MATUSETOETUS

Kirjeldus

  • Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast või sugulusvahekorrast.

  • Täiendavat vajaduspõhist matusetoetust võimaldatakse Peipsiääre valla elanikule Peipsiääre valla rahvastikuregistris olnud isiku surma korral matuse kulude katmisel, kui ta on riikliku toimetulekutoetuse saaja või käesoleva määruse § 4 lg 4 p 3 sätestatud tingimustel.

  • Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.

Toetuse suurus

  •  250 eurot

TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita vormikohane TAOTLUS  Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Peipsiääre vallas leiate SIIT