Peipsiääre Vallavolikogu 2024. aasta istungite kokkuvõtted

Volikogu istungite sisu tervikuna, protokollid ja seotud dokumendid on kättesaadavad Peipsiääre valla avalikust dokumendiregistrist, infosüsteemist VOLIS ja istungite salvestisest.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 33. istungilt 26.06.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 33. istungi 26.06.2024 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 33. istung 26.06.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Lõpetati hoonestusõigus kokkuleppel (Kallaste slipp) ja kinnitati Tööstuse tn 3a kinnisasja tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile. Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu 29.05.2019 määrust nr 19 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded". Kinnitati Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri muutmine ning Peipsiääre valla 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne ja Tagumaa tee katastriüksuse tasuta omandamine. Otsustati võõrandada Lahe külas Luigeniidu kinnistu, Lümati külas Lümatimäe kinnistu, Nina külas Puhkuse kinnistu, Kolkja alevikus Põhjaranna kinnistu, Lümati külas Tagala kinnistu, Alatskivi alevikus Tartu nt 21b kinnistu, Käsepää alevikus Võrguranna kinnistu, Metsakivi külas Ööbiku kinnistu ja Pala külas Kingu 1-6.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 32. istungilt 15.05.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 32. istungi 15.05.2024 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 32. istung 15.05.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Moodustati jaoskonnakomisjonid ja nimetati liikmed Euroopa Parlamendi valimisteks.

Jäeti vastu võtmata vallavolikogu 24.04.2024 otsuse nr 23 „Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskuse moodustamine" kehtetuks tunnistamine ning vallavolikogu 24.04.2024 määruse nr 5 „Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 31. istungilt 24.04.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 31. istungi 24.04.2024 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 31. istung 24.04.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Anti ülevaade Tartu 2024 tegevusest. Kinnitati sihtasutus Vara Sport tegevuse lõpetamine. Otsustati moodustada Peipsiääre Vallavalituse hallatav asutus nimega Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskus, mille eesmärgiks on koordineerida Peipsiääre vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust, edendada rahvakultuuri, korraldada huvi- ja vabaajategevusi, pakkumaks võimalusi vaba aja sisustamiseks Peipsiääre vallas alates 01.09.2024; kinnitati Peipsiääre Valla Kultuuri ja Vabaajakeskuse põhimäärus.

Muudeti Vara Lasteaia Õnnetriinu põhimäärust; Määrati 2024/2025. õppeaastaks Kolkja Lasteaed-Põhikooli 5.-9. klassi õppekeeleks osaliselt vene keel. Otsustati lubada Peipsiääre Vallavalitsusel võtta laenu 615 000 eurot 2024. aasta investeeringute elluviimiseks. Moodustati ja nimetati liikmed Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonidesse. Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu: lõpetati Gerda Ustimenko volitused liikmena lõppenuks ja kinnitati temal asemele Marily Laak.

Tunnistati kehtetuks:
• Vallavolikogu 31.01.2024 otsuse number 8 „Vallavara võõrandamine" (Vanaussaia külas asuv Kiige kinnistu (katastritunnus 86102:002:0129));
• Pala Vallavolikogu 03.02.2010 otsusega nr 2 kehtetuks tunnistatud Lohu kinnistu detailplaneering;
• Peipsiääre Vallavolikogu 29.11.2023 otsuse nr 61 „Vallavara võõrandamine" (Kallaste linnas asuv Oja tn 13 kinnistu (katastritunnus 27901:001:0147)).

Otsustati võõrandada Nõva külas asuv Nõva-Kooli kinnistu (katastritunnus 57603:001:0051) müügihinnaga 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot. Muudeti kaasava eelarve menetlemise korda järgmiselt: igal hääletajal on kaks häält, mis mõlemad tuleb ära kasutada hääletades meelepäraste projektide poolt. Anti ülevaade Peipsiääre valla arengukava 2025-2035 koostamise algatamisest. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 30. istungilt 27.03.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 30. istungi 27.03.2024 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 30. istung 27.03.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu, moodustamaks Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse koosseisu noorte heaoluspetsialisti ametikoht koormusega 0,4 alates 1. aprill 2024 kuni projekti lõppemiseni.

