Siin lehel avaldame blogina jooksvalt Peipsiääre Vallavalitsuse käimasolevaid arengutegevusi.

Hetkel on keskseteks teemadeks:

Kallaste linnakeskuse uuendamine,
Lasteaedade tulevikuplaanid 
Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskus ehk KUVAKE
Kallaste Keskväljaku renoveermine
Kallastele uus kauplus
Kaasav eelarve

Kuidas läheb 2024. a kaasava eelarve võitnud projektidega?

2024. aasta kaasava eelarve raames viidi maikuus läbi rahvahääletus ja võitjateks tulid Alatskivi madalseiklusrada (14 000 eurot) ning Alatskivi siselasketiir ja varjumiskoht (ca 7000 eurot). 

Madalseiklusraja rajamiseks on Peipsiääre Vallavalitsus valinud välja paigaldaja ja täpse asukoha. Madalseiklusrada tuleb Alatskivi Coop Konsumi taha. Projekt on kooskõlastatud ka Keskkonnaametiga. 

Alatskivi COOP Konsumi tagune ala, kuhu tuleb madalseiklusrada. Foto: Taivo Tali

Väikesest projektidest võitnud Alatskivi siselasketiirus käivad ettevalmistavad tegevused remonttöödeks. 

Rohkem infot ideede kohta leiab: www.peipsivald.ee/kaasava-eelarve-ideed-2024
 

Taivo Tali 
arendusnõunik

Juuni alguses 2024 kinnitas Riigi Tugiteenuste Keskus Kallaste keskväljaku renoveerimise projekti muudatuse (I etapis tehakse ainult Kaldakaar koos vaateplatvormiga) ja uuendatud projektitaotluse ning projektile eraldati 270 000 eurot Eesti riigi poolt (MATA programmist).

Ehitushanke tulemusena valiti Kaldakaare ehitamiseks välja ehitusfirma (Kivikuvand OÜ), tööde maksumuseks saab pakkumuse järgi kokku 532 205 eurot. Tööde teostamise tähtaeg oktoober 2024.

Koostatud on ka Kaldakaare ehitusekspertiis ning ehitusprojekt kogu Kallaste keskväljakule ja selle juurdepääsuteele. Ehitusprojekti põhjal ehitatakse II etapina välja kogu keskväljak, uus juurdepääsutee ja bussijaam. Selle jaoks küsitakse (teistkordselt) 2024 aasta lõpus raha ca 660 000 eurot EL meetmest "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused". Projekti kogumaksumuseks on ca 1,1 miljonit eurot.  

Plaanis on sel aastal veel ette valmistada eelprojekt Kallaste keskväljaku kaldatreppide ehitamiseks.

Visuaalsed kavandid: OÜ ABMA
 

Taivo Tali 
arendusnõunik

Kallastele uus kauplus

Kallaste linnas on täna ainult üks toidupood, mis asub linna lõunaosas. Peipsiääre Vallavalitsus ja kohalikud elanikud näevad, et linnas on vajadus ning vaba ruum ka teistele toidupoodidele. Seetõttu on Peipsiääre Vallavalitsus pakkunud kuuele Eestis tegutsevale poeketile võimalust ehitada oma (uus) pood Kallaste linna. Selleks on pakutud neli erinevat asukohta.

Visuaal: ABMA OÜ

Huvi olemasolul algatab vallavalitsus augustis 2024 vastavale asukohtadele detailplaneeringud ning viib läbi enampakkumise asukohtadele toiduketi väljavalimiseks ja pikaajalise hoonestusõiguse sõlmimiseks.

 

Taivo Tali 
arendusnõunik

24. aprilli Peipsiääre vallavolikogu otsusega moodustati Peipsiääre Vallavalituse hallatav asutus Peipsiääre Valla Kultuuri-ja Vabaajakeskus, mille eesmärgiks on koordineerida Peipsiääre vallas kultuuri-, spordi-ja noorsootööalast tegevust alates 1. septembrist 2024.  

Juunikuus alustas Peipsiääre vald Kultuuri- ja Vabaajakeskuse juhi otsingutega. 21., 25. ja 27. juunil on planeeritud vestlused ning 1. juulil toimub 2-3 kandidaadiga debatt.  

