Peipsiääre Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Vallavalitsuse päevakorrad ja protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 3. oktoobril

19. septembril

Otsustati muuta Vara Lasteaia Õnnetriinu struktuuri, suurendades õpetaja abi ametikohta 5,00-lt 6,00-le. Määrati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetused. Kiideti heaks Hajaasustuse programmi 2022 Tähemaa küla Nurga kinnistu projekti „Nurga kinnistule puurkaevu rajamine Tähemaa külas" ja Haapsipea küla Trässa kinnistu projekti „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ning Hajaasustuse programmi 2023 Tagumaa küla Õunapuu kinnistu projekti „Elamus olemasoleva nõuetele mittevastava kanalisatsioonisüsteemi ümberehitus" lõpparuanded. 
Määrati Peipsiääre vallas asuvale munitsipaalomandisse antavale Alasoo külas asuvale katastriüksusele sihtotstarbeks 100% transpordimaa ja ja koha-aadress Tartu maakond Peipsiääre vald Alasoo küla Haava tee. Nõustuti Rabaku katastriüksuse riigi omandisse jätmisega. Nõustuti Piibumäe külas asuva Jahi katastriüksuse  jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkinud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Projekteerimistingimused väljastati Lahe külas Kasesalu kinnistule elamu, garaaži, kohviku ja vertikaalset tüüpi tuulegeneraatori projektide koostamiseks. Ehitusluba väljastati Pilpakülas Kullamaa kinnistul tiigi rajamiseks.  Kasutusluba väljastati Vara külas Ees-Saekaatri kinnistul päikeseelektrijaama, Pala külas Koolimaja kinnistul Pala Põhikooli evakuatsioonitrepi ja Tähemaa külas Jaanimäe kinnistul elamu kasutusele võtmiseks. Puurkaevu asukohad kooskõlastati Alasoo külas Männa kinnistul, Kadrina külas Saare kinnistul, Mustametsa külas Soorebase kinnistul, Tedrekülas Kooli kinnistul ja Tähemaa külas Kruusa kinnistul. Tähtajatu sundvaldus seati Elektrilevi OÜ kasuks Ronisoo külas Oru kinnistule avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks ja Peipsiääre valla kasuks eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks Mustametsa külas asuvale Väljaku kinnisasjale. 
Määrati hooldajatoetus ja väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude katmised. Kinnitati Peipsiääre Vallavalitsuse alatise sotsiaaltöökomisjoni uus koosseis: esimees sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, liikmed sotsiaaltööspetsialist Eha Saar, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaaltööspetsialist Olga Solovjova, sotsiaaltööspetsialist Galina Sokolova, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.
Vallavolikogusse otsustati suunata eelnõud: Vallavara võõrandamine (Farmi kinnistu Metsakivi küla), Vallavara võõrandamine (Kirepi hoidla kinnistu Metsakivi küla), Vallavara võõrandamine (Nõva-Kooli kinnistu Nõva küla), Vallavara võõrandamine (Pajuvälja kinnistu Torila küla), Vallavara võõrandamine (Pumbamaja kinnistu Savimetsa küla), Vallavara võõrandamine (Sepanõlva kinnistu Koosa küla), Vallavara võõrandamine (Vara 10 korter 7), Vallavara võõrandamine (Väljaku kinnistu Mustametsa küla).

 

12. septembril (erakorraline)

Seati Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatu sundvaldus avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks Alatskivi alevikus Lossi tn, Lossi tn 1, 1b, 1c, 1d, Päiksi tee, Päiksi tee 2 kinnistutele.  Anti FIE-le Sirle Sillastele luba avaliku ürituse „Kallaste laat" korraldamiseks 17. septembril 2023 kell 10.00-15.00 Kallaste linna keskväljakul. Anti rendile Jõud ja vaim OÜ-le Peipsiääre vallale kuuluv 11 m2 eluruum asukohaga Kingu, Pala küla, Peipsiääre vald alates 13.09.2023 kuni 12.09.2024. Vaadati läbi Peipsiääre Vallavolikogu määruste eelnõude „ Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2024-2027" ja „Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 muutmine" avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekud ja esitati eelnõud vallavolikogu istungi päevakorda.

5. septembril

Nõustuti Papiaru külas asuva Kuke ja Torila külas asuva Võnnasalu katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed. Nõustuti Peipsiääre vallas Perametsa külas asuva Are katastriüksuse ja Rootsikülas asuva Kõivu katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina. Kasutusrendile anti Alatskivi alevikus asuva Kasumetsa katastriüksuse maatükk nr 35. Ehitusluba väljastati Kodavere külas Toreski kinnistul  mitteeluhoone ümber ehitamiseks. 
Alajõe külas olevat Paisutaguse teed pikendatati vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse 19.07.2022 nr 361 korraldusele „Tee avalikuks kasutamiseks määramiseks sundvalduse seadmine" kuni Aare kinnistuni.
Muudeti Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli struktuuri: suurendati alates 1.09.2023 õpetaja ametikohti 15,09-lt 16,25-le, õpiabiõpetaja ametikohta 0,82-lt 1,0-le, kaotati tugiõppejuhi ametikoht koormusega 0,5 ning loodi alates 1.01.2024 psühholoogi ametikoht koormusega 1,0. Muudeti Alatskivi Kunstide Kooli struktuuri ja loodi alates 1.09.2023 juhiabi ametikoht koormusega 0,4. Määrati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetus. 
Slaker OÜ-le anti luba avaliku ürituse „Oktoberfest tuleb Sibulateele vol 2" läbiviimiseks 9.09.2023 kell 12.00-00.00 Alatskivi alevikus Hirveaia 1 ning  MTÜ-le Sibulatee „Sibulatee puhvetite päev 2023" läbiviimiseks 9.09. 2023 kell 11.00-18.00 Peipsiääre vallas Sibulatee piirkonnas. 
Kinnitati väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude katmine. Määrati tugiisik ja tugiisikuteenuse ostmine.  Anti rendile MAKshop OÜ-le Peipsiääre vallale kuuluv mitteeluruum Alatskivi alevikus Lossi  4 perioodiks 11.09.2023-10.09.2024.
Anti luba korraldada riigihange „Peipsiääre valla teede talihooldus"  lihtmenetlusena, hindamiskriteeriumiks on madalam hind. Hanke eest vastutavaks isikuks määrati Raimond Võimre ning moodustati hankekomisjon koosseisus esimees Kalmar Raudsepp, liikmed Raimet Figol ja Raimond Võimre. 
Vallavolikogusse otsustati suunata eelnõu " Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks". 

