Peipsiääre valla kriisikomisjon:

Esimees- Aleksandr Širokov

Aseesimees- Sergei Täpsi

Liikmed- Varmo Laumets, Kalev Parik, Rutt Pirk, Peeter Kiuru, Väino Kivirüüt

 

ETTEVAATUSABINÕUDEST PEIPSIÄÄRE VALLAS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEGA

Peipsiääre Vallavalitsus otsustas 12.03.2020 erakorralisel istungil:

 • kehtestada seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega piirangud vallavalitsusele, selle hallatavatele asutustele,  valla osalusega ettevõtetele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele ning jätta ära kõik üritused, spordivõistlused, ekskursioonid, külaliste vastuvõtmised kuu aja jooksul kuni 12.aprillini 2020.
 • Kehtestada piirangud vallavalitsuse, selle hallatavate asutuste,  valla osalusega ettevõte, sihtasutuste ja mittetulundusühingute töötajatele ning tühistada kõik lähetused ja koolitustel osalemised väljaspoole valda kuu aja jooksul kuni 12.aprillini 2020.
 • Jätta ära kõik avalikud üritused Peipsiääre vallas kuni 12.aprillini 2020.
 • Inimestel, kes lähevad erareisile, palutakse tagasi tulles soovituslikult jääda kaheks nädalaks koju.

 

Vallavalitsuse istungi protokolli leiad SIIT

 

_____________________________________________________

ERIOLUKORRA TÄIENDAVAD MEETMED

 

 Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima homsest ning kaubanduskeskuste ja täiendavate meelelahutusasutuste sulgemist.

„Ma palun meie kõigi veel tugevamat pingutust koroonaviiruse leviku tõkestamisel," ütles peaminister Jüri Ratas. „Peame käituma „meie" ühiskonnana, mitte „minu" ühiskonnana. See on kõigi Eesti inimeste huvides. Mida kiiremini koroonaviiruse levik lõpeb, seda kiiremini me naaseme tavapärase elurütmi juurde."

Esiteks lepiti valitsuskomisjonis kokku, et avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid. Inimeste vahelise ruumi piirang hakkab kehtima homsest, 25. märtsist.

Teiseks lepiti valitsuskomisjoni kokku, et alates 27. märtsist jäävad suletuks kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.

Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.

Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetrit vahet.

Kõigi avatuks jäävate poodide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatuks jäävad poed peavad tagama nimetatud reegli täitmise.

Kolmandaks otsustati, et söögikohad ja baarid tuleb õhtul kella 22st sulgeda, toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu on lubatud ka pärast seda kellaaega.

Neljandaks suletakse meelelahutus- ja lõbustuskohad, näiteks keegli-, bowlingu ja piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Täiendavad meetmed avaldatakse ka eriolukorra juhi korraldustena lähiajal, sellest teeme eraldi teavitust.

https://www.kriis.ee/et/uudised/eriolukorra-taiendavad-meetmed

 
_____________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению договорилась о дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания COVID-19. Новые меры касаются дистанции, которую необходимо соблюдать в публичном месте уже с завтрашнего дня, а также закрытия торговых центров и новых категорий мест проведения досуга.

«Я прошу всех приложить еще больше усилий для предотвращения распространения коронавируса, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Мы должны вести себя как члены «нашего», а не «моего» общества. Это в интересах всех жителей Эстонии. Чем быстрее завершится распространение коронавируса, тем быстрее мы вернемся к обычному ритму жизни».


На заседании правительственной комиссии договорились о том, что в публичных местах, например, на открытых игровых и спортивных площадках, пляжах, набережных, туристических тропах и тропах здоровья необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением своего собственного дома и случаев, когда соблюдать дистанцию не представляется возможным. В общественном месте вместе могут собираться не более двух человек. Это ограничение не распространяется на членов одной семьи и людей, которые выполняют официальные обязанности. Требование соблюдать дистанцию вступает в силу с 25 марта.

