SÜNNITOETUS

Kirjeldus

 • Sünnitoetust saab taotleda, kui lapse ning vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald.
 • Toetuse saamiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest avalduse koos sünnitõendiga.
 • Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse kohta.
 • Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult.
 • Toetust ei maksta, kui sünnitoetust on makstud ühele vanematest teisest omavalitsusest, laps on riiklikul ülalpidamisel, teises peres hooldusel või eestkostel, vanematelt on hooldusõigus lapse suhtes ära võetud.

Toetuse suurus

 • 600 eurot
 • Sünnitoetus makstakse välja kolmes võrdses osas alljärgnevalt:
  1) esimene osa makstakse välja lapse sünni registreerimisel;
  2) teine osa makstakse välja 1 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 1-aastaseks saamist;
  3) kolmas osa makstakse välja 2 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 2-aastaseks saamist.

Iga osa väljamakses tuleb esitada uus taotlus!

TOETUSE TAOTLEMINE
 • Täita vormikohane TAOTLUS  Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas". Vaata ka § 30. Üleminekusätted.
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee