SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Kirjeldus

 • Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste seaduse § 2 lõikes 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 • Teenuse saamiseks peab isik üldjuhul esitama vähemalt kolm tööpäeva enne teenuse vajadust vallavalitsusele mistahes viisil taotluse, millest nähtub teenuse vajaduse aeg, sihtkoht või marsruut ja põhjus. Tellimus on kokku lepitud, kui vallavalitsus on kinnitanud teenuse osutamise aja kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

Teenuse maksumus

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Peipsiääre vallas

 • Sotsiaaltransporditeenus Tartu maakonnas - 0,25 eurot/km;
  miinimum tasu hind 5 eurot;
 • Sotsiaaltransporditeenus väljaspool Tartu maakonda - 0,30 eurot/km;
 • Sotsiaaltranspordi ooteaeg (alates teisest tunnist tunni arvestusega) - 2 eurot/tund;
 • Saatjateenus 2 eurot/kord.

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht  ei ole Peipsiääre vallas

 • Sotsiaaltransporditeenus Tartu maakonnas - 0,50 eurot/km miinimum tasu 10 eurot;
 • Sotsiaaltransporditeenus väljaspool Tartu maakonda - 0,60 eurot/km;
 • Sotsiaaltranspordi ooteaeg (alates teisest tunnist tunni arvestusega) - 4 eurot/tund;
 • Saatjateenus - 4 eurot/kord.

Menetlemine    

 • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
 • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

     Peipsiääre Vallavolikogu määrus 14.04.2018 nr 17 "Sotsiaalteenuste osutamise kord"
 
    Peipsiääre Vallavolikogu määrus 30.01.2018 nr 2 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik

Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus milles kajastub:

           1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
           2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
           3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
           4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid