TOITLUSTUSTOETUS

Kirjeldus

 • Sissetulekust sõltuv toetus
 • Toetust võimaldatakse toimetulekutoetust, vajaduspõhist peretoetust saavate või kuni kahekordse riikliku toimetulekupiiri netokuusissetulekuga perede
  1) valla lasteaedades käivatele lastele, gümnaasiumi õpilastele, põhikooli baasil kutseõppeasutuse õpilastele;
  2) väljaspool valda õppivatele või lasteaias käivatele erivajadustega lastele, kui vallas puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused.
 • Kõigile valla põhikooli õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest

Toetuse suurus

 • Toetus on perioodiline ning määratakse kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni õppeaasta lõpuni.

 • Toetuse määra otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes abivajaduse hindamise käigus kogutud infost, kehtivast riikliku toidutoetuse määrast, toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast. 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
 • Täita vormikohane TAOTLUS
  Avaldusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid