VABAD PINNAD 


Imepärane Peipsiääre - Kolkja puhkeala

Peipsiääre vald on tuntud oma kultuurilise pärandi poolest, kus lisaks kaunile looduskeskkonnale on võimalik nautida Sibulatee isikupära, heita pilk kaunile Alatskivi lossile või minna Peipsi järvele kalastama. Peipsiääre valla unikaalsus seisneb kolme väga omanäolise ja erineva kultuuriruumi olemasolul väikesel territooriumil. Enam kui 40 km pikkune Peipsi järve rannajoon, hea looduskeskkond ning eripalgeline kultuuriruum loovad eeldused turismi jõudsaks arenguks vallas.

Peipsi järve ääres, tuntud Sibulatee turismipiirkonnas, on suurimaks vaatamisväärsuseks Balti riikide kõige maalilisema arhitektuuriga, neogooti stiilis Alatskivi loss, mis esindab mõisakultuuri ning tutvustab eluolu 100-120 aastat tagasi.  Lisaks Peipsi järvele on piirkonnas ammendamatud varasalved- Kalevipoja säng ja kuulsad Välgi metsad. Kaasaja inimesele omase kiire elutempo juures on oluline jääda seotuks oma juurtega, mida on Peipsi ääres kosutava puhkuse jooksul värskendav taas avastada.  

Peipsi regioon hõlmab endas rikkaliku pärimuskultuuriga eesti ja vene kogukondi, sh vanausulisi, keda koondavad neli tegutsevat kogudust. Peipsi rannakülade arhitektuuripärandit ja miljööväärtuslikke alasid iseloomustab madal ja tihe puitarhitektuur, järvega seotud elatusalad ja väikesemahuline aedviljakasvatuse traditsioon. Peipsiveere kultuuris on põimunud mitmeid venepäraseid elemente, mis on tingitud üheltpoolt sagedastest üle järve toimunud kontaktidest varasema ajaloo jooksul, teiselt poolt sajandite pikkusest eesti, vadja ja vene asustusest rannapiirkonnas. 18.–19. sajandi jooksul kujunes piirkonnas kaks erineva keelekasutusega elanikkonna rühma – eestlased ja venelased.

Kõigest eelnevast tulenevalt on Peipsiääre vald sise- ja välisturistidele väga atraktiivne sihtkoht. Piirkonna väärikas ajalugu, unikaalne kultuuriline taust, mitmekesine keskkond ja ümbritsev loodusressurss sobib ideaalselt linnamelust puhkamiseks. Turistid Lätist, Soomest ja Venemaalt külastavad piirkonda jaanuarist märtsini. Turistid Soomest, Saksamaalt, Venemaalt, Leedust, Poolast, Taanist ja Saksamaalt reisivad Peipsiääre valda märtsist septembrini. 2016-2017 aastal oli nii sise-kui välisturistide koguarv 322 576. Peipsiääre populaarsus on külaliste seas kasvamas, turistide arv kasvab iga-aastaselt 5% võrra.

Hetkel on Peipsiääre vallas 23 majutuskohta, milles kokku 401 voodikohta. Majutusasutust, mis oleks võimeline pakkuma kvaliteetset majutust rohkem kui 40-pealisele seltskonnale, vallas ja piirkonnas tervikuna puudub. Aasta läbi avatud toitlustusettevõtteid on Peipsiääre vallas  4. Tartu maakonnas 2017. aasta seisuga on kokku 113 majutuskohta ja  4376 voodikohta. 

Peipsi piirkonnas ei asu ravi- ega heaoluspaad, ega puhkekompleksi mis võimaldaks mitmekülgset vaba aja veetmise võimalust koos kvaliteetse majutusega. Seega leiame, et Kolkja puhkeala on soodne ning viljakas võimalus ettevõtjale investeeringuks:  majutusega heaolu- või ravispaa rajamisel.

Kolkja puhkeala

Kolkja Puhkeala on välja arendamata puhkeala, mis asub Peipsiääre vallas Kolkja alevikus, 42 km Jõhvi–Tartu–Valga/E264 maanteest ja 47km kaugusel Tartu linna keskusest.

Kolkja Puhkeala detailplaneering kehtestati 30.01.2018. Detailplaneering hõlmab 4,8 ha 100% üldkasutatavad maad. Kolkja puhkeala planeeringu eesmärgiks on kujundada ala atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuriürituste läbiviimise kohaks. Lisaks on võimalik kanalile rajada paatide vettelaskmise koht koos randumissillaga, mis soodustaks lisaks veeturismi arendust ja oleks kliendile mõnusaks vabaaja veetmise võimaluseks. Planeeritav atraktiivne rekreatsiooniala loob uusi võimalusi piirkondliku majanduselu aktiivistumisele ja loob uusi töökohti.

Planeeritav spaa on eelkõige suunatud Peipsiääre valla külastajatele, mis võimaldab mitmekesistada piirkonna turismitoodet ja teenuseid ning leevendada majutuskohtade arvu puudust piirkonnas.

Kolkja puhkeala detailplaneering

Peipsiääre vallavalitsus pakub teile Kolkja puhkeala kinnistut ja on valmis omalt poolt lisaarenduste osas läbi rääkima. Samuti planeerib vald arendada juurdepääsuteid ning vaba aja veetmise võimalusi, näiteks matkarada jms.

___________________________________________________

Kallastel Keskväljak 2, Keskväljak 4, Oja 13

Otsime huvilist, kes soovib oma äritegevust ja ideid teostada Kallaste linna endise kutsekooli peahoones või selle kõrvalhoones, mida on lihtne uueks otstarbeks kohandada. Kallaste linnas olevate kinnistuste arendamise eesmärk on Kallaste linna tühjadele hoonetele uue elu andmine ning ala kujunemine äripiirkonnaks.

Arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 5605m² suurust ala Peipsiääre valla kirdeosas, millel on 3 erinevat krunti. Ala paikneb Kallaste linna keskuses, Keskväljaku ja Oja tänaval, Peipsi järve läheduses ja teiselt poolt linnapargi ääres. Kruntide suurused on vahemikus 1297 – 2212m². Kruntide sihtotstarbeks on ärimaa. Ettevõtjatele on jäetud võimalus ka krunte liita ja seega soetada just endale sobiva suurusega kinnistu.

Tehniline infrastruktuur on kinnistustel välja ehitatud, mistõttu on ettevõtjatel võimalik soodsatel tingimustel endale sobiv kinnistu soetada või taotleda hoonestusõiguse omandamisõigus. Kinnistud ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega. Täpsemad tingimused omanikult, vald@peipsivald.ee .

***

Волостная управа Пейпсияэре ищет инвесторов, заинтересованных в осуществлении бизнеса или реализации перспективных идей на территории главного здания или подсобных помещений бывшего профессионально-технического училища города Калласте. Помещения можно легко адаптировать для использования в новых целях. Развивая подобные объекты, город Калласте стремится вдохнуть новую жизнь в пустующие здания и преобразовать этот участок города в деловой район.

Зона развития площадью примерно 5 605 кв. м расположена на северо-востоке волости Пейпсияэре и состоит из трёх кадастровых единиц. Земельные участки расположены в центре города Калласте, на улицах Кесквяльяк и Оя, вблизи от Чудского озера и рядом с городским парком. Площадь земельных участков, имеющих коммерческое целевое назначение, варьируется в пределах 1297–2212 кв. м. Будущие собственники могут объединить несколько земельных участков в один, чтобы приобретаемая недвижимость в лучшей степени соответствовала потребностям их бизнеса.

Предлагаемые объекты недвижимости оснащены необходимой технической инфраструктурой, что позволяет предпринимателям приобрести подходящий для них земельный участок на льготных условиях или же ходатайствовать о получении права на застройку. Недвижимость не обременена требованиями третьих лиц. Для получения более подробной информации просим отправить запрос собственнику по адресу vald@peipsivald.ee.

Kruntide asukoht kaardil (Maa-ameti kaart)
Расположение земельных участков на карте (карта Земельного департамента)