Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa.

KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.
 

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

* taotletakse tegevusluba, kui loa taotlemise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

* taotletakse tegevusloa muutmist, kui loa muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;

* kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.
 

Tegevusluba on:

* ehitusluba;

* ehitise kasutusluba;

* keskkonnakompleksluba;

* vee erikasutusluba;

* välisõhu saasteluba;

* jäätmeluba;

* ohtlike jäätmete käitluslitsents;

* kiirgustegevusluba;

* hoonestusluba;

* maavara kaevandamise luba;

* geoloogilise uuringu luba;

* üldgeoloogilise uurimistöö luba;

* mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.


KMH tuleb alati teha Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral.

KMH algatamise vajadust tuleb alati kaaluda keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste korral.

KMH algatamise vajaduse kaalumisel peab võtma arvesse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud kriteeriume.

KMH-ga seotud kulud tasub arendaja.


Täpsem informatsioon: Keskkonnaministeerium, http://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-hindamine

Allikas: Keskonnaministeerium