Kinnitati vallavolikogu majanduskomisjoni, kogukonnakomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni tööplaanid.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 29. istungilt 28.02.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 29. istungi 28.02.2024 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 29. istung 28.02.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Kehtestati Peipsiääre valla 2024. a eelarve. Eelarve ja Eelarve projekti seletuskirjaga on võimalik tutvuda Peipsiääre valla kodulehel. Tunnistati kehtetuks haldusreformi eelsed volikogu määrused, mis on tänaseks aegunud. Nimetati Peipsiääre Vallavolikogu esindajateks kaasava eelarve ettepanekute sõelumise komisjonis Väino Kivirüüt ja Sven Särki.

Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu sotsiaalkomisoni koosseisu järgmiselt: lõpetati Veele Kook`i volitused alatise sotsiaalkomisjoni liikmena ja kinnitati sotsiaalkomisjoni uueks liikmeks Triin Vaino. Kinnitati Peipsiääre Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni muudetud täiskoosseis ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni, revisjonikomisjoni, eelarvekomisjoni, arendus- ja keskkonnakomisjoni ning hariduskomisjoni tööplaanid.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 28. istungilt  31.01.2024

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 28. istungi 31.01.2024 otseülekande salvestis, protokoll, määrused, otsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 28. istung 31.01.2024 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Kehtestati Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord ning võeti vastu määrus nr 2 seadustes sätestatud ülesannete täitmise delegeerimisest vallavalitsusele, otsustati lugeda Peipsiääre valla 2024. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine lõppenuks, jäeti 2024. aastal Peipsiääre valla aukodanik nimetamata sobiliku kandidaadi puudumise tõttu ning võeti tagasi vallavara võõrandamise eelnõu Vara külas asuva Mesika kinnistu kohta.

Otsustati vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel: Kasepää alevikus asuv Võrguranna kinnistu alghinnaga 75 000 eurot, Alatskivi alevikus asuv Tartu mnt 21b kinnistu alghinnaga 19 000 eurot, Lümati külas asuv Tagala kinnistu alghinnaga 9 000 eurot, Kolkja alevikus Põhjaranna kinnistu alghinnaga 115 000 eurot, Nina külas asuv Puhkuse kinnistu alghinnaga 30 000 eurot, Kallaste linnas asuv Oktoobri tn 8 kinnistu alghinnaga 19 000 eurot, Lümati külas asuv Lümatimäe kinnistu alghinnaga 29 000 eurot, Vanaussaia külas asuv Kiige kinnistu alghinnaga 12 000 eurot, Lümati külas asuv Kasenurga kinnistu alghinnaga 3 000 eurot ning otsustati Vara 10-7 asuva korteriomandi müük hinnaga 24 000 eurot.

Peipsiääre Vallavolikogu 2023. aasta istungite kokkuvõtted

Volikogu istungite sisu tervikuna, protokollid ja seotud dokumendid on kättesaadavad Peipsiääre valla avalikust dokumendiregistrist, infosüsteemist VOLIS ja istungite salvestisest.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 27. istungilt  29.11.2023 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 27. istungi 29.11.2023 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 27. istung 29.11.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Muudeti Anna Haava nim Pala Kooli põhimäärust, võeti vastu Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 ning kinnitati Peipsiääre valla 2023. a 2. lisaeelarve.  

Võeti vastu kaasava eelarve menetlemise kord. Võrreldes varasemaga jaguneb kaasav eelarve käesoleva määruse kohaselt kaheks: 1) suurprojektid maksumusega 2/3 kaasava eelarve kogusummast ja 2) väikeprojektid maksumusega 1/3 kaasava eelarve kogusummast. Määrusega muudetakse 2022. aastal vastu võetud korda võimalusterohkemaks ja paindlikumaks. Muudatused
võeti ette seoses kaasava eelarve läbiviimise kiiremaks ja täpsemaks muutmiseks ning väiksematele kogukondale suuremate võimaluste andmiseks.

Otsustati vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel: Metsakivi külas asuv Ööbiku kinnistu alghinnaga 9000 eurot; Lahe külas asuv Luigeniidu kinnistu alghinnaga 60 000 eurot; Virtsu külas asuv Kaldatiigi kinnistu alghinnaga 5000 eurot ja Kallaste linnas asuv Oja tn 13 kinnistu alghinnaga 20 000 eurot. Nõustuti loa andmisega AS-le Woodwell Meoma külas asuva Raja katastriüksuse ja Tähemaa külas asuva Vanarehe katastriüksuse omandamiseks.  

