KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

__________________________________________

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekt „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest 1 058 964 euro ulatuses.

Projekti kestvus: 31.01.2018 - 01.09.2020
Toetuse summa: 900 119,40 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 158 844,60 eurot 
Valla täiendav panus projekti on ca 50 000 eurot.

Kontakt: Kadi Ploom, e-post: ploom.kadi@gmail.com, tel: +372 5696 4686

Projekti eesmärk:
Peipsi järve ääres tuntud Sibulatee turismipiirkonnas rõhutatakse projekti toel piirkondlikku eripära, kolme omanäolise kultuuriruumi erinevusi ja seoseid. Arendatakse välja Kolkja vanausuliste muuseumi laiendus (vanausulised), Alatskivi lossi sõiduhobuste tall mõisate majandamist tutvustava ekspositsiooniga (mõisakultuur), Kodavere kihelkonna ja keele lood (eesti pärimuskultuur maastikul). Terviklikult planeeritud arendus mõjutab majandusaktiivsuse tõusu kaudu kõiki Peipsiääre ettevõtjaid.

 

Kajastus meedias:

Muuseum eest

Eduard Tubinale kuulunud auto Plymouth

__________________________________________

Alatskivi jäätmejaama rajamine

Projekti nr: 2014-2020.4.03.18-0248
Projekti kestvus: 01.03.2019 - 01.07.2020
Toetuse summa: 
170 812,00 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 56 938,62 eurot
Kogumaksumus: 227 750,62 eurot
Kontakt: Maimu Arro, telefon 517 7824, e-post maimu.arro@peipsivald.ee
Projektijuht: Kristi Võsa, MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, telefon 527 3933, e-post iejhk@hot.ee

Projekti eesmärk:
Peipsiääre valda Alatskivi alevikku Päiksi tee 2a rajatakse jäätmejaam. Projekti eesmärgiks on Peipsiääre valla jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine ning võimaldada inimestel lihtsalt ja mugavalt sorteeritud jäätmeid üle anda. Plaanitav tegevus peaks omakorda vähendama keskkonna reostamist ja risustamist ja suurendama taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

__________________________________________

Alatskivi Kunstide Kooli reorganiseerimine

Projekti nr: EU52190
Projekti periood: 01.09.2018 -30.12.2019

Toetuse summa: 120 000 eurot
Omafinatseering: 208 462.16 eurot
Kogumaksumus: 328 462.16 eurot

Projekti eesmärk: 
Teenuste säästlik korraldamine, selleks koondatakse teenused ühte multifunktsionaalsesse hoonesse-koolihoonesse, kus asuvad üldhariduskool, huvikool ja raamatukogu.Keskkooli ümberkorraldamisel põhikooliks võimaldab loobuda pea täielikult olemasoleva hoone kolmanda korruse kasutamisest üldhariduse andmisel, mis ümberehitatuna on sobilik huvihariduse andmiseks.Teenused on ühes hoones, koolilastel mugav liikuda ühest koolist teise.

Projekti kaasrahastatakse EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.

__________________________________________

Varamõisa kergliiklustee rajamine 

Projekti nr: EU52108
Projekti periood: 14.04.2018 - 06.09.2019
Toetuse summa: 320 431,59 eurot
Omafinatseering: 56 546,76 eurot
Kogumaksumus: 376 978,35 eurot

Projekti eesmärk: 
Rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga, tagades nii keskuse ja tagamaa vahelise ühenduse. Projekt aitab kaasa toimepiirkondade ühendamisele ning töökohtade ning teenuste kättesaadavusele

Projekti tulemusel:
1. Paranevad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks nii keskuse (Vara, Tartu) ning tagamaa vahel kui ka töötajate elukoha ning valla suurima tööandja (Vara saeveski) asukoha vahel.
2. Paraneb liiklusturvalisus.
3. Mitmekesistuvad aktiivse vaba aja veetmise võimalused kohalikele.
4. Paraneb jalgrattaturistide ohutu ligipääsetavus huviväärsustele rahvusvahelisel marsruudil VisoEst by Bike, mille väljaehitatud puhkeplats asub kavandatava kergliiklustee lõpus.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: Väino Kivirüüt tel. 50 41 491, e-post: vaino.kiviruut@peipsivald.ee

____________________________________________

Alatskivi Tervisekeskuse arendamine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.12.2019
Toetuse summa: 405 338,80 eurot
Omafinatseering: 135 111,60 eurot
Kogumaksumus: 540 446,40 eurot

Projekti eesmärk: 
Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Erinevate terviseprobleemide lahendamine on võimalik ühes kohas. Tervishoiutöötajate, sealhulgas hooldusravikeskuse, koostöös on võimalik lahendada ka keerulisi probleeme. Laieneb tervishoiuteenuste valik. Piirkonda lisandub ämmaemanda teenus ja füsioteraapia teenus. Kaasaegne töökeskkond võimaldab piirkonda meelitada pädevaid ja motiveeritud meditsiinitöötajaid.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________

Alatskivi kooli rekonstrueerimine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.08.2019
Toetuse summa: 1 319 206,80 eurot
Omafinatseering: 232 801,20 eurot
Kogumaksumus: 1 552 008,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Teostatavad tegevused on õppehoone rekonstrueerimine ja õppehoone sisustamine.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________