« Tagasi

Peipsiääre vallavalitsus ootab kandideerima Vara Põhikooli direktori ametikohale

Direktori ülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest.

Direktor muuhulgas:
1. juhib ja vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude läbiviidavate tegevuste, haridusasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2. esindab haridusasutust ja teeb eelarve piires tehinguid;
3. kehtestab seadusega ettenähtud õppekavad ja õppetegevusega seotud korrad, eeskirjad, reeglid ja muud õppetegevusega seotud dokumendid;
4. kehtestab haridusasutuse kodukorra;
5. kehtestab haridusasutuse sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
6. kehtestab haridusasutuse vastuvõtu tingimused ja korra;
7. kinnitab käskkirjaga õpilase nimekirja arvamise ja väljaarvamise/lahkumise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
8. korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
9. kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
10. korraldab õpilaste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise kodukorras sätestatu kohaselt;
11. korraldab õpilaste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
12. korraldab hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
13. korraldab õppenõukogu tegevust;
14. määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel;
15. kutsub kokku lastevanemate koosoleku;
16. sõlmib töötajatega töölepingud ning koostab ametijuhendid;
17. korraldab avaliku konkursi pedagoogide ametikohtade täitmiseks;
18. täidab talle töölepinguga ning õigus- ja haldusaktidega pandud muid ülesandeid.

Nõuded kandidaadile

 • Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 2 aastat 
 • Magistritaseme haridus
 • Eesti keel kõnes ja kirjas C1
 • B-kategooria juhiload
 • Arvutikasutusoskus

Omalt poolt pakume

 • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • Arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • Toetavat ja sõbralikku meeskonda
 • Kaasaegset töökeskkonda
 • Põhipuhkust 56 kalendripäeva
 • Hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.
Töökoha asub Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Vara külas

Töötasu (bruto) 2000 EUR
Tööle asumise aeg 10.04.2023

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:
1. allkirjastatud kandideerimisavaldus;
2. elulookirjeldus (cv), sealhulgas töö- või teenistuskäik;
3. haridust tõendavad dokumendid;
4. muud olulised andmed.

Kandideerimisdokumendid esitatakse Peipsiääre Vallavalitsuse aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti aadressile
vald@peipsivald.ee hiljemalt 3. aprill 2023 kella 16.00.

Lisainfo: Bianka Makoid, haridusspetsialist, +37258720355, e-post: bianka.makoid@peipsivald.ee

Lisainfo konkursikuulutusest SIIT.