 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 26. istungilt  27.09.2023 

 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 26. istungi 27.09.2023 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 26. istung 27.09.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Muudeti Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 ja tegevuskava ning kinnitati terviktekstidena „Peipsiääre valla arengukava 2018-2030" ja „Tegevuste ja investeeringute kava" uued redaktsioonid. Kinnitati Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2024-2027 ja tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 17.10.2022 määrus nr 33 „Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2023-2026". Lubati Peipsiääre Vallavalitsusel sõlmida kasutusrendileping bussi Mercedes-Benz Sprinter (537BVL) liisimiseks pärast lepingu nr 370925AL lõppemist jääkväärtuse ulatuses kolmeks aastaks.

Otsustati võõrandada avalikul enampakkumisel järgmised kinnistud Peipsiääre vallas: 

  • Savimetsa külas Pumbamaja kinnistu (katastritunnus 58601:001:0679) alghinnaga 9000 eurot; 

  • Koosa külas asuv Sepanõlva kinnistu (katastritunnus 86102:001:0300) alghinnaga 2900 eurot; 

  • Torila külas asuv Pajuvälja kinnistu (katastritunnus 58601:001:1198) alghinnaga 5000 eurot; 

  • Nõva külas asuv Nõva-Kooli kinnistu (katastritunnus 57603:001:0051) alghinnaga 60 000 eurot, 

  • Metsakivikülas asuv Kirepi hoidla kinnistu(katastritunnus 86102:001:0259) alghinnaga 3500 e eurot; 

  • Metsakivi külas asuv Farmi kinnistu (katastritunnus 86102:001:0261) alghinnaga 4500 eurot; 

  • Mustametsa külas asuv Väljaku kinnistu (katastritunnus 86101:005:0034) alghinnaga 9500 eurot; 

  • Vara külas Vara 10-7 asuv 3-toaline korter alghinnaga 29 900 eurot. 

Volikogu esimees luges ette pöördumise RRLektus Aktsiaseltsilt. Volikogu liige A. Širokov kandis ette pöördumise. Vallavanem andis volikogule ülevaate vallavalitsuse tehtud töödest.

 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 25. istungilt  23.08.2023 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 25. istungi 23.08.2023 otseülekande salvestis, protokoll, määrused, otsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 25. istung 23.08.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 12 „Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" § 2 lõige 2, mis puudutas suveperioodil avatud lasteaia valverühma kasutamise eest täiendava tasu rakendamise võimalust. Otsustati võõrandada Peipsiääre vallas Sipelga külas asuva Oja kinnistu otsustuskorras hinnaga 9000 eurot. Nõustuti loa andmisega Miosotis OÜle Peipsiääre vallas asuva Kalme katastriüksuse omandamiseks. Lubati Peipsiääre Vallavalitsusel viia ellu projekt „Juhan Liivi meelemaastikud", millel on rahastus LEADER programmilt toetussummas 62 304 eurot ja kaasfinantseerida projekti tegevusi perioodil 2023-2024 kokku 15 576 euroga. Kinnitati Peipsiääre valla 2023. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused ja volitati vallavanemat tegema rahvahääletuse tulemusena võitnud projekti „Kallaste avaliku suplusranda atraktsioonid ja pingid" elluviimiseks vajalikke toiminguid. Lubati Peipsiääre Vallavalitsusel osaleda Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projektis, mis esitatakse rahastuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele ning rahastuse saamisel Riigi Tugiteenuste Keskuselt kaasfinantseerida projekti tegevusi perioodil 2024-2026 kokku kuni 31500 euroga. 

 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 24. istungilt 21.06.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 24. istungi 21.06.2023 otseülekande salvestisprotokollmäärusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 24. istung 21.06.2023 infosüsteemis VOLIS

Kokkuvõte

Kehtestati 2024. aasta maamaksumäärad Peipsiääre valla haldusterritooriumil: 

1. elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maamaksustamishinnast aastas; 

2. punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 %maamaksustamishinnast aastas;

3. punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0%maamaksustamishinnast aastas.

