ELURUUMI KOHANDAMISE TOETUS

Kirjeldus

 • Eluruumi kohandamise toetust võimaldatakse raske ja sügava puudega inimestele, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Peipsiääre vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

 • Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu.

Toetuse suurus

 • 90% põhjendatud kulude maksumusest, kuid mitte üle 1800 euro

 • Toetuse määramise otsustab vallavalitsus. Toetust on õigus saada ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul.
TOETUSE TAOTLEMINE
 • Täita vabas vormis avaldus.

 • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
 • Vabas vormis avaldus

 • Eluruumi omandiõigust tõendav dokument

 • Omaniku nõusolek planeeritud kohanduseks

 • Kohandustööde hinnapakkumine

 • Sissetulekut tõendavad dokumendid

Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee