ÜLDPLANEERING

Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Peipsiääre vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

_____________________________________________________

Vektorkujul tuleb andmekihtide väljastamiseks esitada päring Peipsiääre vallavalitsuse ehitus- ja hankespetsialistile Raimond Võimrele e-posti aadressil raimond.voimre@peipsivald.ee

Menetlusdokumendid

Peipsiääre üldplaneeringu kehtestamise otsus

Peipsiääre ÜP 

Peipsiääre KSH aruanne

Peipsiääre ÜP lisad

Maakasutuse kaart

Taristu ja tehnovõrgu kaart

Väärtused ja piirangud kaart

Lisa 1 Rahvastikuprognoos

Lisa 2 Ettevõtluse ja tööhõive analüüs

Lisa 3 Küsitluse analüüs
 

Kompaktsed alad

Alatskivi 

Kallaste

Kallaste ehitusjoon

Kasepää

Kolkja

Koosa

Nina

Pala

Rootsiküla

Vara

Varnja