22. augustil

Määrati huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetused. Kiideti heaks 2022. a Hajaasustuse programmi Rehemetsa küla Tamme kinnistu projekti „Puurkaevu rajamine" ja Tõruvere küla Viru ja Musti kinnistu projekti „Puurkaevu rajamine" lõpparuanded. Tunnistati pakkumuse „Vara mänguväljaku rajamine" tööde teostajaks Tiptiptap OÜ pakkumusega summas 13 572,58 eurot ilma käibemaksuta (hind koos käibemaksuga 16 287,10 eurot) ja pakkumuse „Kallaste avaliku suplusranna atraktsioonid ja pingid" tööde teostajaks Tiptiptap OÜ pakkumusega summas 12 244,78 eurot ilma käibemaksuta (hind koos käibemaksuga 14 693,74 eurot).  
Ehitusluba väljastati Peipsiääre vallas Päiksi külas Ratasepa kinnistul puurkaevu ehitamiseks. Projekteerimistingimused väljastati Punikvere külas Ööbiku kinnistule varjualuse projekti koostamiseks. Kooskõlastati Kasepää alevikus Peipsi tn 201 kinnistule rajatava puurkaevu asukoht. Väljastati kasutusluba päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks Kallaste linnas Rahu tn 13 kinnistul ja Kolkja alevikus Aasanurme kinnistul. Nõustuti Tähemaa külas asuvate Madise ja Uusoja katastriüksuse ning Kolkja alevikus asuva Aasanurme katastriüksuse jagamisega. Nõustuti Peipsiääre vallas Kasepää alevikus asuva Suur tee 72a katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina ja määrati katastriüksuse sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa. Muudeti Alatskivi alevikus asuva Kasumetsa tn 11 katastriüksuse olemasolevat sihtotstarvet. Anti kasutusrendile Vara külas asuva Koolitaguse katastriüksuse maatükk nr 4. 
Avaliku ürituse luba anti MTÜ-le Parim Peipsi Pidu Orelipoisi kontserdi ja lühifilmi „Uni" läbiviimiseks 26. augustil 2023 kell 17.00-20.00 Ranna Puhkebaasis ja MTÜ-le Varnja Perekonna Selts  Jõhvika-sibulalaada „Peipsipisarad ja soopärlid" läbiviimiseks 9. septembril 2023 kella 7.00-17.00 Varnja alevikus Kesk tänaval.  
Otsustati väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude katmised. Avalikule väljapanekule suunati eelnõud "Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2024-2027"  ja "Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 muutmine".  

8. augustil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 8.08.2023 istungi protokoll.

Ehitusload väljastati: päikesepaneelide paigaldamiseks Alatskivi alevikus Lasteaia tn 6 kinnistule, Ranna külas Peipsi-Aroni kinnistule, Ätte külas Allika kinnistule ja Varnja  alevikus Kesk tn 133 kinnistule; elamu ehitamiseks Äteniidi külas Teeääre kinnistule, Kusma külas Pajo kinnistule, Kauda külas Pajo kinnistule ja Alajõe külas Sarapuu kinnistule; küttesüsteemi muutmiseks Kallaste linnas Kiriku tn 15 kinnistul ja puurkaevu rajamiseks Kokanurga külas Reenu kinnistule. Kasutusluba väljastati päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks Põldmaa külas Farmi ja Uuefarmi kinnistutel ja Torukülas Notsu kinnistul. Puurkaevu asukohad kooskõlastati Sääritsa külas Urmja kinnistul, Päiksi külas Lootuse kinnistul ja Undi külas Peedu kinnistul. Projekteerimistingimused väljastati Pilpakülas Uuevariku kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks. Avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kodavere külas Verve kinnistule, Metsakivi külas Väikesepa tee kinnistule ja Ronisoo külas Ronisoo-Linaleo tee L1 kinnistule.  MTÜle Kallaste Vanausuliste Kogudus anti tähtajatult tasuta kasutusse Peipsiääre vallale kuuluv kinnistu Kallaste linnas Kiriku tn 16a. 

Kiideti heaks Hajaasustuse  2022. a programmi Metsakivi küla Kuusikuserva kinnistu projekti „Veesüsteemi rajamine"  lõpparuanne ja 2023. a programmi Peatskiviküla Luige kinnistu projekti „Veepehmendus-rauaeemaldusseadme paigaldus" lõpparuanne. Tunnistati pakkumuse „Alatskivi lasteaia mänguväljaku rajamine" tööde teostajaks Tiptiptap OÜ pakkumusega summas 36 644,35 eurot ilma käibemaksuta (hind koos käibemaksuga 43 973,22 eurot) ja pakkumuse „Juhan Liivi meelemaastikud" ideekavandi teostajaks Velvet OÜ (registrikood 11016984) pakkumusega summas 24 960,00 eurot ilma käibemaksuta (hind koos käibemaksuga 29 952,00 eurot).

Avalikule väljapanekule suunati Peipsiääre valla jäätmekava 2024-2029 eelnõu. Kooskõlastati Alatskivi Lasteaia koosseisud. Otsustati väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude katmine 33 vallakodanikule, kes hooldusvajaduse hindamise tulemusel üldhooldusteenust vajavad. Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldust nr 328 „Riigihanke „Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistluse korraldamine" arvates arhitektuurivõistluse žürii koosseisust välja Kalmar Raudsepp ja kinnitades komisjoni liikmeks asendusliigkme Peeter Kiuru.

MTÜ-le Peipsimaa Kogukonnaköök anti luba avaliku ürituse „Peipsi Toidu Tänav 175 km" läbiviimiseks 19.-20. augustil 2023 (19.08 kell 11-21 ja 20.08 kell 11-17) Peipsiääre vallas Varnja alevikus, Põldmaa külas, Kasepää alevikus, Kolkja alevikus, Nina külas, Alatskivi alevikus, Alasoo külas, Kallaste linnas, Kodavere külas ja Piibumäe külas eeldatavalt 5000-le külastajale.

Vallavolikogusse suunati eelnõud „Pala kooli põhimääruse muutmine", "Kaasava eelarve tulemuste kinnitamine", "Loa andmine Päiksi tee äärde kõnnitee rajamiseks", "Loa andmine Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projektis osalemiseks", "Loa andmine Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamise projektis osalemiseks", "Loa andmine projekti „Juhan Liivi meelemaastikud" elluviimiseks", "Peipsiääre Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 12 muutmine". 

1. augustil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 1.08.2023 istungi protokoll.

