TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

Kirjeldus

 • Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täiealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 • Hooldaja on isik, kes vabatahtlikkuse ja vastastikkuse kokkuleppe alusel hooldab ja abistab hooldust vajavat isikut. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded hooldatavale vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamisel.
 • Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on sügav või raske puue, või kes ei suuda isiklikult hooldada hooldust vajavat isikut talle vajalikul moel.
 • Üldjuhul ei määrata hooldajaks hooldatava perekonna liiget, sest tulenevalt põhiseadusest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest hoolitseb perekond oma abivajavate liikmete eest.
 • Abivajaduse tuvastamisel seatakse hooldus ja määratakse hooldaja vallavalitsuse haldusaktiga kuni hooldusvajaduse äralangemiseni.

Teenuse maksumus

 • Hooldatavale on teenus tasuta, hooldajale makstakse hooldajatoetust kooskõlas sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.
Menetlemine
 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

     Peipsiääre Vallavolikogu määrus 14.04.2018 nr 17 "Sotsiaalteenuste osutamise kord"
 
    Peipsiääre Vallavolikogu määrus 30.01.2018 nr 2 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik

Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid