« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse 8. novembri istungi kokkuvõte

Ehitus ja planeerimine

 • Seati sundvaldused:
- Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus sideliini rajamiseks Kodavere külas Koguduse kinnistule;
- Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajalik  tähtajatu  sundvaldus elektripaigaldise rajamiseks Nina külas Pikk tn 13 kinnistule.
 • Väljastati ehitusload:

- Pusi külas Muutra kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks;
- Varnja alevikus Kesk tn 27 kinnistule skulptuuri rajamiseks.

 • Väljastati projekteerimistingimused:

- Alajõe külas Sarapuu kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks;
- Kauda külas Jõeveere kinnistule elamu ja abihoone projekti koostamiseks.

 • Kooskõlastati Vanaussaia külas Traksi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
 • Otsustati anda üürile Peipsiääre vallale kuuluv munitsipaaleluruum Kallaste linnas Kase tn 2 üldpinnaga 32,9 m2  9. novembrist 2022 kuni 8. novembrini 2023. Üüritasu määr on 1 euro üldpinna ruutmeetri kohta, lisaks üürile kannab üürnik kõik eluruumiga seotud kõrvalkulud.
 • Tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldus nr 469 „Pakkumuse edukaks tunnistamine"  ja tunnistati pakkumuse „Haagisel paikneva elektrigeneraatori ja lisavarustuse soetamine" teostajaks BMG Energy OÜ     pakkumusega summas 22 970 eurot ilma käibemaksuta.
 • Tunnistati lihthankes „Kallaste vaatetorni ehitustööde omanikujärelevalve" edukaks OÜ Tarindiprof madalaima maksumusega pakkumus kogumaksumusega 4 900 eurot ilma käibemaksuta

Maakorraldus

 • Nõustuti Kodavere külas asuva Paalu katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kodavere küla Paalupõllu, 100 % maatulundusmaa; Kodavere küla Paalunurme, 100 % maatulundusmaa; Kodavere küla Paalu tee, 100 % transpordimaa.

Keskkond

 • Kinnitati Hajaasustuse programmi lõpparuanded:

- Haapsipea küla Harju talu 2021. a programmi projekt „Salvkaevu puhastus";
- Haapsipea küla Harju talu 2021. a programmi projekt „Kanalisatsiooni rajamine, biopuhasti paigaldus".

Sotsiaal

 • Otsustati sotsiaaltoetuse ja toitlustustoetuste maksmine.

Finants

- Kinnitati Peipsiääre valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
- Otsustati saata vallavolikogusse Peipsiääre valla 2022. a 3. lisaeelarve eelnõu.

Muu

 • Vallavanem informeeris vallavalitsust SPOKU kasutusele võtmise vajadusest. SPOKU on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 • Otsustati TÜ mereinstituudil lubada nende laeva EMILI007 dokkida ajavahemikus 18.10.2022 kuni 01.05.2023 Peipsiääre vallale kuuluval Kallaste slipil.