Väljastati ehitusluba Kallaste linnas Kiriku tänavale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. Anti FIE-le Sirle Sillaste luba avaliku ürituse „Kallaste laat" korraldamiseks 6. augustil 2023 kell 10.00-15.00 Kallaste linna keskväljakul eeldatavalt 400 külastajale ja Kukesaba OÜle „Peipsi toidutänav Kallaste keskväljakul" läbiviimiseks 19.08.2023 kell 11.00-21.00 ja 20.08.2023 kell 11.00-17.00 Peipsiääre vallas Kallaste keskväljakul eeldatavalt 500-1000 külastajale.

Pikendati üürilepingut Peipsiääre vallale kuuluval sotsiaalpinnal Koosa külas Sooääre 19-16. Otsustati väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude katmine 43 vallakodanikule, kes hooldusvajaduse hindamise tulemusel üldhooldusteenust vajavad.

11. juulil 

Peipsiääre Vallavolikogu 11.07.2023 protokoll

Anti luba MTÜ-le Kokora Kandi Külaselts avaliku ürituse Kokora Kodukandi Lastefestival" läbiviimiseks 12.08.2023. Väljastati projekteerimistingimused Kolkja alevikus Ranna 10 kinnistule sidemasti ehitusprojekti koostamiseks. Otsustati korraldada  riigihange  „Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus korraldamine" ideekonkursina. Kinnitati hankekomisjon, arhitektuurivõistluse žürii, asendusliikmed ja häälteõigusteta eksperdid. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 06.06.2023 korraldus nr 264. 

 

4. juulil

Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut Peipsiääre vallale kuuluval sotsiaalpinnal Vara alevikus Vara 7-8 ja Alatskivi alevikus Lossi 2-5. Väljastati ehitusluba Varnja alevikus Kesk tn 133 kinnistul elamu ehitamiseks. Kooskõlastati puurkaevu asukohad Päiksi külas Ratasepa ja Kokanurga külas Reenu kinnistul. Kiideti heaks Hajaasustuse programmi 2022 Kokora küla Kuuse korterelamu projekti „Uue kanalisatsioonisüsteemi ehitus" lõpparuanne. Muudeti Äteniidi külas asuva Teekäänu katastriüksuse senist lähiaadressi ning määrati uueks lähiaadressiks Teeääre. Kinnitati Rootsikülas asuvate Kuuse, Okka, Kastani, Kanarbiku ja Parkla katastriüksuse piiride muudatused ja määrati piiride muutmisel moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Määrati Metsanurga külas asuva riigi omandisse jäetava Jaagu katastriüksuse sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa ja  munitsipaalomandisse taotletava Praaga külas asuva katastriüksuse sihtotstarbeks 100 % sihtotstarbeta maa ning koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Praaga küla Saarenurga.

Tunnistati pakkumuse „Alatskivi lasteaia tänavakivi paigaldus" tööde teostajaks Greeny OÜ pakkumusega summas 25 107,50 eurot ilma käibemaksuta (hind koos käibemaksuga 30 129,00 eurot). Muudeti Peipsiääre valla 2023.a alaeelarveid.

Anti load avalike ürituste korraldamiseks: FIE-le Sirle Sillastele „Kallaste suvelaat" korraldamiseks 16. juulil 2023 kell 10.00-15.00 Kallaste Keskväljakul; MTÜ-le Varnja Perekonna Selts  „Kalurite päeva tähistamine" läbiviimiseks 15. juulil 2023 kella 19.00-00.00 Varnja seltsimaja vabaõhuplatsil; MTÜ-le Peipsimaa Turism  „Peipsi Järvefestival (Sisevete Festival)" läbiviimiseks 11. juulil 2023 kell 17.00-22.00 Kolkja sadamas ja OÜ-le Islamel „17. Alatskivi vanavaralaat" korraldamiseks 8. juulil 2023 kell 8.00-16.00 Alatskivi alevikus Lossi 5 kinnistul.

Kinnitati tänavakaubanduse müügipiirkonnad Kallaste linnas (joonis 1) 

Joonis. 1 Tänavakaubanduse maa-ala Kallaste linnas (foto: geoportaal.maaamet.ee)

ja Koosa külas (joonis 2)

Joonis 2Tänavakaubanduse maa-ala Koosa külas (foto: geoportaal.maaamet.ee)

ning määrati nimetatud piirkondades kauplemisel müügikoha tasu: 

 • tööstus- ja toidukaubad ning toitlustamine 10 eurot/päev (30 eurot/kuu); 
 • põllumajandus- ja aiasaadused ning käsitöötooted tasuta. 
Peipsiääre valla munitsipaalmaal on kaubandusürituse (laada) korraldamise tasu 100 eurot/päev. Tasu ei rakendata kaubandusürituse (laada) korraldamisel, kui ürituse korraldajaks on vallavalitsuse hallatav asutus, valla konsolideerimisgrupi asutus või Peipsiääre valla territooriumil tegutsev mittetulundus- või äriühing. 

Otsustati suunata vallavolikogu istungi päevakorda eelnõu „ Kinnisasja omandamiseks loa andmine" (MIOSOTIS OÜ Kalme kinnistu).  

26. juunil

Muudeti Anna Haava nim Pala Kooli struktuuri ja ametikohtade koossisu alates 01.09.2023 seoses õpilaskodu tegevuse lõpetamisega. Kehtestati Peipsiääre valla kanda jäävate üldhooldusteenuse kulude piirmäär summas 400 eurot ühe teenusesaaja kohta kalendrikuus.

14. juunil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 14.06.2023 istungi protokoll.

Projekteerimistingimused väljastati Virtsu külas Kalda kinnistule elamu projekti, Haapsipea külas Kõrre kinnistule päikeseelektrijaama projekti ja Põldmaa külas Porimetsa kinnistule akusalvestusjaama projekti koostamiseks. Ehitusluba väljastati Meoma külas Kuuselaane kinnistul elamu ehitamiseks. Kasutusload väljastati Kolkja alevikus Koti kinnistule päikeseelektrijaama ja Pala külas Kaupluse kinnistule kaupluse kasutusele võtmiseks.
Kooskõlastati Ranna külas Peipsi-Aroni kinnistule ja Varnja alevikus Kesk tn 133 rajatavate puurkaevude asukohad. Seati tähtajatu sundvaldus avalikes huvides vajaliku tehnorajatise rajamiseks Kauda külas Kauda-Plingi tee L1 kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks. Otsustati algatada Kodavere külas asuva Kaeviku kinnistu detailplaneering, kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kinnitati pakkumuse „Kallaste linnas keskväljaku geoaluse koostamine" tulemused ja tunnistati tööde teostajaks Kobras OÜ pakkumusega summas 1600 eurot ilma käibemaksuta. Tunnistati riigihankes „Kohalike teede remonditööd" I osa edukaks AS TREV-2 Grupp madalaima maksumusega pakkumusega 54 747 eurot ilma käibemaksuta ja riigihankes „Kohalike teede remonditööd" II osa edukaks OÜ Moreen madalaima maksumusega pakkumus 36 000 eurot ilma käibemaksuta.
Anti kasutusrendile Koosa külas asuvate Ojakalda katastriüksuse maatükid nr 7-13 ja Haljasala katastriüksuse maatükid nr 7, 9, 11 ja 12. Lõpetati Kasumetsa katastriüksuse maatüki nr 45 rendileping. Nõustuti Jaagu katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
Kiideti heaks Hajaasustuse programmi 2022 lõpparuanded: Kokora küla Männi kinnistu projekt „Kokora külas Männi kinnistul 8 korteriga maja kanalisatsioonisüsteemi rajamine", Haapsipea küla Pallometsa talu projekt „Pällometsa talu Veetrassi rajamine", Metsakivi küla Paju talu projekti „Puurkaevu rajamine", Tähemaa küla Tähe ja Sepa kinnistu projekt „Tartumaa, Peipsiääre vald, Tähemaa küla, Tähe ja Sepa talu puurkaevu rajamine", Metsakivi küla Telliskivi talu projekt „Puurkaevu rajamine".
Kinnitati Hajaasustuse programmi raames määratavad toetused, 2023. aasta taotlusvooru esitatud rahuldatud toetustaotluste projektide kogumaht on 140 899,11 eurot (toetuse osa 90 000 eurot ja omaosaluse osa 50 899,11). Anti luba avaliku ürituse „Kallaste Jaanilaat" korraldamiseks 25. juunil 2023 kell 10.00-15.00 Kallaste Keskväljakul.

Volikogusse otsustati suunata eelnõud „Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035", „Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord", „Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad", „Halliku uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse andmine". 

6. juunil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 6.06.2023 istungi protokoll.

Ehitusload väljastati Alatskivi alevikus Päiksi tee 4 kinnistule remonditöökoja, Kuningvere külas Sammaste kinnistule päikeseelektrijaama ning Sookalduse külas Otsa kinnistule põllumajandushoone ehitamiseks. Projekteerimistingimused väljastati Sassukvere külas Martini kinnistule varjualuse ja Sudemäe külas Koidupuna kinnistule sauna ehitusprojekti koostamiseks. Naelavere, Lahepera ja Toruküla külades algatati päikesepargi ja selle lähiala detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kasutusrendile anti Alatskivi alevikus asuva Kasumetsa katastriüksuse maatükk nr 16 ning Vara külas asuvad Koolitaguse katastriüksuse maatükid nr 1, 3, 4, 6, 7. Nõustuti Kasepää alevikus asuva Rootsi tn 13 katastriüksuse maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
Määrati Metsanurga külas asuval Jaagu  katastriüksusel lagunenud  ja  kasutusest väljalangenud  ümbrust  või  maastikupilti  tunduvalt  kahjustavate  ehitiste  kõrvaldamise tähtpäevaks 31. oktoober 2023.a. Nõustuti Kadrina külas Paju ja Perametsa külas Tuha katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkinud katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed. Kiideti heaks 2022. a hajaasustuse programmi Sookalduse küla Kalda talu projekti „Veesüsteemide rajamise projekt (puurkaevu ja veepuhastus  süsteemi loomine)" lõpparuanne. Muudeti Alatskivi lasteaia struktuuri alates 01.09.2023 vähendades õpetajate ametikohtade arvu 9-lt 8-le ja suurendades õpetaja abide ametikohtade arvu 6-lt 7-le. Eraldati Peipsiääre valla 2023. a eelarve reservfondist EELK Kodavere Mihkli kogudusele 7000 eurot Kodavere Mihkli kiriku fassaadi, akende ja luukide restaureerimiseks Omandireformi projekti kohustusliku omafinantseeringuna ning MTÜle Jõevalla Külade Selts 1000 eurot raamatu „Nõva kandi lood" väljaandmiseks.

Vallavolikogusse otsustati suunata eelnõud „Maamaksumäärade kehtestamine 2024. aastaks", „Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine", „Kaarli tee L1 katastriüksuse tasuta omandamine", „Paalu tee katastriüksuse tasuta omandamine", „Peipsiääre valla 2023. aasta 1. lisaeelarve", „Peipsiääre valla hankekord", „Anna Haava nimelise Pala kooli õpilaskodu tegevuse lõpetamine".

23. mail

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 23.05.2023 istungi protokoll.

Ehitusload väljastati Metsakivi küla Talja kinnistule puurkaevu ja reoveepuhasti rajamiseks. Kasutusload väljastati Kadrina külas Pootsmani kinnistul kauplus-majutushoone küttesüsteemi kasutusele võtmiseks ja Tõruvere külas Karujärve  kinnistul varjualuse kasutusele võtmiseks. Projekteerimistingimused väljastati Haapsipea külas Nurga  kinnistule akusalvestusjaama projekti koostamiseks. Tunnistati peremehetuks Kasepää alevikus Peipsi tn 113a katastriüksusel asuv abihoone. Anti kasutusrendile Koosa  külas asuva Aiamaa katastriüksuse maatükid nr 2-18 ja Koosa külas asuva Aiavahe katastriüksuse maatükid nr 1-3. Muudeti Peipsiääre vallas asuvate selliste ühissõidukipeatuste nimed, mille puhul oli sama tee peal samanimelisi peatuskohti rohkem kui kaks.

Kinnitati Peipsiääre valla Noortevolikogu lipp. Anti luba  OÜ-le  Megapidu „Kuldvitsa jaanituli 2023" läbiviimiseks 22. juunil 2023 kell 17.00-23. juunil 2023 kell 03.00 Kauda külas Kuldvitsa talus eeldatavalt ca 200-le külastajale, MTÜ-le Klubi Tartu Maraton 42. Tartu Rattaralli läbiviimiseks 28. mail 2023 kell 12.00-15.30 Peipsiääre  vallas  marsruudil  Välgi-Alatskivi-Kolkja-Varnja- Koosa eeldatavalt ca 1000-le osalejale ja FIE  Sirle  Sillastele Kallaste  laada korraldamiseks 28. mail 2023 kell  10.00-15.00 Kallaste linna Keskväljakul eeldatavalt ca 400 külastajale.

9. mail

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 9.05.2023 istungi protokoll.

Anti korraldus riigihanke „Kohalike teede remonditööd" korraldamiseks avatud hankena. Pakkumuse "Pala koolimaja evakuatsioonitrepi ehitus" tööde teostajaks tunnistati MR Vaader OÜ pakkumusega summas 27 702, 22 eurot ilma käibemaksuta.

Ehitusload väljastati päikseelektrijaamade ehituseks Põldmaa külas Farmi kinnistul  ja Torukülas Notsu kinnistul, angaar-laohoone ehituseks Torukülas Terminali kinnistul ja  elamu ehitamiseks  Ätte külas Uue-Välja kinnistul. Keelduti ehitusloa väljastamisest kanali ehitamiseks Kolkja alevikus Kanaliranna kinnistul. Väljastati kasutusluba väljastati Vara külas Sepamäe kinnistul administratiivhoone püstitamiseks ja projekteerimistingimused Äteniidi külas Teekäänu kinnistule elamu projekti koostamiseks.

Avalikes huvides vajalike sideehitiste rajamiseks seati sundvaldus järgmistele kinnistutele: Alatskivi alevikus Veskiküla tänav ja Teearu; Rootsikülas Nina - Rootsiküla tee L3, Nina - Rootsiküla tee L1, Rootsiküla - Jõe tee T1, Rootsiküla - Suvila tee T1, Pedastiku, Rootsiküla - Ranna tee T1, Männi tee, Rootsiküla - Jõe tee T4, Rootsiküla - Ranna tee, Kõivu, Rehe; Nina külas Nina - Ninanõmme tee T3, Nina - Uusnina tee T4, Nõmme tee, Piiri tänav, Nina - Uusnina tee T2, Pikk tn 42, Pikk tn 28, Järve tänav ja Nina-Uusnina tee T6.

Kasutusrendile anti järgmised maatükid Koosa külas: Ojakalda katastriüksuse maatükid nr 1-5; Ristmiku katastriüksuse maatükid 1-3, 5-10 ja Haljasala katastriüksuse maatükid nr 4, 6, 8, 10. Alatskivi alevikus anti kasutusrendile Kasumetsa katastritüki maatükk nr 25. Varnja alevikus Koosa tn 8 ja 10 muudeti katastriüksuse piire ja määrati piiride muutmisel moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.  Muudeti 21.02.2023 Peipsiääre Vallavalitsuse korraldust nr 68 ilmse ebatäpsuse korrigeerimiseks (katastritunnuse muutmine). Kehtestati Peipsiääre valla lehe lehepinna hinnad. Muudeti hankelepingut lihthankes "Sibulatee turismipiirkonna Kolkja muuseumi ehitustööde omanikujärelevalve". Anti luba MTÜle Peipsimaa Kogukonnaköök avaliku ürituse „Tilgutajate festival „Rahva oma maitse"" läbiviimiseks 20. mail 2023. Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumiste tulemused: Metsakivi külas asuv Garaaži kinnistu 2500 eurot, Kuusiku külas asuv Laudataguse kinnistu 14 000 eurot ja Kolkja alevikus asuva Suur tee 15b kinnistu 5000 eurot. 

25. aprillil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 25.02.2023 istungi protokoll.

Kinnitati Alatskivi mõisa ait- kuivati hoone rendile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja pakkumistingimused. Ehitusload väljastati Savka külas Metsaääre kinnistul elamu ehitamiseks, Moku külas Vare kinnistul puurkaevu rajamiseks, Piibumäe külas Riku kinnistul tiigi rajamiseks ja Tõruvere külas Karujärve kinnistul abihoone ehitamiseks. Kasutusrendile anti Koosa külas asuva Haljasala katastriüksuse maatükid nr 1, 2, 3, 5. Nõustuti Metsakivi külas asuva Aleksei katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed. Pikendati  lepingut Peipsiääre vallale kuuluval munitsipaalpinnal Pala külas Kingu krt 16. 

Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldus nr 100 „Liikluspiirangu kehtestamine Peipsiääre valla avalikult kasutatavatel kohalikel- ja erateedel". Tunnistati luhtunuks Vara põhikooli direktori ametikoha täitmiseks läbi viidud avalik konkurss. Vara Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks otsustati välja kuulutada avalik konkurss kestusega 25.04.2023 - 05.05.2023 kella 16.00-ni . Anti luba  avaliku ürituse „Tartu orienteerumisneljapäevak – Kärgandi mäed" korraldamiseks 11. mail 2023 kell 16.00-20.00 Selgise külas eeldatavalt 150-le osalejale ning MTÜ-le Sibulatee luba avaliku ürituse „Sibulatee KALApuhvetite päev 2023" läbiviimiseks 29. aprillil 2023 kell 11.00-17.00 Sibulatee piirkonnas eeldatavalt 3000-le külastajale.

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon järgmises koosseisus: esimees Gerda Ustimenko, aseesimees Raimet Figol, liikmed Taivo Tali, Tõnu Ilves, Kristina Vulf. Muudeti hajaasustuse programmi toetuslepingut nr 11-2/18.
Volikogusse otsustati suunata eelnõud  „Peipsiääre Vallavolikogu 13.02.2023 otsuse nr 14 muutmine" ning „Peipsiääre Vallavolikogu 28.06.2022 otsuse nr 35 muutmine".  

11. aprillil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 11.04.2023 istungi protokoll.

Projekteerimistingimused väljastati Kauda külas Amedijõe kinnistule elamu ja abihoone projekti koostamiseks. Ehitusload väljastati Põrgu külas Põrgupõhja kinnistul päikeseelektrijaama ja Alajõe külas Sarapuu kinnistu puurkaevu ehitamiseks. Kooskõlastati Ätte külas Allika kinnistule  rajatava puurkaevu asukoht. Nõustuti Piirivarbe külas asuva Pärna katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkinud katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.  Kasutusrendile anti Kallaste linnas Oja tn 28 katastriüksuse maatükk nr 1 ligikaudse pindalaga 700 m² tähtajaga 5 aastat või kuni nimetatud maatüki võõrandamiseni pärast Oja tn 28 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamist. Kehtestati alates 1. maist 2023 Koosa sauna piletihinnad: täiskasvanud 5 eurot, pensionärid 4 eurot, 7-18-aastased lapsed 3 eurot; kuni 7-aastased lapsed tasuta. Anti MTÜ-le Peipsi Tulevik luba avaliku ürituse „Varnja Kalalaat 2023" läbiviimiseks 29. aprillil 2023 kell 9.00-15.00 Peipsiääre vallas Varnja külas Kesk tänaval (Varnja kiriku ja Varnja sadama vahelisel lõigul) eeldatavalt 2000-le osalejale. Anti üürile Peipsiääre vallale kuuluv munitsipaaleluruum aadressil Pala küla, Kingu krt 11 alates 17. aprill 2023 kuni 30. aprill 2024 üüritasu määraga  1 euro üldpinna ruutmeetri kohta; lisaks üürile kannab üürnik kõik  eluruumiga seotud kõrvalkulud. Anti MTÜ Koosa Noorteklubile tasuta tähtajatult kasutusse Peipsiääre vallale kuuluvad „Paisjärve" ja „Keskuse" kinnistu Koosa külas. Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused: Vara külas asuv Hoidla kinnistu hinnaga 16 700 eurot; Nina külas asuv Pikk tn 4a kinnistu hinnaga 7655 eurot; Kolkja alevikus asuv Ranna tn 52a kinnistu hinnaga 8200 eurot ja Koosa külas asuv Vasara kinnistu hinnaga 4000 eurot. 

