« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse 20. septembri istungi kokkuvõte

Ehitus ja planeerimine  

 • Väljastati ehitusluba Meoma külas Kirikumäe  kinnistule puurkaevu rajamiseks.

 • Väljastati kasutusluba Kallaste linnas Võidu tn 37 kinnistul kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.

 • Väljastati kasutusluba Kallaste linnas Võidu tn 37 kinnistul külmaveetorustiku kasutusele võtmiseks.

 • Väljastati kasutusluba Vara külas Tagasiberi kinnistule päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks.

 • Seati sundvaldus Keressaare külas asuva Männiku tee kinnistule ning Nina külas Nina-Lahe tee L2 kinnistule  avalikes huvides vajaliku maakaabelliini rajamiseks.

 • Seati sundvaldus tee avalikuks kasutamiseks Peipsiääre valla kasuks Savimetsa külas asuvale Pumbamaja kinnisasjale.

Maakorraldus 

 • Torukülas asuva korterelamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks määrati  6093 m². Koha-aadressiks määrati Männisalu ning sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Finants 

 • Vallavolikogu määruse eelnõu „Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2023-2026" suunati avalikule väljapanekule.


Haridus ja kultuur

 • Eraldati Eriolümpia Eesti Ühendusele Peipsiääre valla 2022. aasta eelarvest 400 eurot ühekordset tegevustoetust seoses 13.-17.10.2022 Itaalias toimuva Euroopa Eriolümpia ühendava korvpalliturniiriga.

Keskkond

 • Tunnistati pakkumuse „Sorteerimisprügikastid Peipsiääre koolidesse"  tööde teostajaks Estko AS pakkumusega summas 2137,57 eurot ilma käibemaksuta.

Majandus 

 • Pikendati Pala külas asuva vallale kuuluva munitsipaaleluruumi üürilepingut tähtajaga kuni 30. september 2023.a. 

 • Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine" seoses Lümati külas asuva Tagakuuri kinnistu võõrandamisega otsustuskorras suunati volikokku. 

 • Vallavolikogu otsuse eelnõu seoses riigihanke korraldamisega ühe sõiduki kasutusrendile võtmiseks tähtajaga kuni 60 kuud suunati volikokku.

 • Tunnistati pakkumuse „Haagisel paikneva elektrigeneraatori ja lisavarustuse soetamine"   tööde teostajaks Eurolaager OÜ  pakkumusega summas 19 000 eurot ilma käibemaksuta.

Avalik kord  

 • Anti luba avaliku ürituse „Kallaste laat" korraldamiseks 25. septembril  2022  Kallaste linna keskväljakul.

Sotsiaal 

 • Määrati kolmele eestkostetavale eestkoste ülesannete täitja.


Muu

 • Otsustati, et energia kokkuhoiu eesmärgil jäetakse tänavalambid põlema üle ühe.

 • Otsustati, et üle valla vaadatakse hallatavates asutustes energia- ja soojustarbimine üle. Soovitavalt hoida asutustes temperatuuri kuni 21 kraadi.