Кроме того, на заседании правительственной комиссии договорились о том, что с 27 марта будут закрыты торговые центры, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов, аптек, торговых точек телекоммуникационных предприятий, банковских контор, почтовых автоматов и магазинов, в которых продаются или сдаются в аренду на основании специальной карты вспомогательные средства или медицинское оборудование. В расположенных в торговых центрах точках общепита разрешена только продажа еды с собой.


В магазинах, которые останутся открытыми, следует соблюдать принцип, что передвигаться необходимо только в одиночку или вдвоем, а с другими людьми соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Возле входа и выхода во все оставшиеся открытыми магазины необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств. Открытые магазины обязаны обеспечить выполнение этого требования.

В-третьих было решено, что места общепита и бары следует закрывать с 22 часов вечера, продажа еды на вынос и доставка на дом могут продолжаться и после этого часа.

В четвертых, будут закрыты увеселительные заведения, например, кегельбаны, боулинги и бильярдные, кальянные, а также клубы для взрослых.

Ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Дополнительные меры в ближайшее время будут опубликованы также в форме распоряжения руководителя чрезвычайного положения. Об этом мы сообщим отдельно.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

MUUTUS ÜLDPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKUGA SEOSES ERIOLUKORRAGA

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega ja Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on alates 16. märtsist 2020 Peipsiääre valla raamatukogud suletud. Sellest tulenevalt lükkub edasi Peipsiääre valla üldplaneeringu avalik väljapanek. Tühistatud on ka üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajad.

Teavitame üldplaneeringu uutest avaliku väljapaneku aegadest peatselt.

 

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса и с учётом объявленного правительством Эстонии чрезвычайного положения на всей территории Эстонской Республики, начиная с 16 марта 2020 г. будут закрыты все библиотеки волости Пейпсияэре. По этой причине публичная демонстрация общей планировки волости Пейпсияэре откладывается. Отменяются и объявленные ранее публичные обсуждения.

О новом времени проведения публичной демонстрации общей планировки волостная администрация сообщит в ближайшее время.

_____________________________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS SOOVITAB LASTEAIALAPSED KOJU JÄTTA!

Seoses koroonaviiruse tõttu riikliku eriolukorra kehtestamisega soovitab Peipsiääre Vallavalitsus alates 16. märtsist lasteaialapsed võimalusel koju jätta. Soovitame samuti olla valmis võimaluseks, et lasteaiad suletakse.

_____________________________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE SOTSIAALOSAKONNA PALVE

Peipsiääre Vallavalitsuse sotsiaalosakond palub võimalusel esitada oma avaldus või taotlus elektrooniliselt aadressile vald@peipsivald.ee, telefoni teel((+372) 502 5231),või jätta avaldus vallamaja trepil asuvasse postkasti ning mitte külastada sotsiaalosakonda ilma tungiva vajaduseta.

Социальный отдел Волостной управы просит при возможности подавать заявления через электронная почту vald@peipsivald.ee, по телефону (+372) 502 5231 или оставить заявление в почтовом ящике у входа в здание Волостного управления.

Волостное управление просит посещать социальный отдел только по крайней необходимости.

_____________________________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSES JA TEENINDUSKESKUSTES PEATATAKSE KODANIKE VASTUVÕTT.

Peipsiääre Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes peatatakse kodanike vastuvõtt.
Inimesi teenindatakse telefoni jae-posti vahendusel või jätke avaldus vallamaja trepil asuvasse postkasti! Vallavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel esmalt võtta kontakti telefoni või e-posti teel!.

В Волостном управлении и центрах услуг Пейпсияэре приостанавливается прием граждан! Людей обслуживают по телефону и через Электронная почту или можно оставить заявление в почтовом ящике у входа в здание Волостного управления. Волостное управление просит регистрироваться на личный прием только по крайней необходимости.