28. märtsil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 28.03.2023 istungi protokoll.

Projekteerimistingimused väljastati Kauda külas Tiigi kinnistule ja Kusma külas Pajo kinnistule elamu projekti koostamiseks. Ehitusluba väljastati  Torila külas Telemasti kinnistul päikeseelektrijaama ehitamiseks ja Kasepää alevikus Peipsi tn 133 kinnistul elamu ehitamiseks. Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukohad Metsakivi külas Talja kinnistul ja Moku külas Vare kinnistul. Seisuga 31.01.2023 kanti bilansist välja alla 10 000 euro soetusmaksumusega varaobjektid. Eraldati vabaühendustele Peipsiääre valla 2023. aasta eelarvest aastased toetused oma tegevuste  elluviimiseks. Anti Jalgpalliklubi FC United Juniorile tähtajatult tasuta kasutusse Peipsiääre vallale kuuluv Kallaste staadioni kinnistu. Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepinguid. Muudeti  Pult OÜ-ga  sõlmitud hankelepingut nr 11-2/2 riigihankes "Sibulatee turismipiirkonna ekspositsiooni projekteerimine, tootmine ja paigaldamine", pikendades hankelepingu täitmise tähtaega kuni 30. juunini 2023. 

21. märtsil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 21.03.2023 istungi protokoll.

Ehitusload väljastati Lahepera külas Kasehalu kinnistul ja Torukülas Terminali kinnistul angaar-laohoone püstitamiseks. Koosa Lasteaia Liblikate rühma suuruseks määrati 24 last. Otsustati Vara Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks avaliku konkursi väljakuulutamine, tingimuste kinnitamine ning konkursikomisjoni moodustamine. Kinnitati aiamaa kasutusrendile andmiseks avalduse vorm ja aiamaa kasutusrendi lepingu vorm. Anti Ronanor OÜle tähtajatult rendile Peipsiääre vallale kuuluv mitteeluruum Kallaste linnas Sõpruse 4. Peipsiääre vallale kuuluvad mitteeluruumid anti tähtajatult tasuta kasutusse SA Alatskivi Tervisekeskusele Alatskivi alevikus Päiksi tee 2b ja SA Kallaste Arendusele Kallaste linnas Sõpruse tn 4. 

14. märtsil

 • Peipsiääre Vallavalitsuse 13.03.2023 istungi protokoll.

Otsustati algatada Kallaste linnas asuva Võidu tn 101a kinnistu ja lähiala detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Jäeti algatamata Kallaste linnas Võidu tn 101a kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegiline hindamine. Nõustuti Meoma külas asuva Maiepõllu katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed. Kehtestati alates  15. märtsist 2023  Peipsiääre  valla  haldusterritooriumil  asuvatel  avalikult kasutatavatel  kohalikel  teedel  ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni. Eelnimetatud liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste-  ja eriteenistuse sõidukitele ning  Peipsiääre  vallas  korraldatud  olmejäätmeveoga  lepinguliselt  seotud  prügiveokitele  või sõidukitele vallavalitsuse loa olemasolul.  Vallavolikogu menetlusse otsustati suunata eelnõu "Särgla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine". 

7. märtsil

 • Peipsiääre Vallavolikogu 7.03.2023 istungi protokoll.

Tunnistati hanke „Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 koostamine" tööde teostajaks Sweco Projekt AS pakkumusega summas 4420 eurot ilma käibemaksuta (koos käibemaksuga 5304 eurot). Kinnitati pakkumuse „Kallaste linnas Oja tn 28 detailplaneeringu koostamine" tulemused ning tunnistati edukaks Terav Kera OÜ pakkumus summas 4980 eurot ilma käibemaksuta. Anti  MTÜ Kallaste Noored tasuta kasutusse Peipsiääre vallale kuuluvad mitteeluruumid üldpinnaga 258 m2 Kallaste linnas Sõpruse tn 4 ning mitteeluruumid üldpinnaga 466 m2 Kallaste linnas Keskväljak 4. Anti Mesi tare OÜ-le luba avaliku ürituse „Sibulatee saunafEST 2023" läbiviimiseks 11. märtsil 2023 kell 12.00-19.00 Peipsiääre vallas Sibulateel umbes 150-le osalejale.

Muudeti  Ranna külas asuva Sepa katastriüksuse senist lähiaadressi ning määrati uueks aadressiks Sepajärve. Väljastati ehitusluba Vanaussaia külas Traksi kinnistul puurkaevu rajamiseks ning projekteerimistingimused Ätte külas Uue-Välja kinnistule elamu projekti koostamiseks. Alustati Peipsiääre vallas peremehetuks tunnistamise menetlust ja võeti arvele peremehetu ehitistena alajaam Kasepää alevikus Peipsi tn 113a katastriüksusel. Määrati Peipsiääre vallas Lümati külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva saekaatri teenindamiseks vajaliku maa suuruseks  5733  m² ja katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Lümati küla Tagala. 

Kinnitati Peipsiääre valla 2023. aasta hankeplaan. Kinnitati Peipsiääre valla kriisikomisjon koosseisusus: esimees vallavanem Piibe Koemets, aseesimees ehitusspetsialist Raimet Figol, liikmed abivallavanem Peeter Kiuru, Alatskivi ja Mustvee päästekomando pealik Varmo Laumets, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, vallavalitsuse liige Jaan Soieva, Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktor Helen Paju,  Kaitseliidu Põhja-Tartumaa malevkonna pealik Risto Pool. Otsustati sõlmida Psühholoogi teenuse vahendamise leping kuni 31.12.2023  MTÜga Parem Pere riikliku vaimse teenuse toetuse ja haridusvaldkonna vahenditest. 

Peipsiääre Vallavolikogu menetlusse otsustati suunata eelnõu  "Vallavara  võõrandamine" .

21. veebruaril

 • Peipsiääre Vallavolikogu 21.02.2023 istungi protokoll.

