LAPSEHOIUTEENUS

Kirjeldus

 • Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

 •  Lapsehoiuteenust võimaldatakse
  1) 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele nende nõusolekul lasteaiakoha asemel;
  2) kuni 18 aastase raske või sügava puudega lapsele.

Teenuse maksumus

 •  Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul vanem. Vallavalitsus võib toetada vanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel.
Menetlemine
 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 • Lapsehoiuteenuse osutamise korra kehtestab vallavolikogu.

Õigusaktid

     Peipsiääre Vallavolikogu määrus 14.04.2018 nr 17 "Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kontaktisik

Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid