TUGIISIKUTEENUS

Kirjeldus

 • Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
 • Last kasvatavale isikule tugiisiku teenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
 • Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema.

Teenuse maksumus

 • Tugiisiku teenuse määrab vallavalitsus haldusaktiga, milles sätestatakse abi saaja, teenuse osutaja, kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, eesmärk ja teenuse maht ning teenuse eest tasumise põhimõtted ja aruandlus.

Menetlemine

 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks otsuse tegemise päevast 5 tööpäeva jooksul. 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 17 "Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kontaktisik

Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 

Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid