ELLUASTUMISTOETUS

Kirjeldus

  • Elluastumistoetust makstakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kelle oli Peipsiääre vald või Peipsiääre vallaks ühinenud vallad paigutanud asenduskoduteenusele, eestkostele või perekonnas hooldamisele ning kellele ei ole makstud elluastumistoetust Perehüvitiste seaduse alusel.

  • Õigus elluastumistoetuse saamiseks tekib iseseisvalt uude elukohta elama asumise päeval. Toetust saab elluastuja taotleda kuni ühe aasta jooksul iseseisvalt elama asumise päevast.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on 300 eurot.

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetuse määrast ja makstakse välja ülekandega elluastuja või tema poolt näidatud isiku pangaarvele, erandkorras sularahas, vajadusel käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud korras.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • VormikohaneTAOTLUS

  • eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendiga