VÕIDU-SADAMA DETAILPLANEERING

Kallaste Linnavolikogu 30.11.2012 otsusega nr 30 on kehtestatud Kallaste linnas asuva Sadama tn 1, 2, 3, Võidu tn 41 ja nende lähiümbruse, Võidu tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering.

Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on:
- puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine;
- Sadama tn 1, 2 ja 3 ning Võidu tn 41 kinnistute hoonestusõiguse määramine;
- maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine;
- ehituskeeluvööndi vähendamine.
 

Seotud failid:

Võidu - Sadama DP põhijoonis
Võidu - Sadama DP maakasutus
Võidu - Sadama DP tehnovõrgud
Võidu - Sadama DP seletuskiri
_____________________________________________________

VÕIDU- TÖÖSTUSE - LIIVA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kallaste Linnavolikogu 08.06.2011 otsusega nr 13 on kehtestatud Kallaste linnas asuva Tööstuse tn 1 ja Võidu tn 119 kinnistute, Võidu tänava, Liiva tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering.

Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on:

-    puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine;

  • maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine;
  • tehnovõrkude ja –rajatiste paiknemise määramine;

-    juurdepääsu tagamine Võidu põik 1 kinnistule.


Seotud failid:

Võidu-Tööstuse-Liiva DP olukord
Võidu-Tööstuse-Liiva DP põhijoonis
Võidu-Tööstuse-Liiva DP maakasutus
Võidu-Tööstuse-Liiva DP tehnovõrgud
Võidu-Tööstuse-Liiva DP seletuskiri

_____________________________________________________

RAHU JA VÕIDU TÄNAVATE VAHELISE ALA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Peipsiääre Vallavolikogu tunnistas 07.10.2020 kehtetuks Kallaste Linnavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr 62 kehtestatud Võidu tn 104, Rahu ja Võidu tänavate vahelise ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli planeeringualale sihtotstarbe, ehitusõiguse ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine veevarustus- kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kehtetuks tunnistati kehtetuks kogu maaüksusele planeeritud krundistruktuur ning muud planeeringuga määratud tingimused.

Seotud failid:

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

_____________________________________________________

VÕIDU TN 43 DETAILPLANEERINGU ALGATAMATA JÄTMINE

Teade detailplaneeringu algatamata jätmisest

Peipsiääre vallavolikogu 31.01.2022.a. otsusega jäeti algatamata Kallaste linnas Võidu tn 43 (kat.tunnus 27901:002:0140)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmas Võidu tn 43 katastriüksust. Planeeritava ala suurus oli planeeritud ca 912 m2. Planeeringu eesmärgiks oli puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmiseks, hoonestusõiguse määramiseks, maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering oleks olnud üldplaneeringut muutev ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Seotud failid:

Detailplaneeringu algatama jätmine