Lisaks KUVAKE-se juhile hakkavad vabaajakeskuses töötama kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondade vastutajad, kelle ülesanneteks on koostöös piirkondadega edendada rahvakultuuri, korraldada huvi- ja vabaajategevusi, pakkumaks võimalusi vabaaja sisustamiseks Peipsiääre vallas. Valdkondade vastutajateks saavad kultuuritööspetsialist Reet Kruup, sporditööspetsialist Priit Allikivi ja Vara Noortekeskuse noorsootöötaja Marri Nikopensius.  

Peipsiääre valla poolt delegeeritud ülesanded MTÜ-dele ja SA-dele koordineerib edaspidi Kultuuri- ja Vabaajakeskus ning kõigile kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna töötajatele on tagatud töötamine KUVAKE-se koosseisus. Töötajatega kohtumisi ja läbirääkimisi peab uus juht. Eraõiguslikud MTÜ-d meie jaoks kuskile ei kao ja pigem on Kuvakesel neid vaja, et piirkonda arendada. Peipsiääre Vallavalitsus näeb siinkohal head omavahelist koostööd. 

Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskuse asukoht saab olema Koosa külas, praeguses Mängude Majas alates 1. septembrist 2024.   

Edasist informatsiooni jagame jooksvalt Peipsiääre valla infokanalites ja blogis.  

 
Piibe Koemets 
vallavanem

 

Milline näeb tulevikus välja Peipsiääre valla lasteaed?

Aprillist kuni juunini 2024 toimusid kõigis valla viies lasteaias Varal, Koosal, Alatskivil, Palal ja Kolkjas töötajate ning vanematega arutelud lasteaedade ühendjuhtimise alla viimise teemal. 

Kohtumistel tutvustasid vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid plaani, kuidas näeb välja tulevikus Peipsiääre valla lasteaed ühisel juhtimisel. Arutelude eesmärk oli saada esmast sisendit vastava eelnõu koostamiseks, kuulda töötajate ja vanemate arvamusi lasteaedade ühendjuhtimisele ülemineku positiivsetest külgedest ja kitsaskohtadest. Lasteaedade ühendjuhtimisele üleviimise põhieesmärk on tagada kõigile valla lastele parimad võimalused arenguks.  

Töötajate, laste ja vanemate jaoks jääb kõik samaks. Kõik viis õppekohta ja praegused lasteaiarühmad jäävad alles, muudatus puudutab vaid juhi tasandit. See tähendab, et kõiki viit lasteaeda juhib üks juht ja tuleb kaks õppejuhti, kes on juhile abiks lasteaedade strateegilisel juhtimisel.

Ühtne juhtimine tähendab ka dokumentatsioonide ühtlustamist: üks eelarve, arengukava, põhimäärus ja õppekava, mis omakorda tagab läbipaistvama ning arusaadavama süsteemi. Fookus on õppe- ja arendustegevustel, sealhulgas projektidel ning ühistel koolitustel. Samuti saab paika tugiteenused. Väikese koormusega tugispetsialiste on raske leida, lasteaedade ühendjuhtimise alla viimine annab võimaluse tugispetsialistidele pakkuda täiskoormust.

Meil on mitmekülgsed ja väga erinevate traditsioonidega piirkonnad. Me ei tohi võtta seda, kui takistust, vaid vastupidi - see loob hea pinna koostööks, et üksteiselt parimaid praktikaid kasutusele võtta või hoopiski luua üheskoos midagi täiesti uut. Koostöö rikastab!  

Vallavalitsus ei kiirusta lasteaedade ühendjuhtimise alla viimise otsusega. Võtame aega ja teeme otsuse siis, kui enamus on muudatusteks valmis. Kui seaduseelnõu on koostatud, avalikustame selle ettepanekute saamiseks valla infokanalites, toimuvad kooskõlastusringid lasteaedade hoolekogudega ning korraldame eelnõu avaliku arutelu. 
 

