PUIESTEE TN 18 DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 17.05.2022 Puiestee tn 18 kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 7405 m2 asub Alatskivi alevikus. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamumaakruntideks. Planeeringuga määratakse ehitusõigus elamute ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsude ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning hoonete olulisemad arhitektuurinõuded. Planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning võimalike täiendavate uuringute teostamise vajadus puudus.
 

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 22.03.2022 vastu Puiestee tn 18 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 7405 m2 asub Alatskivi alevikus. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamumaakruntideks. Planeeringuga määratakse ehitusõigus elamute ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsude ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning hoonete olulisemad arhitektuurinõuded. Planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning võimalike täiendavate uuringute teostamise vajadus puudub.

Avalik väljapanek toimub 18.04-01.05.2022 a. ja avalik arutelu 03.05.2022 a. kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre vallavalitsus algatas Alatskivi alevikus Puiestee tn 18 (58601:001:0234) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 7405 m2. Planeeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.

 VVK 115 Detailplaneeringu vastuvõtmine 
VVK 235 Detailplaneeringu kehtestamine

Seotud failid:

Puiestee tn 18 kinnistu eelhinnang

Puiestee tn 18 eskiis

VVK 42 Detailplaneeringu algatamine Alatskivi Puiestee tn 18

Puiestee tn 18 DP Seletuskiri
Puiestee tn 18 DP Olemasolev olukord
Puiestee tn 18 DP Situatsiooniskeem
Puiestee tn 18 DP Põhijoonis
Puiestee tn 18 DP Illustratsioon
Puiestee tn 18 DP Kontaktvöönd

_____________________________________________________

KUNGLA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavalitsuse  03. detsember  2019.a. korraldusega nr 628 on algatatud  Kõdesi külas Kungla (kat.tunnus 12601:004:0351)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Kungla katastriüksust. Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha. Planeeringu eesmärgiks kinnistu jagamise kruntideks, maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatav planeering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ning lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

Detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

URTSI DETAILPLANEERING

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Nina külas. Planeeringu eesmärgiks on Urtsi kinnistule (kü 12601:006:0013) ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Seotud failid:

Detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu algatamine

Urtsi DP seletuskiri
Urtsi DP põhijoonis tehnovõrkudega
Urtsi DP illustratiivsed vaated
Urtsi DP situatsiooniskeem
Urtsi DP olemasolev olukord

Urtsi DP kooskõlastuse kokkuvõte

_____________________________________________________

ASTANGU (KRAAVISOO) DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre Vallavolikogu kehtestas 26.02.2020 otsusega nr 15 Astangu kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,41 ha asub Pusi külas. Planeeringu eesmärk on Astangu kinnistule ühepereelamu ja ehitustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovõrkude ning rajatiste, võimalike servituutide vajaduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Peipsi järve ehituskeeluvööndit. Vastavalt koostatud eelhinnangule ei kavandata detailplaneeringuga olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist. Negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed. Kavandatava tegevusega ei ületata eeldatavalt õigusaktides kehtestatud lubatud piirväärtusi ning ei ületata looduse taluvusvõimet.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Peipsiääre Vallavolikogu võttis 14.08.2019 otsusega nr 60 vastu Astangu kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,41 ha asub Pusi külas. Planeeringu eesmärk on Astangu kinnistule ühepereelamu ja ehitustingimuste määramine, juurdepääsutee, tehnovõrkude ning rajatiste, võimalike servituutide vajaduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Peipsi järve ehituskeeluvööndit. Avalik väljapanek toimub 05.09-04.10.2019.a. ja avalik arutelu  07.10.2019.a. kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  20. juuni  2018.a. otsusega nr 59 on algatatud  Pusi külas Astangu (Kraavisoo) (kat.tunnus 12601:002:0028)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Astangu katastriüksust ning planeeritava ala suurus on 0,3 ha. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Lisaks soovitakse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 50 meetrile.