Kehtestati Peipsiääre valla hankekord, mille eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke korraldamisel Peipsiääre vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavas asutuses. Võeti vastu Peipsiääre valla 2023. aasta 1. lisaeelarve. Kinnitati Peipsiääre valla 2022.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Kehtestati üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord, mis reguleerib väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamist ja rahastamist Peipsiääre vallas. Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Teenust on õigustatud taotlema isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald ning kelle suhtes on vallavalitus hinnanud teenuse vajaduse. Üldhooldusteenust vahetult osutavate töötajate kulude tasumise piirmäära kehtestab Peipsiääre Vallavalitsus. Peipsiääre Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrust nr 36 „Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad" punkti 8 ja määrati puudega inimese toetuseks 50 eurot kvartalis ja puudega lapse hooldaja toetuseks 50 eurot kuus.

Kehtestati avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord, mis sätestab nõuded Peipsiääre valla haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-alal tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel. 

Peipsiäärevalla munitsipaalomandisse võeti vastu kinnistu registriosa 3319504 eluruum nr 6 Elulõnga, Koosa küla. Kinnisasi omandatakse Peipsiääre vallale kinkimise või tasuta üleandmise teel ja kohustusega rahastada valla eelarvest omandi üleandja hoolduskulud hoolekandeasutuses tema pensionist puudujäävas osas kuni vajadus on. Nõustuti Vara külas asuva Kaarlitee L1 katastriüksuse tasuta omandamisega Peipsiääre vallale üldkasutatava teemaana kasutamise eesmärgil. Nõustuti loa andmisega Liberg Lauri Talu OÜle Peipsiääre vallas järgmiste kinnisasjade omandamiseks: Keressaarekülas asuv Radlepapõllu katastriüksus (kinnistu registriosa  nr 7054550), Kusma külas asuvad Radlepapõllu  katastriüksused (kinnistu registriosad nr 7054650, nr 7054750; nr 7054850). Kinnisasjade  omandamiseks  loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Peipsiääre vallal täita talle seadusega antud ülesandeid. Nõustuti loa andmisega Halliku uuringuruumi geoloogilise uuringu tegemiseks. Otsustati lõpetada alates 01.09.2023 Anna Haava nimelise Pala Kooli õpilaskodu tegevus. Kinnitati Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 23. istungilt 31.05.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 23. istungi 31.05.2023 otseülekande salvestis, protokoll, määrusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 23. istung 31.05.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Nõustuti loa andmisega AS-le Woodwell Peipsiääre vallas Saburi külas asuva Markuse kinnistu omandamiseks. Loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Peipsiääre vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.  Avalikul enampakkumisel otsustati võõrandada Peipsiääre vallas Nõva külas asuv Nõva Kooli kinnistu alghinnaga 70 000 eurot. Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määrust nr 35 "Kallaste paadisilla sildumiskoha hinnakirja kehtestamine" § 2 ja määrati ühe sildumiskoha hinnaks 400 eurot jooksva aasta eest. Hinnakiri kehtestati Kallaste laevaremondi slipi ja selle territooriumi kasutamiseks. Peipsiääre valla omandis olevate eluruumide üüri alammääraks kehtestati 2 eurot ja ülemmääraks 5 eurot kuus eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, nimetatud piirmäärad ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid (vee- ja kanalisatsiooniteenuse, kütte, elektrienergia, prügiveo jms).

Kehtestati Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord. Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad/üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas. Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini , s. o 12 kuud.  Suveperioodil avatud lasteaia valverühma kasutamise eest võib vajadusel rakendada täiendavat tasu, mille suuruse kehtestab vallavalitsus. 

Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots andis vallavolikogule ülevaate Tartu 2024 korraldusest ja hetkeseisust ning eesootavatest sündmustest. Vallavanem Piibe Koemets andis volikogule ülevaate vallavalitsusel käsil olevatest töödest ja vallas eesootavatest sündmustest. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 22. istungilt 26.04.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 22. istungi 26.04.2023 otseülekande salvestis, protokoll, otsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 22. istung 26.04.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Lõpetati Peipsiääre Vallavolikogu poolt 07.03.2018 otsusega nr 21 algatatud Koti kinnistu detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 07.03.2018 Koti kinnistu detailplaneeringu algatamise otsus nr 21. Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu 13.02.2023 otsust nr 14 „Vallavara võõrandamine" punkti 2  ja määrati Savimetsa külas asuva Pumbamaja kinnistu (registriosa nr 17166850, katastritunnus 58601:001:0679) enampakkumise alghinnaks 20 000 eurot. Muudeti Peipsiääre Vallavolikogu 28.06.2022 otsust nr 35 „Vallavara võõrandamine" punkti 2 ja määrati Sipelga külas asuva Oja kinnistu (registriosa nr 19246450, katastritunnus 58601:001:1225) enampakkumise alghinnaks 15 000 eurot. Esitati Peipsiääre Vallavolikogule revisjonikomisjoni aruanne  2022 a kohta. Revisjonikomisjoni kõik protokollid  ja seotud dokumendid on leitavad Peipsiääre vallavalitsuse dokumendiregistrist. Kuulati ära vallavanem Piibe Koemetsa ülevaade Peipsiääre vallavalitsuse töödest. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 21. istungilt 22.03.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 21. istungi 22.03.2023 otseülekande salvestisprotokoll, määrusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 22. istung 22.03.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Anti nõusolek Särgla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlemiseks. Otsustati tagastada Aleksei Šlenduhhovile  09.02.2023  Peipsiääre Vallavolikogule esitatud ja 23.02.2023 täpsustatud vaie, milles taotles Peipsiääre Vallavolikogu 13.01.2023 otsuse kehtetuks tunnistamist II maailmasõjas langenute mälestusmärgi eemaldamiseks nõusoleku andmise osas. Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu  ning moodustati vanemraamatupidaja ametikoht koormusega 1,0 alates 1. aprillist 2023. Kutsuti tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosoleku esindaja Kalev Parik ning  nimetati Peipsiääre valla esindajaks  Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule volikogu  esimees Jaako Lindmäe. Kinnitati Peipsiääre Vallavolikogu alatiste komisjonide tööplaanid 2023.aastaks. Otsustati vallavara võõrandamine: Nina külas Pikk tn 4a kinnistu alghinnaga 5000 eurot; Koosa külas Vasara kinnistu alghinnaga 4000 eurot; Koosa külas Sepanõlva kinnistu alghinnaga 8000  eurot; Metsakivi külas Kirepi hoidla kinnistu alghinnaga 7200 eurot; Metsakivi külas Kirepi pumbamaja kinnistu alghinnaga 6500 eurot; Metsakivi külas Farmi kinnistu alghinnaga 9600 eurot; Vara külas Hoidla kinnistu alghinnaga 5000 eurot; Kuusiku külas Laudataguse kinnistu alghinnaga 14 000 eurot; Mustametsa külas Väljaku kinnistu alghinnaga 16 000 eurot; Kolkja alevikus asuv Ranna tn 52a kinnistu 8000 eurot. Määrati Vara külas Vara 10 korter 7 korteriomandi enampakkumise alghinnaks 37 000 eurot. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 20. istungilt 13.02.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 20. istungi 13.02.2023 otseülekande salvestis, protokoll, määrusedotsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 22. istung 13.02.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Peipsiääre vallavalitsusel lubati võtta laenu kuni 700 000 eurot  2023. aasta investeeringute elluviimiseks, korraldada riigihange kolme sõiduki kasutusrendile võtmiseks tähtajaga 60 kuud ning sõlmida kasutusrendi leping bussi Mercedes-Benz Sprinter liisimiseks pärast lepingu lõppemist jääkväärtuse ulatuses kolmeks aastaks. 

Võeti vastu aiamaade kasutusrendile andmise kord, mis reguleerib Peipsiääre valla omandis olevatel  maaüksustel asuvate aiamaade kasutusrendile andmise ja kasutamise tingimusi ja korda. Maad antakse kasutada maa asukohajärgses piirkonnas asuvate korterite ja eramute omanikele või valdajatele eesmärgiga soodustada põllu ja aiasaaduste kasvatamist rentniku  ja temaga seotud isikute vajadusteks.

Otsustati vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel: Metsakivi külas asuv Garaaži kinnistu ja Savimetsa külas Pumbamaja kinnistu. Kutsuti tagasi Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku esindaja Kalev Parik ja nimetati Peipsiääre valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule volikogu esimees Jaako Lindmäe ja tema asendajaks aseesimees Sirje Leini. Kinnitati revisjonikomisjon koosseisus: esimees Peeter Vagula, aseesimees Sergei Mölder ja liige Kalev Karu.

Kinnitati rahvakohtunikukandidaadid ja moodustati riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonid. 

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 19. istungilt 25.01.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 19. istungilt 25.01.2023 otseülekande salvestis, protokoll, määrused, otsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 19. istung 25.01.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kokkuvõte

Muudeti Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskirja ning kehtestati tiheasustus-, kompaktsel ja hajaasustusega alal biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteineri tühjendamise sagedus alljärgnevalt:

perioodil 01.04-31.10 vähemalt üks kord kahe nädala jooksul,
perioodil 01.11-31.03 vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

Kehtestati Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suurus ja tasumise kord. Õppemaks ühe kalendrikuu kohta alates 1. jaanuarist 2023 on muusikaosakonnas 25 eurot, kunstiosakonnas 22 eurot ja tantsuosakonnas 20 eurot. Õppemaksu suurus vabaõppes õppijale on kahekordne põhiõppe õppemaks ühes kalendrikuus: muusikaosakonnas 50 eurot, kunstiosakonnas 44 eurot ja tantsuosakonnas 40 eurot. Õppides kahel või enamal erialal rakendub õppemaksust 10% soodustus. Lisapilli õppemaks on 20 eurot, lisa-aasta õppetasu on kahekordne põhiõppe õppemaks. 

Muudeti Alatskivi Kunstide Kooli põhimäärust tulenevalt hoolekogu tehtud ettepanekutest. Muudatuse kohaselt on koolist välja arvamine võimalik direktori käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega kooli või õppeetapi lõpetamisel, mitterahuldavate õpitulemuste tõttu, õppemaksu kolmekuulise võlgnevuse tõttu või  kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu. Põhimäärusest kaotati ära ka vabaõppe vanusepiir.

Muudeti ka Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimäärust ning määrati kooli asu- ja tegutsemiskohaks Kolkja alevik. Seni kehtinud põhimääruse järgi toimus lasteaiaosa tegevus kahes õppekohas, Kolkja alevikus ja Kallaste linnas.  

Kehtestati Peipsiääre valla 2023. a eelarve. Eelarve ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Peipsiääre valla kodulehel.

Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu, muudatuste tegemine tulenes vajadusest üle vaadata ja täpsustada ametiasutuse teenistuskohtade koosseis, teenistusülesanded ja ametinimetused. Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuriga on võimalik tutvuda Peipsiääre valla kodulehel.

Algatati Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 koostamine, päevakorras oli ka Sihtasutuse Alatskivi Tervisekeskus asutamine ning põhikirja kinnitamine, Peipsiääre Vallavolikogu 21.12.2022 otsuse nr 62 kehtetuks tunnistamine ning Lustmetsa kinnisasjale hoonestusõiguse lõpetamine ja kaasomandisse hoonestusõiguse seadmine.

Volikogu nimetas 2023. aastal Peipsiääre valla aukodanikuks Eevi Treiali.  

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 18. istungilt (erakorraline) 13.01.2023

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 18. istungi (erakorraline) 13.01.2023 otseülekande salvestis, protokoll, määrused, otsused.

Peipsiääre Vallavolikogu II koosseisu 18. istung (erakorraline) 13.01.2023 infosüsteemis VOLIS.

Kiideti heaksTartumaa arengustrateegia 2040. 

Peipsiääre vallavalitsusele anti luba esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidule taotlus Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 25. aprillil 2022 taotlemisõigusega projektide nimekirja kantud projekti „Kallaste vaatetorn" asendamiseks projektiga „Kallaste keskväljak ja promenaad". Vallavalitsusel lubati alustada uue projekti „Kallaste keskväljak ja promenaad" ettevalmistustega. 

Riigikantseleile anti nõusolek Peipsiääre valla kinnistul Kallaste linnas Kallaste pank 1 asuva II maailmasõjas langenute mälestusmärgi avalikust ruumist eemaldamiseks ning Peipsiääre vallavalitsusel lubati koostöös Eesti Sõjamuuseumi ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega korraldada mälestusmärgi teisaldamine ja tasuta üleandmine Eesti Kunstimuuseumile. Mälestusmärgi autor on skulptor Ülo Õun. 

Otsus tulenes asjaolust, et Riigikantselei esitas Peipsiääre vallavalitsusele pöördumise, milles teavitas, et Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a otsusest lähtuvalt moodustas Riigikantselei 30. juunil 2022. a töörühma, mille ülesanne oli korraldada avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine ning vajaduse korral nende asendamine neutraalsete tähistega. Objektide nimekirja on kantud ka Kallaste pank 1 asuv II maailmasõjas langenute mälestusmärk, mille kohta on andnud hindamise alamtöörühm soovituse see avalikust ruumist eemaldada.