ÕPPETOETUS

Kirjeldus

 • Toetus on perioodiline hüvitis, mida saab alates 2019/20 õppeaastast taotleda vallas elavale väljaspool valda nominaalõppeajaga päevase õppevormi gümnaasiumi/keskkooli õpilasele õppetegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

 • Gümnaasiumis õppija toetusi makstakse kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni või toetuse saamiseks ettenähtud tingimuste äralangemiseni.

Toetuse suurus

 •  Toetuse suurus on 50 eurot.

 • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is õppeperioodi 1. septembrist kuni 31. mai eest lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja igakuuliselt jooksvale kuule järgneval kuul hiljemalt 10-ndal kuupäeval avalduses näidatud isiku pangakontole.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
 • Täita vormikohane TAOTLUS
  Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Gümnaasiumis õppimise toetuse TAOTLUS

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

 • Avalduse toetuse taotlemiseks saab esitada lapsevanem, lapse perekonnas hooldaja või täisealine õpilane, millele on lisatud koolitõend õppeaasta kohta.

Vajaminevad dokumendid
 • Vormikohane TAOTLUS

 • Koolitõend õppeaasta kohta