Tunnistati hanke „Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 koostamine" tööde teostajaks Sweco Projekt AS pakkumusega summas 4420 eurot ilma käibemaksuta (koos käibemaksuga 5304 eurot). Kinnitati pakkumuse „Kallaste linnas Oja tn 28 detailplaneeringu koostamine" tulemused ning tunnistati edukaks Terav Kera OÜ pakkumus summas 4980 eurot ilma käibemaksuta. Anti  MTÜ Kallaste Noored tasuta kasutusse Peipsiääre vallale kuuluvad mitteeluruumid Kallaste linnas Sõpruse tn 4 ning Keskväljak 4. Anti Mesi tare OÜ-le luba avaliku ürituse „Sibulatee saunafEST 2023" läbiviimiseks 11. märtsil 2023 kell 12.00-19.00.

Muudeti  Ranna külas asuva Sepa katastriüksuse senist lähiaadressi ning määrati uueks aadressiks Sepajärve. Väljastati ehitusluba Vanaussaia külas Traksi kinnistul puurkaevu rajamiseks ning projekteerimistingimused Ätte külas Uue-Välja kinnistule elamu projekti koostamiseks. Alustati Peipsiääre vallas peremehetuks tunnistamise menetlust ja võeti arvele peremehetu ehitistena alajaam Kasepää alevikus Peipsi tn 113a katastriüksusel. Määrati Peipsiääre vallas Lümati külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva saekaatri teenindamiseks vajaliku maa suuruseks  5733  m² ja katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Lümati küla Tagala. 

Kinnitati Peipsiääre valla kriisikomisjon koosseisusus: esimees vallavanem Piibe Koemets, aseesimees ehitusspetsialist Raimet Figol, liikmed abivallavanem Peeter Kiuru, Alatskivi ja Mustvee päästekomando pealik Varmo Laumets, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, vallavalitsuse liige Jaan Soieva, Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktor Helen Paju,  Kaitseliidu Põhja-Tartumaa malevkonna pealik Risto Pool.  

14. veebruaril

Projekteerimistingimused väljastati Savka külas Metsaääre kinnistule elamu ehitusprojekti ning Sookalduse külas Otsa kinnistule ja Nina külas Ranna tee 5 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Tunnistati peremehetuks saekaater Lümati külas Tagala kinnistul. Anti nõusolek väikeveekogude taastamiseks Kooli tn 1 maaüksusel. Muudeti maakatastris Vara küla Alana ja Meoma külas asuva Natali katastriüksuse seniseid lähiaadresse ning määrati uued lähiaadressid. Kinnitati põhivara aastainventuuri käigus tuvastatud kasutuskõlbmatu vara maha kandmine.

Avatud hankemenetluses „Kallaste linna tänavavalgustuse hooldustööd" tunnistati edukaks Enefit Connect OÜ madalaima maksumusega pakkumus kogumaksumusega 980,00  eurot/kuus ilma käibemaksuta. Greideri DZ 99 registreerimismärgiga 8580 ET võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks tunnistati Cronimet Nordic OÜ (12720745), kes on teinud pakkumuse summas 305 eurot tonn. Kinnitati Peipsiääre vallale kuuluva ratastraktori T–25A registreerimismärgiga 1135TA võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitja.

Kinnitati Peipsiääre valla noortevolikogu logo. Anti Tagumaa Autospordi Liit MTÜ-le luba avaliku ürituse „Tagumaa jäärada 2023" läbiviimiseks 19. veebruaril 2023. Muudeti Koosa Lasteaia hoolekogu koosseisu ning kinnitati Mesilaste rühma lastevanemate esindajaks Berit Petolai. 

7. veebruaril

Ehitusluba väljastati Lahe külas Aru kinnistul settetiigi rajamiseks. Nõusolekut ei antud puude raiumiseks Kasu metsas eraldistel. Kinnitati 2023. a eelarve alaeelarved, reservfondist raha eraldamine ja 2022. aasta eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite suunamine 2023. a eelarvesse. Volikogusse otsustati suunata eelnõu "Aiamaade kasutusrendile andmise kord", mis reguleerib Peipsiääre valla omandis olevatel maaüksustel asuvate aiamaade kasutusrendile andmise ja kasutamise tingimusi ja korda. Maad antakse kasutada maa asukohajärgses piirkonnas asuvate korterite ja eramute omanikele või valdajatele eesmärgiga soodustada põllu- ja aiasaaduste kasvatamist rentniku ja temaga seotud isikute vajadusteks. Samuti otsustati  edastada volikogule  eelnõud "Valla omandis oleva Oktoobri tn 6a kinnisasja piiride muutmine" ja  „Laenukohustuse võtmine".

31. jaanuaril

Muudeti Kolkja Lasteaed-Põhikooli struktuuri ja loodi 0,50 spordimetoodiku ametikohta. Ehitusluba anti välja Kallaste linnas Rahu tn 13 kinnistul päikeseelektrijaama ehitamiseks ja projekteerimistingimused väljastati Tähemaa külas Uusoja kinnistule elamu projekti koostamiseks. AS Emajõe Veevärgile anti nõusolek Kallaste Kiriku tänava veemajandusprojekti raames teostada torustike paigalduse töid valla omandis olevatel teemaadel Kallaste linnas.  Peipsiääre Vallavalitsusel lubati korraldada riigihange kolme sõiduki kasutusrendile võtmiseks tähtajaga 60 kuud ja pikendada bussi Mercedes-Benz Sprinter liisingulepingut kolme aasta võrra valla põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Moodustati Kallaste keskväljaku promenaadiprojekti töörühm

24. jaanuaril

Nõustuti Kauda külas asuva Hõbearu katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed. Muudeti Nina külas asuva riigi omandis oleva Piiri tn 2a katastriüksuse praegust sihtotstarvet .

Peipsiääre valla hoonetele generaatoriühenduse loomiseks läbiviidud pakkumismenetluses tunnistati edukaks Teet Elektritööde OÜ madalaima hinnaga pakkumus maksumusega 8200 eurot ilma käibemaksuta. Sihtasutusele Vara Sport anti tasuta kasutusele Peipsiääre vallale kuuluvad mitteeluruumid Vara keskuses noorsootöö läbiviimiseks.

Kinnitati Peipsiääre valla 2023. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava ning sihtotstarbelise toetuse määrad, samuti otsustati huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetuse kasutamise lepingute sõlmimine.

Määrati Alatskivi Lasteaias valverühm perioodiks 3. juulist kuni 28. juulini 2023. a. Lapse valverühma nimekirja kandmiseks tuleb vanemal 31. märtsiks esitada põhjendatud avaldus, kus on välja toodud, mis ajavahemikul laps valverühmas viibib. 