Koostatava planeeringu lahendus eelhinnangu alusel ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik arvamust/seisukohta kirjalikult 15.03.2019-14.04.2019.a. e-posti aadressil vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201. Kirjalike arvamuste/ettepanekute korral toimub eskiislahenduse avalik arutelu 22.04.2019.a.

Seotud failid:

VVoO 15 Detailplaneeringu kehtestamine_Pusi_Astangu

VVoO 60 Detailplaneeringu vastuvõtmine_Pusi_Astangu (Kraavisoo)
VVoO 59 Astangu (Kraavisoo) detailplaneeringu algatamine

Astangu DP seletuskiri
Astangu DP olemasolev olukord
Astangu DP põhijoonis
Astangu DP asendiplaan
Astangu DP tehnoplaan
Astangu DP lisad

_____________________________________________________

PARKLA DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu kehtestamine
Peipsiääre vallavalitsuse  13.11.2018.a. korraldusega nr 488 on kehtestatud Alatskivi alevikus Parkla  (kat.tunnus 12601:001:0211)  katastriüksuse detailplaneering.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 15.10 - 28.10.2018. a Peipsiääre Vallavalitsuse kantseleis.

Detailplaneeringu algatamine
Alatskivi vallavolikogu  20.01. 2017.a. otsusega nr 3 on algatatud  Alatskivi alevikus Parkla (kat.tunnus 12601:001:0211) katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Parkla katastriüksust ja planeeritava ala suurus on 8511 m². Detailplaneeringu  eesmärgiks on planeeringualal muuta maaüksuse sihtotstarvet (70%transpordimaa ja 30 % ärimaa),et luua tingimused turuplatsi, kaubanduskeskuse ja parkla rajamiseks ning muuhulgas ärimaale ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringu algatamise ettepaneku tegija: Alatskivi vallavolikogu eelarve-majanduskomisjon

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest johtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Alatskivi vallavolikogu 20.12.2007 määrusega nr 19 kehtestatud Alatskivi valla üldplaneeringut.

Seotud failid:

Parkla dp volikogu otsus

Parkla dp vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamise korraldus 28.august 2018 nr 394
Alatskivi alevikus asuva Parkla maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise korraldus 13. november 2018 nr 488 
Parkla dp illustratiivsed vaated
Parkla dp kooskõlastuste kokkuvõte
Parkla dp olemasolev olukord
Parkla dp põhijoonis
Parkla dp seletuskiri
Parkla dp situatsiooniskeem
Parkla dp tehnovõrgud

_____________________________________________________

PIKK TN 18 (NINA KÜLAS) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  20. juuni  2018.a. otsusega nr 57 on algatatud  Nina külas Pikk tn 18 (kat.tunnus 12601:006:0203)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Pikk tn 18 katastriüksust ja lähiala ning planeeritava ala suurus on ca 6000 m2. Planeeringu  eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ärimaaks, et rajada  puhkeala. Lisaks Elumaja ja saunamaja pererahva tarbeks. Juurdepääsuteede ning parkimiskohtade (ca 8 kohta) rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

VVoO 57 Pikk tn 18 detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

PÄIKSI TEE 2C (ALATSKIVI ALEVIKUS) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  30. november  2017.a. otsusega nr 22 on algatatud  Alatskivi alevikus Päiksi tee 2c (kat.tunnus 12601:001:0245)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Päiksi tee 2c katastriüksust  ning lähiala ja planeeritava ala suurus on 3271 m². Detailplaneeringu  eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine.

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest juhtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Alatskivi vallavolikogu 20.12.2007 määrusega nr 19 kehtestatud Alatskivi valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 04.06.2019 korraldusega nr 272 vastu Päiksi tee 2c kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 24.06 - 24.07.2019. a ja Avalik arutelu toimub 30.07.2019 kell 10.00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

Detailplaneeringu kehtestamine

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 17.09.2019 korraldusega nr 469 Päiksi tee 2c kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Seotud failid:

VVoO 22 DP algatamine Päiksi tee 2c

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Päiksi DP seletuskiri
Päiksi DP olemasolev olukord
Päiksi DP põhijoonis
Päiksi DP situatsiooniskeem

Päiksi DP illustratiivne vaade