KODUTEENUS

Kirjeldus

 • Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Peipsiääre vallas elavad isikud, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja 

          1) kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad;
          2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule koduteenust tagama (vaid põhendatud juhul).

 • Koduteenuse osutamisel abistab hooldustöötaja isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
 • Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate teenuste eest tasub abivajav isik ise.

Teenuse maksumus

KODUTEENUSE HINNAD

 • PAKETT NR 1  -  5 eurot kuus või 1,25 eurot kord ning sellesse kuuluvad:

1. abivajaja kodu külastamine, teabe vahendamine;
2. toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
3. ravimite ja abivahendite ostmine ja koju toomine;
4. perearsti koju kutsumine, abistamine raviasutuse külastamisel;
5. maksete tasumise korraldamine;
6. abistamine toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

 • PAKETT NR 2  - 7 eurot kuus või 2 eurot kord ning sellesse kuuluvad lisaks Paketi nr 1 loetletud toimingud:

1. ahikütte korral puudega varustamise korraldamine,kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
2. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
3. olmejäätmete väljaviimine eluruumist.
___________________________________

TUGITEENUSTE HINNAD

 • Koduteenuse all nimetatud ühekordsed teenused abivajajale on 2 eurot kord
 • Vallavalitsuse transpordi hind abivajajale eriarsti või põhjendatud transpordi kasutamiseks on 0,20 eurot/km
  ___________________________
 • Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

Menetlemine

 • Teenuse osutamise või korraldamise otsustab sotsiaaltöökomisjon 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks otsuse tegemise päevast 5 tööpäeva jooksul. 

Õigusaktid

Kontaktisik

Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles kajastub:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
  4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid