KODUTEENUS

Kirjeldus

 • Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Peipsiääre vallas elavad isikud, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja 

          1) kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad;
          2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule koduteenuseid tagama (vaid põhendatud juhul).

 • Koduteenuse osutamisel abistab hooldustöötaja isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. 
 • Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate teenuste eest tasub abivajav isik ise.

Teenuse maksumus

KODUTEENUSTE HINNAD

 • PAKETT NR 1  -  5 eurot kuus või 1,25 eurot kord ning sellesse kuuluvad:

1. abivajaja kodu külastamine, teabe vahendamine;
2. toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
3. ravimite ja abivahendite ostmine ja koju toomine;
4. perearsti koju kutsumine, abistamine raviasutuse külastamisel;
5. maksete tasumise korraldamine;
6. abistamine toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

 • PAKETT NR 2  - 7 eurot kuus või 2 eurot kord ning sellesse kuuluvad lisaks Paketi nr 1 loetletud toimingud:

1. ahikütte korral puudega varustamise korraldamine,kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
2. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
3. olmejäätmete väljaviimine eluruumist.
___________________________________

TUGITEENUSTE HINNAD

 • Koduteenuste all nimetatud ühekordsed teenused abivajajale on 2 eurot kord
 • Vallavalitsuse transpordi hind abivajajale eriarsti või põhjendatud transpordi kasutamiseks on 0,20 eurot/km
  ___________________________
 • Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

Menetlemine

 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

Kontaktisik

Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid