Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamine

Tegevuskava alusel taotles arendaja MTÜ Lahepera Järv vee erikasutusluba Lahepera järve tervendamiseks tähtajaga 10 aastaks. Järve taastamiseks on vaja järvest eraldada oluline kogus muda, kavandatud on kuni 500 000 tuh m3 muda eemaldamine 10 aasta jooksul. Sellest esimeses etapis 100 000 m3 kahe aasta jooksul. Lahepera järv paikneb tervikuna Lahepera hoiualal, mis on ka Natura loodusala ja linnuala. Oluline keskkonnamõju võib tuleneda eelkõige Lahepera järvest eemaldatava sette suurest mahust ning sellega kaasnevast keskkonnamõjust järve ökosüsteemile ning piirnevatele elupaikadele ja liikidele.

Teade 

Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamise aruanne

Lahepera järve insenertehniline tegevuskava