Otsime projektijuhti

Palume Teil osaleda pakkumises projekti „Alatskivi Tervisekeskuse arendamine" projektijuhi  leidmiseks.

Projekti tulemusel valmib Alatskivi tervisekeskus, mis pakub Peipsiääre vallas nii siin elavale kui tegutsevale inimesele kättesaadavad kvaliteetsed esmatasandi tervishoiuteenused. Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengufondist.

Pakkumise sisuks on:

  1. Projektijuhtimine sh suhtlemine projekteerijate, ehitajate, vallavalituse ja rahastajate esindajatega, pakkumiste korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga, lepingute korraldamine ja kooskõlastamine tellijaga, projekti dokumentatsioon ja aruandlus. Töö algus juuni 2019- eeldatav kestvus kuni 24 kuud.
  2. Riigihangete alusdokumentide ettevalmistamine ja menetluse läbiviimine alljärgnevates hangetes:
  • Projekteerimine sh ehitusekspertiis ja põhiprojekti koostamine- kestus 7 kuud.
  • Ehitus sh omanikujärelvalve ja teavitamine vastavalt kehtivale ehitusseadustikule ja omanikujärelvalve tegemiskorrale- kestus 9 kuud.
  1. Hangete läbiviimisel tuleb juhinduda riigihangete seadusest ja Euroopa regionaalarengufondi toetuse andmise tingimused ja kord meetme määrusest.

Pakkumus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

  1. Pakkuja projektijuhil peab olema vähemalt 5-aastane konsultandi kogemus hangitava teenuse osas. Pakkuja esitab projektijuhi CV koos tehtud töödega.
  2. Pakkuja projektijuhil peab olema vähemalt 3-aastane hanke korraldamise kogemus ja 2017-2018.a peab olema korraldanud vähemalt 5 hanget. Pakkuja esitab hankespetsialisti tööde väljavõtte.
  3. Pakkumuse maksumus. Pakkumise summad palume esitada koos kõikide maksudega.

Pakkumusi võrdleb hankija poolt moodustatud komisjon. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi madalaima hinna alusel. Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus. Kogu hindamismenetlus on konfidentsiaalne. Hindamiskomisjoni otsused on kollektiivsed ja hindamiskoosolekud kinnised. Kõigi pakkujate pakkumustes esitatud informatsioonile tagatakse konfidentsiaalsus.

Hankijal on õigus küsida pakkujalt selgitusi pakkumuse sisu kohta ning pidada pakkujaga läbirääkimisi.

Hanke tulemustest informeeritakse pakkujaid e-kirja teel.

Pakkumus esitada vald@peipsivald.ee hiljemalt 17.06.2019.