Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetus noortele vanuses 7-19 aastat

Toetus eraldatakse valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest. Toetust eraldatakse olemasolevate vahendite jätkumiseni. Toetust saab taotleda huvitegevuseks tehtud kulude katmiseks, kompenseeritavate kulude loetelu on leitav alljärgnevalt.

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. detsember 2023.

Taotluse saab esitada alla 18-aastase lapse puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise. Taotlusele lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

Toetuse sihtgrupp on Peipsiääre vallas rahvastikuregistri andmetel elavad ja/või Peipsiääre valla üldharidusasutustes õppivad noored vanuses 7-19 aastat, nende seaduslikud esindajad, kellest vähemalt üks on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud toetuse taotlemise kalendriaasta seisuga.

Toetus eraldatakse järgmiste kulude katteks kuludokumentide alusel:

1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide õppetasu;

2) huvitegevuses osalemise osalustasu;

3) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine, kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;

4) laagrites, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine, kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega.

TOETUSE TAOTLUSE VORM ON LEITAV  SIIN

___________________________________________________________________________

2024. aasta huvihariduskavade esitamine

30.11.2023 on tähtaeg Peipsiääre valla hallatavate üldharidusasutuste, huvikooli, noortekeskuste ja juriidiliste isikute (teenuse osutajate) 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse esitamiseks.