PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

Peipsiääre Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollid 2017

KOMISJON             TEGEVUSVALDKOND  PROTOKOLLID  
Arendus- ja keskkonnakomisjon

eesmärgiks on valla arengusuundade kujundamine; tegevusvaldkonda kuuluvad valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine, vabaühenduste kaasamine ning koostöö (nii vallas kui ka väljaspool valda), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismialased, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra jm küsimused;

Protokollid
Eelarvekomisjon eesmärgiks on valla rahanduspoliitika kujundamine, tegevusvaldkonda kuuluvad eelarve, eelarvestrateegia, finantsjuhtimise küsimused, investeeringute planeerimine, vallale rahaliste kohustuste võtmise, maksude ja teenuste hindade kehtestamise jm küsimused; Protokollid
Hariduskomisjon eesmärgiks on valla haridus- ja noorsootööpoliitika kujundamine; tegevusvaldkonda kuuluvad hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused; Protokollid
Majanduskomisjon

eesmärgiks on majandusalaste arengusuundade ja ettevõtluse poliitika kujundamine; tegevusvaldkonda kuuluvad varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, avaliku korra, teede- ja keskkonnakorralduse jm küsimused.

Protokollid
 
Revisjonikomisjon tegevusvaldkond ja ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Peipsiääre valla põhimäärusest;

Protokollid

Sotsiaalkomisjon eesmärgiks on valla sotsiaalhoolekandealase poliitika kujundamine; tegevusvaldkonda kuuluvad sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu, tervise edendamise ja turvalisuse jm küsimused; Protokollid
Kultuuri- ja spordikomisjon

eesmärgiks on valla spordi- ja kultuuripoliitika kujundamine; tegevusvaldkonda kuuluvad kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused;

Protokollid

Kogukonnakomisjon

eesmärgiks on kogukondade huvide tõhusaks kaasamiseks ja esindamiseks võimaluste loomine;  kogukondade piirkondlikele eripäradele ja identiteedi säilimisele kaasaaitamine; kohaliku omavalitsuse detsentraliseeritud valitsemismudeli väljatöötamine ja rakendamine koostöös kogukondadega, alt üles initsiatiivi põhimõttel. Protokollid