Bianka Makoid
haridusspetsialist

 

Lasteaedades töötajate ja vanematega toimunud koosolekute protokollid lasteaedade ühendjuhtimise alla viimise teemal leiab SIIT. 

Kallaste linnakeskuse arendamisest

Kallaste kesklinna arendamine on Peipsiääre vallavalitsuse prioriteetne arendustegevus. Vallavalitsus on koos kohalike partnerite ja linnaelanikega leidnud, et Kallaste linnakeskusele ja selle vahetule ümbrusele tuleb anda uus ligitõmbav ja meeldiv ilme.

Seoses sellega algatati 2023. aastal koostöös EALiga "Hea avalik ruum" arhitektuurikonkurss ning selle tulemusena valiti välja parim visuaalne kavand - ABMA OÜ poolt koostatud võistlustöö "Kaldapääsuke" (näited allpool).

Keskmise kavandi põhjal on tänaseks valminud Keskväljaku põhialale, järve äärde ja ligipääsule kesväljakuni Staadioni tänavalt ehituslik põhiprojekt (allpool).

Ehitusprojektis kavandatud ehitus viiakse ellu erinevate vallaeelarve, programmide ja projektide abil järgmiselt:

  • I etapina, projekti "Kallaste keskväljaku renoveerimine" alusel (Tartumaa maakondliku programmi MATA meede) rahastatakse keskväljaku ja selle ligipääsu ehitusprojekti koostamist ning ehitatakse ehitusprojekti järgi keskväljaku järveäärses otsas selle kõige silmapaistvaim osa – Kaldakaar (maamärk) koos vaateplatvormiga (vt ka lisatud joonist). Projekti maksumus on kokku 390 000 eurot. Tänaseks on valminud Kallaste keskväljaku renoveerimise ehituslik põhiprojekt ja vallavalitsus on käivitanud Kaldakaare ja vaateplatvormi ehitushanke. Kaldakaare ehitusega alustatakse pärast seda, kui hange on edukalt lõppenud. Esimene etapp peab valmis olema 2024. aasta oktoobriks.

  • II etapina, projekti, „Kallaste keskväljaku ja ümbruse renoveerimine II etapp", alusel (rahastus 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide meetmest „Kvaliteetsed kättesaadavad  avalikud teenused") ehitatakse ehitusprojekti järgi valmis keskväljaku platsi osa koos väikevormidega ning juurdepääsutee koos uue bussipeatuse ja WCga. Projekti maksumus on c 1,1 miljonit.Taotlus esitati meetme I vooru, kuid seoses omafinantseeringu tuntava suurenemisega on vaja sellele taotlusele saada uues valla eelarvestrateegias volikogu kinnitust ning taotlus  esitatakse uuesti meetme lisavooru 2024 oktoobris.
     
  • Lisaks taotletakse juunikuus 2024 Kallaste keskväljaku ligidal olevatele järveni viivate avalike lagunenud treppide projekteerimiseks ja väljaehitamiseks rahastust Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava raames 2021–2027 Peipsi kalanduspiirkonna meetmest „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus".
     
  • Edasi, etapiviisiliselt (III ja IV etapp), pikemas perspektiivis, jätkub Kallaste linnakeskuse väljaarendamine - projekteerimine ja ehitamine vastavalt visuaalsele kavandile "Kaldapääsuke" (Keskväljaku pargi osad, Oja tänav)

Samaaegselt jätkub ülejäänud linna detailne arengu kavandamine ja ruumiline planeerimine, edasine elukeskkonna korrastamine ja miljööväärtuse tõstmine, kogu linna kaldapealse korrastamine ja järvele ligipääsu suurendamine, samuti kesklinna majade kordategemine. Selleks kõigeks otsitakse erinevaid riigi, EL (näiteks Leader) ja valla rahastuskanaleid sh plaanitakse kaasata ka avalikkuse ja ettevõtjate ressursse.

Kallaste linna keskse koha, keskväljaku, ligitõmbavaks tegemine on katalüsaatoriks kogu linna arengule ja järgnevatele arendustele.

Illustratsioonid: ABMA OÜ

Mida annab Kallaste keskväljaku renoveerimine koos uue juurdepääsuga Kallaste (teenuste) arengule?

