Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetus noortele vanuses 7-19 aastat

Toetus eraldatakse valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest. Toetust eraldatakse olemasolevate vahendite jätkumiseni.

Taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 31. detsember (perioodil jaanuarist-detsembrini osutatud teenuste eest).

Alla 18-aastase lapse puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusele lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

Toetuse sihtgrupp:

Peipsiääre vallas rahvastikuregistri andmetel elavad ja/või Peipsiääre valla üldharidusasutustes õppivad noored vanuses 7-19 aastat, nende seaduslikud esindajad, kellest vähemalt üks on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud toetuse taotlemise kalendriaasta seisuga.

Toetus eraldatakse nimetatud sihtrühmale järgmiste kulude katteks:

1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide õppetasu esitatud kuludokumendi alusel;

2) huvitegevuses osalemise osalustasu esitatud kuludokumendi alusel;

3) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine, kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;

4) laagrites, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;

TOETUSE TAOTLUSE VORM ON LEITAV  SIIN

___________________________________________________________________________

2022. aasta huvihariduskavade esitamine

30.11.2021 on tähtaeg Peipsiääre valla hallatavate üldharidusasutuste, huvikooli, noortekeskuste ja juriidiliste isikute (teenuse osutajate) 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse esitamiseks.
Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna Peipsiääre Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@peipsivald.ee.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse vormi saab alla laadida SIIN