« Tagasi

Kui ajame noorte asju, siis ikka noortega koos

Üheskoos tervikuna toimivad üldharidus ja noorsootöö loovad eeldusi ja toetavad noore kujunemist hästi toimetulevaks ja eneseteostussuutlikuks ühiskonnaliikmeks, aitavad tal jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagavad valmisoleku elukestvaks õppeks. Täna saavad koostöös noorsoo-, kultuuri-, spordi- ja haridusvaldkondade eestvedajad luua noortele neid mitmekesiseid võimalusi, mida noored ootavad ja mille vastu tunnevad huvi.

Kõik tundub väga lihtne ja loogiline olevat. Kuid kuidas teada saada, mida noor tegelikult soovib ja arvab, millised on tema huvid ning kas need huvid on järgmisel aastal jätkuvalt samad? Kes, kus, millal ja mil viisil saab teada noore arvamust? Võib jätta arvamust küsimata ning tegutseda enda arusaamade järgi. Võib juhtuda, et läheb õnneks ning pakume ootuspäraseid võimalusi. Samas ei pruugi meie ideed haakuda noorte vajadustega. On ilmselge, et noortele pakutavate tegevuste planeerimisel on oluline kaasata noori endi. Võimalusi on mitmeid nii üldhariduses kui ka noorsootöös. Edasimõtlemiseks olulised küsimused: MIKS JA MILLEKS KAASAME NOORI OTSUSTUSPROTSESSIDESSE?

Üldhariduskoolides saavad noored end kuuldavaks ja nähtavaks teha tegutseva õpilasesindusega. Siiski ei saa eeldada, et õpilasesindus tekib ja toimib iseenesest, et kohe leidub aktiivseid ning hakkajaid noori, kes soovivad ja julgevad öelda, mida nad tegelikult arvavad. Kooli õpetajatel ja juhtkonnal peab olema valmidus koostööks noortega kui võrdsete partneritega, kelle sõna omab võrdväärset kaalu ja jõudu. Noored ei pruugi tuua välja ootuspäraseid teemasid. Viimasest ei tasu kohkuda ja noori hukka mõista. Vastupidi, peab olema valmis noorte algatusi suunama ja aktsepteerima asjaolu, et noored teavad meist paremini, mis on nende jaoks koolis oluline. Siinkohal üleskutse meie valla koolidele jõustada õpilasesinduste tegevust, et noored saaksid osaleda kooli arendustegevuste otsustusprotsessides. 

Noorsootöö valdkonnas noori saab kaasata erinevatel viisidel. Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) toob välja mitmeid võimalusi: noortevolikogu, aruteluringid noortega, osaluskohvik, noorte poolt modereeritud debatid/paneelid, noorte osalemine KOV volikogu komisjonides, noorte aktiivgrupid, noorte käest arvamuse küsimine enne otsuste tegemist (ka väljaspool noorsootööd) nt. linn/valla eelarve, arengukavad, muud alusdokumendid.

Peipsiääre valla haridus- ja kultuuriosakond taotles ja sai ENLilt noorte osaluse arendustoetust, mille vahenditest viidi läbi koostöös valla noortekeskustega, kultuuri-, spordi- ja koolitöötajatega noorte kaasamise seminarid. See oli hea algus, millest õppisime nii mõndagi, sh koostööd tegema, üksteist kuulama ning erinevustega arvestama. Tähtis on see, et noorte kaasamine jätkuks ka väljaspool ENLi toetust. Noorte kaasamise jätkuvtegevused saavad toimuda vaid ühtse meeskonnana, kus panevad oma õla alla ja annavad oma panuse kõik noorte valdkonnaga tegelevad osapooled. Kui meie seda ei tee, siis, kes teeb?

Novembris on plaanis küsida noortelt arvamust huvihariduse ja huvitegevuse 2019 kalendriaasta kava koostamisel. Esimese etapina pakume noortele võimalust tutvuda töötubades mitmekesiste tegevuste pakkujatega 28. novembril „Huvihariduse ja huvitegevuse messil", mis toimub Juhan Liivi nim. Alatskivi Koolis. Messile oodatakse nii täna koolide ja noortekeskuste juures tegutsevad huviringide jm huvitegevuste esindajad kui ka uustulijad. Eriti on oodatud messile noored, kes saavad pärast nähtu, kuuldu ja kogetu oma arvamust avaldada, millised tegevused peavad kindlasti huvihariduse ja -tegevuse kavas kajastuma. Detsembri alguses toimub tegevuskava ülevaatamine, millesse kaasame noori ja lapsevanemaid. Huvihariduse ja -tegevuse kavaga saab tutvuda ja kommentaare lisada Peipsiääre valla kodulehel HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ valdkonna HUVITEGEVUS lingi all.

Hea noor,  kui oled julge arvamuse avaldaja, siis SINU elus hakkab juhtuma asju, millest unistad ja tunned rõõmu, mis pakuvad eduelamust ja eneseteostust ning mis muudavad SINU elu huvitavaks ja tähendusrikkaks!

 

PILLE LILLE

Haridus- ja noorsootööspetsialist, osakonna juhataja