ANSU DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu kehtestamine

Peipsiääre Vallavolikogu kehtestas 07.10.2020 Ansu kinnistu, katastritunnus 57601:001:0044, Sääritsa küla Peipsiääre vald, detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on 5500 m2.

 

Detailplaneeringu käigus määrati maakasutustingimused ja maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala, haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks vähendati ranna või kalda ehituskeeluvööndit 45 meetrile. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Vastuvõtmine

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et Peipsiääre Vallavolikogu 18.12.2019 otsusega nr 85 on vastu võetud Ansu kinnistu, katastritunnus 57601:001:0044, asukoht Sääritsa küla Peipsiääre vald, detailplaneering.

Detailplaneeringu käigus määratakse maakasutustingimused ja maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala, määratakse maa sihtotstarve, haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks soovitakse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 45 meetrile. Planeeritava ala pindala on 5500 m2. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Detailplaneering muudab Pala valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringule on võimalik arvamust/seisukohta avaldada kirjalikult 20.01.2020-19.02.2020 e-posti aadressil vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201. Avalik arutelu toimub 22.04.2019 21.02.2020 kell 10.00, kohaks Peipsiääre Vallavalitsus Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

Algatamine

Pala Vallavolikogu  06.12.2016.a. otsusega nr 21 on algatatud  Sääritsa külas Ansu kinnistu 1896135, katastritunnus 57601:001:0044 detailplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine, piiritletakse hoonestusala, määratakse maa sihtotstarve ja haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitusele. Maaüksuse planeeritava ala suurus on 5500 m2. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Detailplaneering on hetkel kehtivat Pala üldplaneeringut muutev kuna soovitakse vähendada Peipsi järve ehituskeeluvööndit planeeritaval alal hoonestusala ulatuses.

Seotud failid:

Detailplaneeringu kehtestamine

Ansu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tiittelleht

Seletuskiri 

Kaart

________________________________________________________

KUREPESA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  28. märts  2018.a. otsusega nr 24 on kehtestatud   Kodavere külas Kurepesa (kat.tunnus 57601:002:0046)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Kurepesa katastriüksust,  kogupindala 3,65 ha. Planeeringu  eesmärgiks on Kodavere ja Ranna külas asuva Kurepesa  maaüksuse sihtotstarbe muutmine, kinnistule ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine. Detailplaneeringuga kavandatakse kujundada antud katastriüksusele turismitalu tegevusega seotud hooned, ehitised ja kommunikatsioonid, lisaks elumaja talunikule. Samuti on kavas välja ehitada paadislip, paatide ja süstamatkajate randumise koht, avalik ranna-ala ja autokaravanide peatusplats.

Seotud failid:

KUREPESA DP-3D illustratiivne vaade
KUREPESA DP-OLEMASOLEV OLUKORD
KUREPESA DP-PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA
KUREPESA DP-SELETUSKIRI
KUREPESA DP-SITUATSIOONISKEEM