TURVAKODUTEENUS

Kirjeldus

  • Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abisaamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.
  • Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

Teenuse maksumus

  • Turvakoduteenus on teenuse saajale tasuta.
  • Turvakoduteenus on sisseostetav teenus teenust osutatavatelt asutustelt.
Menetlemine
  • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
  • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

Kontaktisik

Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

  • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:

           1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
           2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
           3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
           4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid