LASTE- JA NOORTELAAGRI TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust võimaldatakse paljulapseliste-, vähekindlustatud- ja üksikvanema perede ning asenduskoduteenusel viibiva lapse/nooruki laagri tuusikute maksumuse hüvitamiseks.

Toetuse suurus

  • Kuni 80 eurot eelarveaastas, asendushooldusel viibival lapsel piirmäärata.

TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita vormikohane TAOTLUS (lapsevanema või hooldaja poolt)
    Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Laagri korraldajalt saadud osalustasu arve

  • Sissetulekut tõendav dokument

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee