Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Peipsiääre vald osaleb koostöös Tartu linna, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning kuue Tartumaa omavalitsusega Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise projektis.

Projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine, keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele, leevendades nii spetsialistide puudust ja vähendades teenuste killustatust. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. Projekti tegevussuunad on järgmised: juhtumikorralduse koostöömudeli loomine ja piloteerimine; hindamisvahendite ja -juhendite ning ennetusprogrammide loomine õpetajate ja perede toetamiseks.

Projekti kestus on maist 2022 kuni aprillini 2024. Praeguseks on läbi viidud uuring (partner Haap Consulting OÜ) kõikide omavalitsuste tugiteenuste hetkeolukorra kaardistamiseks. Projektis osalejad on saanud tutvuda Saaremaa ja Viljandi valla tugisüsteemidega, sügisel ootavad ees õppereisid Soome ning Norra. Kevadel 2023 toimusid projekti ekspertgrupi kohtumised ja valdade meeskondade töötoad integreeritud valdkondadevahelise tugiteenuste mudeli loomiseks (partner Sotsiaalse Innovatsiooni Labor MTÜ). Igas vallas on ilmnenud tugiteenuste osas mõningad erisused, seega ka loodud mudelid lähtusid valla võimalustest ja töökorraldusest.

Peipsiääre valla juhtumikorralduse mudeli arendusmeeskonda kuulusid haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, Alatskivi kooli direktor Helen Paju, Alatskivi kooli õppejuht Kati Kirikal, Pala kooli direktor Mairi Mandel, Vara kooli sotisaalpedagoog Merli Katsan, Vara lasteaia ja kooli logopeed Evelyn Uibo.

Sügisest 2023 hakatakse arendama vallaülest koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad valla kõikide haridusasutuste, noortekeskuste, politsei, meditsiinitöötajate ja vallavalitsuse esindajad. Loodav meeskond piloteerib kevadel koostatud juhtumikorralduse koostöömudelit eesmärgiga jõuda kõigi abivajavate lasteni võimalikult vara ja tagada neile tõhusaim tugi. Sügisesse planeeritavad koolitused peaksid aitama õpetajaid, noorsootöötajaid jt märgata lapse toevajadust, et siis kõigi osapoolte koostööna leida lapse jaoks parim võimalik lahendus.

 Bianka Makoid
Haridusspetsialist
Tel: +372 5872 0355
E-post: bianka.makoid@peipsivald.ee