Kehtestatud detailplaneeringud on leitavad SIIT.

Teade detailplaneeringu algatamisest Alatskivi alevikus Päiksi tee 2

Peipsiääre vallavalitsus algatas Alatskivi alevikus Päiksi tee 2 (12601:001:0244) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 11507 m2. Planeeringu eesmärgiks on planeerida olemasolevale hoonele juurdeehitus, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus 28. november 2023 nr 625 "Alatskivi alevikus Päiksi tee 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Lisainfo:

Raimond Võimre
ehitus- ja hankespetsialist
5448 0580
raimond.voimre@peipsivald.ee

Foto: Maa-ameti geoportaal

Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Peipsiääre Vallavalitsus annab teada Peipsiääre vallas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust arutelust, mis toimub 28.11.2023 kell 16.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4.

Peipsiääre vallas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.09.2023-27.10.2023.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Peipsiääre valla kodulehel ja Peipsiääre vallamajas (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik). 

Planeeritav ala asub Peipsiääre vallas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades jäädes Alatskivi alevikust kagusse 43 Aovere - Kallaste – Omedu tugimaantee, 22241 Alatskivi – Nina ja 22242 Alatskivi – Varnja kõrvalmaanteede vahelisele alale. Planeeritava ala suurus on ca 180 ha. Maaüksused on valdavalt hoonestamata põllumaad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeeritava päikesepargi ruumiline paiknemine. Detailplaneeringu käigus määratakse kavandatavate päikesepaneelide parameetrid (paigutus, kõrgus, gabariidid), vajalike tehnovõrkude põhimõtteline paiknemine, juurdepääsuteed, ja muu päikesepargi rajamisega seonduv.

Seotud dokumendid

Peipsiääre vallas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu eskiis
Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Koostöö ja kooskõlastused
Lisad
Menetlusdokument
Seletuskiri
Detailplaneeringu põhijoonis (1)
Detailplaneeringu põhijoonis (2)

Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Peipsiääre vallavalitsus algatas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades päikesepargi ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 180 ha. Planeeringu eesmärgiks on detailplaneeringuga lahendada planeeritava päikesepargi ruumiline paiknemine. Detailplaneeringu käigus määratakse kavandatavate päikesepaneelide parameetrid (paigutus, kõrgus, gabariidid), vajalike tehnovõrkude põhimõtteline paiknemine, juurdepääsuteed, ja muu päikesepargi rajamisega seonduv.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.

Seotud dokumendid

Naelavere, Lahepera ja Toruküla planeeringu ala

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus 6. juuni 2023 nr 253 "Peipsiääre vallas Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

KUNGLA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavalitsuse  03. detsember  2019.a. korraldusega nr 628 on algatatud  Kõdesi külas Kungla (kat.tunnus 12601:004:0351)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Kungla katastriüksust. Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha. Planeeringu eesmärgiks kinnistu jagamise kruntideks, maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatav planeering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ning lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

Detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

PIKK TN 18 (NINA KÜLAS) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  20. juuni  2018.a. otsusega nr 57 on algatatud  Nina külas Pikk tn 18 (kat.tunnus 12601:006:0203)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Pikk tn 18 katastriüksust ja lähiala ning planeeritava ala suurus on ca 6000 m2. Planeeringu  eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ärimaaks, et rajada  puhkeala. Lisaks Elumaja ja saunamaja pererahva tarbeks. Juurdepääsuteede ning parkimiskohtade (ca 8 kohta) rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

VVoO 57 Pikk tn 18 detailplaneeringu algatamine