Vallavolikogule tehti ettepanek võõrandada Metsakivi külas asuv Garaaži kinnistu avalikul enampakkumisel. 

18. jaanuaril

Anti luba avaliku ürituse „Pöörane TäiskuuÖÖsööming Peipsi Toidu Tänaval 2023" korraldamiseks.

Ehitusload väljastati Vara külas Kalsoni, Saekaatri ja Tagasiberi kinnistul tiigi ja kastmisväljaku toimimiseks vajaminevate rajatiste ehitamiseks ja Alatskivi alevikus Mäeveere kinnistul asuva mitteeluhoone ümberehitamiseks. Kasutusload väljastati päikeseelektrijaamade kasutusele võtmiseks Põldmaa külas Särjenurme ja Porimetsa kinnistul. Peipsiääre valla haldusterritooriumil paiknevate maamaksu infosüsteemis koostatud 2023. aasta maksustatavate maaüksuste maksustamishinna aktid kinnitati.  Saburi küla Metsa talu Hajaasustuse programmi 2022. a projekti lõpparuanne kiideti heaks.

Avalikul enampakkumisel otsustati võõrandada kaks vallale vallasvarana kuuluvat elektrisõiduautot Mitsubishi I-MIEV alghinnaga 4500 eurot auto ja vallavolikogule edastada ettepanek võõrandada avalikul enampakkumisel vallale kuuluv Pumbamaja kinnistu Savimetsa külas.

Vallavolikogu otsusest tulenevalt otsustati alustada riigihanke „Kallaste linna tänavavalgustuse hooldustööd" korraldamisega. Kallaste linnas Oja tn 28 kinnistule otsustati algatada detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne. 

2023. a eelarve eelnõu suunati volikogusse 2. lugemisele.

10. jaanuaril

Alatskivi looduskeskuse edasiarenduse visiooni tutvustas vallavalitsusele Marko Kurg. Arutati Alatskivi looduskeskuse arendusvajadust. Keskus on oma sisuga ajale jalgu jäänud ja vajab kogu maja hõlmavat uut tervikkontseptsiooni, nii et värskete tegevuste ja hea turundusega suudaks keskus ennast ise ära majandada. 

Keskkonnaministrilt otsustati taotleda luba hoonestusõiguse seadmiseks Mittetulundusühingu Peipsimaa Turism kasuks Peipsiääre valla munitsipaalomandis olevatele Kallaste linnas Võidu tn 119a, Alatskivi alevikus Tartu mnt 12, Nina külas Majaka, Kolkja alevikus Puhkeala ja Varnja alevikus Pardiranna katastriüksustele ühtse visuaaliga kujundatud puhkekohtade rajatiste tarbeks. 

Volikogule otsustati teha ettepanek loobuda „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme" taotlemisõigusega projektide nimekirja kantud projektist „Kallaste vaatetorn" ehitushindade kallinemise tõttu ning asendada see projektiga „Kallaste keskväljak ja promenaad". Volikogusse otsustati suunata ka 2023. a Peipsiääre valla eelarve projekt ning Peipsiääre vallavalitsuse struktuurimuudatuse ettepanek.

Arutusel oli vallaelaniku pöördumine ettepanekuga teisaldada Vara kalmistul asuva 1952. aastal valminud II maailmasõjas hukkunute ühishaua Nõukogude sümboolikaga mälestussammas. 

Lisaks oli päevakorras ametisõiduki kasutamise ja ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korra kehtestamine, hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute lõpetamine, toetuste määramine ja hoolduse teenuse seadmine. 

Peipsiääre Vallavalitsuse 3. jaanuari 2023 istungilt

Otsustati saata vallavolikogusse 2024-2029 jäätmekava koostamise algatamise ettepanek. Peipsiääre vallas kehtib  Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023, mille peatsest aegumisest tulenevalt on kohustuslik koostada vallale uus jäätmekava.  Vastavalt jäätmeseadusele koostatakse kohaliku omavalitsuse jäätmekava maakonna jäätmekavast juhindudes ja see käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist, sh kohaliku omavalitsuse korraldatava jäätmeveo ja jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist ning jäätmehoolduse rahastamist.

Alatskivi Lasteaia vanemas rühmas lubati suurendada laste arvu 24 ja Koosa Lasteaia rühmas Mesilased (1,5-3-aastased) 16-ni. Vallavolikogule otsustati teha ettepanek Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmiseks.  Kinnitati Peipsiääre valla haridusasutuste ametinimetused, korralduse eesmärk on ühtlustada valla haridusasutuste ametinimetused kvalifikatsiooni ja töö sisu alusel. 

Peipsiääre valla 2023. a eelarve projektile laekus peale esimest lugemist üks ettepanek ja üks tähelepanu juhtimine. Investeeringuid puudutav ettepanek tehti Kallaste piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitusetöödega piiriülese koostöö programmi taotlusvoorus osalemise võimaluse kohta. Vallavalitsus võttis ettepaneku arvesse ja see edastatakse vallavolikogule.

Alatskivi Hambaravi OÜle otsustati anda Alatskivi Tervisekeskuses ruumid rendile hinnaga 3 eur/m2. Sihtasutusele Alatskivi Loss otsustati anda tasuta tähtajatult kasutusse Peipsiääre vallale kuuluv Lossi tn 6 kinnistul asuv Sõiduhobuste tall.

4. jaanuaril

Vallavalitsus otsustas erakorralisel istungil valimisjaoskondade moodustamise alljärgnevalt.

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis (Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond). 
Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum  asub  teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kallaste teeninduskeskuses (Sõpruse 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond). 
Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Pala Kultuurimajas (Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tartu maakond). 
Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja  valimispäeval Vara Kogukonnakeskuses (Vara koolimaja, Vara küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).
Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).
Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kolkja Rahvamajas (Ranna tn 5, Kolkja  alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Kohaliku  omavalitsuse  volikogu  valimistel  ja  Riigikogu  valimistel  korraldab  väljaspool  elukohajärgset  valimisringkonda  eelhääletamist  valimisjaoskond  nr  1.  Valimisjaoskond  nr  1 korraldab  hääletamist  vajadusel  ka  asukohas,  kinnipidamiskohas,  haiglas  ja  ööpäevases hoolekandeasutuses.  Euroopa  Parlamendi  valimistel  ja  rahvahääletusel  korraldab  jaoskond  nr  1  hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.  Euroopa  Parlamendi  valimistel  ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

Peipsiääre Vallavalitsuse 04.01.2023 määrus "Valimisjaoskondade moodustamine" avaldatakse Riigi Teatajas.