Uus atraktiivne Kallaste keskväljak ja palju parem ligipääs sellele annab palju suurema võimaluse kümnekonnal linnakeskuse ettevõtjail teha korda oma kinnisvara (näiteks poed, kohvikud, majutuskohad), arendada  äriteenuseid ja suurendada oma käivet.

Projekti tegevused parandavad linnaruumi ja avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti linnas. Need on järgmised:

1. Luuakse uus atraktiivne linnaruum, mis toob juurde kohalikke ja külastajaid (kogemus mujalt Eestist). Kus on (rohkem) inimesi, seal tekib ka (suurem) nõudlus – nii avaliku kui erateenuste ja ostude järele. 

2. Kallaste linnakeskuse kaasajastamine loob tihedama turistide liikuvuse ning seeläbi on samaaegselt põhjust projektiga parandada ka vajalike teenuste hulka ja kättesaadavust - moodne bussipaviljon keset uut linnakeskust, avalik ja soliidne WC, turismiinfo, toitlustuskohad ja majutused.

3. Uue tee rajamisega ja linna bussijaama asukoha muudatusega saavutatakse inimestele tunduvalt parem ligipääs linna südamele. Luuakse uus inimeste kogunemiskoht ja logistikakeskus ning võimaldatakse parem kättesaadavus linna (turismi)infole (ekraan bussipeatuses). Inimesed ei pean enam bussi ootama lageda taeva alla. Samuti saavad turistid bussidega tulla otse keskväljaku juurde või parkida oma auto sinna.

4. Väljak võimaldab korraldada (paremini) (uusi) üritusi (parem juurdepääs, elektri ja veevõtu kohad, WC).

5. Uus väljak ja ligipääs tekitab huvi ja vajadust väikeste erateenuste vastu - näiteks lastehoid, päevahoid eakatele, massaaži ja iluteenuste pakkumine, avatud töökoha printsiibil kontori tekitamine (USB pesad pinkidele planeeritud).

6. Kallaste uue linnakeskuse äärde jääb mitu hoonet, mida saab pärast ligipääsu parandamist ja atraktiivsuse kasvu avada, näiteks kalakohvikuna, pagariärina.

7. Turism ja seetõttu ka teenused saavad olema Kallastel nõutud aastaringi, sest inimesed tulevad vaatama ja pildistama uut linnaruumi. Seda toetab ka kalandus, laadad ja Peipsi järve kaldapealne, mis on atraktiivsed nii suvel kui ka talvel.

8. Lisaks muudab aktiivne linnakeskus kohalike liikuvust linnas ja maakonnas ning muudab väljakuäärsed ja lähedal asuvad majad atraktiivseks.

9. Suurenevad inimeste võimalused hoolitseda oma tervise eest: Kohalikud saavad veeta rohkem aega väliruumis, sest seda soodustavad uued istumiskohad nii töötamiseks kui puhkamiseks. Lisaks rekreatiivsed tegevused nagu välimale, lauatennis, hüppeala, talvel liuväli. Kõike seda saab teha aastaringselt, sest kogu keskusala on valgustatud. Nii tekitatakse suuremad võimalused ka noortele vabaaja veetmiseks

10. Kallaste saab end tänu kaasajastatud linnaruumile ja teisest projektist ehitatud skulpturaalsele Kaldakaarele tugevamalt reklaamida.

12. Tänu omanäolisele uuele linnaväljakule soovitakse rohkem sündmusi korralda ainulaadses paigas Peipsi järve kaldapealsel.

Kaasajastatud linnakeskus on kavandatud kõiki kaasava disaini põhimõttel, mis tähendab, et mõeldud on nii väikeste laste kui ka eakate peale, lisaks nägemis- ja liikumispuuetega inimeste peale. Projektiga luuakse ka elektrilaadimise kohad autodele ja (elektri)ratastele.

Kogu Kallaste linnakeskuse väljaarendamine saab toimuda etapiviisiliselt ja pikaajaliselt (5-10 aastat).


Taivo Tali 
arendusnõunik