TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

Kirjeldus

 • Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täiealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 • Hooldaja on isik, kes vabatahtlikkuse ja vastastikkuse kokkuleppe alusel hooldab ja abistab hooldust vajavat isikut. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded hooldatavale vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamisel.
 • Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on sügav või raske puue, või kes ei suuda isiklikult hooldada hooldust vajavat isikut talle vajalikul moel.
 • Üldjuhul ei määrata hooldajaks hooldatava perekonna liiget, sest tulenevalt põhiseadusest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest hoolitseb perekond oma abivajavate liikmete eest.
 • Abivajaduse tuvastamisel seatakse hooldus ja määratakse hooldaja vallavalitsuse haldusaktiga kuni hooldusvajaduse äralangemiseni.

Teenuse maksumus

 • Hooldatavale on teenus tasuta, hooldajale makstakse hooldajatoetust kooskõlas sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.
Menetlemine
 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

     Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 17 "Sotsiaalteenuste osutamise kord"

     Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik

Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)