ÜLDHOOLDUSTEENUS

Kirjeldus

  •  Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse maksumus

  • Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus haldusaktiga lähtudes teenuse taotleja majanduslikust võimekusest.

Menetlemine

  • Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
  • Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotleja teatavaks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Õigusaktid

Kontaktisik

Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

  • Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus (pdf, docx), milles kajastub:

           1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
           2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
           3) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi ja abi taotlemise põhjus;
           4) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

  • Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

Vajaminevad dokumendid

1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei    saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav summa ei kata täies ulatuses abivajadust;
3) puuet tõendav dokument koos rehabilitatsiooniplaaniga (kui isikule on määratud puue ja koostatud                rehabilitatsiooniplaan);
4) geriaatrilise hinnangu olemasolul ka vastavasisuline dokument;
5) hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
6) vajadusel muud hooldust vajava isiku esitatud asjasse puutuvad dokumendid.