Телефон: (+372) 730 2370

Электронная почта:

vald@peipsivald.ee

www.peipsivald.ee

_____________________________________________________

HAIGUSLEHTE SAAB AJUTISELT VEEBIS VORMISTADA

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga loodi haigestunud või hoolduslehte vajavatele töötavatele inimestele võimalus avada haigus- või hoolduslehte patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Nüüdsest saab haigus-või hoolduslehte ka ise tühistada, pöördudes selleks haigekassa poole.

Digiloos avatud haigus- või hoolduslehte saab tühistada vabas vormis koostatud ja digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel, edastades avalduse info@haigekassa.ee.

Samuti saab haigus-või hoolduslehte üthistada haigekassa infotelefonil 6696 630, kui inimene on ennast mobiil-ID või Smart-ID abil autentinud.

_____________________________________________________

Больничный лист а также лист по уходу, теперь можно открыть и отменить самостоятельно

В связи с объявленным в Эстонии чрезвычайным положением работающим лицам, кто в этом нуждается, была создана возможность открыть больничный лист а также лист по уходу на портале для пациентов digilugu.ee.

На сегодняшний день больничный лист, открытый на портале для пациентов, может быть отменен человеком на основании заявления в свободной форме с цифровой подписью, отправив заявление по адресу info@haigekassa.ee.

Мы также принимаем запрос на отмену по инфотелефону Больничной кассы 6696630, только если человек пройдет идентификацию личности с помощью мобильного или смарт-ИД. 

_________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ALATES 16.03.2020 ON ALATSKIVI, VARA, KOOSA JA KOLKJA LASTEAEDADES TAGATUD LASTEHOID. KALLASTE LASTEAED JÄÄB SULETUKS. PALA LASTEAED ON SULETUD KUNI 20.03.2020.

Alates 16.03.2020 on Alatskivi, Vara, Koosa ja Kolkja lasteaedades tagatud lastehoid. Kallaste lasteaed jääb suletuks. Pala lasteaed on suletud kuni 20.03.2020.

Lasteaedade lahtiolekuaegade kohta saab infot:
Peeter Kiuru
peeter.kiuru@peipsivald.ee
(+372) 5393 2566

_____________________________________________________

Postipunktid jäävad avatuks!

Kõik postipunktid jäävad avatuks, kuna ka eriolukorras on vajalik lepingujärgsete teenuste edasine osutamine senises ulatuses üle Eesti.

Seega jääb postiteenus toimima täies mahus, teenust pakuvad postkontorite ja kirjakandjate kõrval ka postipunktid.

_____________________________________________________

AS EESTI KESKKONNATEENUSED INFORMEERIB!

Jäätmevedu toimub selliselt nagu lepingus kirjas ja selles muudatusi ei planeerita.Klientidele soovitatakse, et nad ei läheneks töötajatele lähemale kui 2 meetrit ja ühtlasi tagaksid, et mahutitele pääseks ligi nii, et vahetu inimeste kontakt poleks vajalik.

Kui majapidamises on keegi teadvalt viirusesse nakatunud või on olemas kahtlus, et ollakse nakatunud, siis mitte koguda jäätmeid liigiti, vaid koguda need suletavasse kilekotti ja panna olmejäätmete hulka. Seda põhjusel, et liigiti kogutud jäätmed lähevad käsitsi sorteerimisse ja seetõttu on olemas oht töötajate nakatumiseks.

_____________________________________________________

OLULINE INFO EAKATELE ERIOLUKORRA AJAL!

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning suhelda laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu.

Terviseamet on andnud soovitused, mida inimesed peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks ette võtma.

 1. Pese tihti ja hoolikalt käsi

Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse. Vaata, kuidas õigesti käsi pesta (PDF). Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad.

 

2. Järgi hügieeni

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.

 

3. Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega

Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks meeter inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või nohu. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ka ise haigestuda. Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

 

 4. Väldi silmade, nina ja suu katsumist

Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

 

 5. Kui sul on palavik, köha ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi

Ütle tervishoiutöötajale või perearstile, kui oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või hingamisraskused. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.

 6. Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid,  järgi hoolikalt tavapäraseid hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud (minimaalselt 14 päeva).

7. Kas terviseamet viib läbi kodukülastusi?

Terviseametil kodukülastusi praegu plaanis ei ole. Kui keegi tuleb sind külastama ja väidab, et on ametiisik, peab ta küsimise korral näitama oma töötõendit. Juhul, kui on kahtlus, et tegemist pole ametiisikuga, helista häirekeskusesse numbril 112 või häirekeskuse infotelefonil 1247.

8Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte

Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi pesemata puu- ja köögivilju.

Et muutunud olukorraga paremini hakkama saada, pea kinni järgmistest nõuannetest:

Jälgi igapäevast rutiini

Püüa kodus olles nii palju kui võimalik säilitada oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku eluviisi põhimõtteid. Kui võimalik, viibi iga päev värskes õhus.

 

Ära võta lapselapsi enda juurde hoida

Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll võivad lapsed olla viiruse edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks ära kutsu praegu külla või võta hoida lapselapsi või teiste lähedaste lapsi.

 

Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti

Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel ning väldi võimalusel füüsilist kontakti. 

 

Väldi kaupluse ja apteegi külastamist

Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle asemel palu seal käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse anda.  Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid, palun jälgi, et sul oleks vähemalt ühe kuu varu olemas. Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja selle inimese ID-kaarti, kes ostab ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirjutatud, kelle jaoks ostetakse.

 

Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt

Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja kogukonnaga ning uurida, kas neil on võimalik toidu või ravimite toomisega aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, tasub ühendust võtta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab. 

Muu oluline info

Kui kaugtöö tegemine pole võimalik ja tuleb käia tööl, on oluline järgida hügieeninõudeid ja lihtsaid ettevaatusabinõusid: 

·     Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga või mine tööle jala; 

·     Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet; 

·     Pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast tualeti kasutamist, enne sööki, pärast liftiga sõitmist, jne; 

·     Väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist kontakti kõigi inimestega; 

Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel palu töövõimetuslehte. 

Tervisemure korral küsi nõu tasuta perearsti nõuandeliinilt 1220 (avatud ööpäevaringselt).

Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abi- ja infotelefon 1247mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.

Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded: „Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?" leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt:  https://www.perearstiselts.ee/

Televisiooni vahendusel edastatakse koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16. märtsist on "Aktuaalne kaamera" argipäeviti eetris neljal korral: kell 12, kell 17, kell 18.30 ja kell 21.00.

Tuludeklaratsioonidega pole vaja kiirustada

Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja Tolliameti bürood suletud. Kuid muretsema ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill) on veel piisavalt aega. Maksu- ja Tolliamet jagab jooksvalt uut infot. Küsimuste korral võib helistada MTA infotelefonile 880 0811 ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.ee.

 

Politsei- ja Piirivalveameti teeninduste töö

Politsei – ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks avatud. Kriitilise vajaduse puudumisel on parem teenindussaali mitte tulla.

Kui dokument hakkab aeguma, palu abi lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee või posti teel  „Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060".

Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise kohta leiad politsei kodulehelt https://www.politsei.ee/

Valminud dokumente hoiab Politsei- ja Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.  

 

Pensionite taotlemine

Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.

Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saad praegu pensioni kojukandena, aga soovid hakata saama pangakontole, siis palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga võtsid sotsiaalkindlustusameti töötajad kahel päeval telefoni teel ühendust inimestega, kes saavad hüvitist kojukandega ning küsisid inimeste arvelduskonto numbreid, kuhu saaksime hüvitise eriolukorra ajal välja maksta.

Kuna levima on hakanud ka petuskeemid, siis lõpetasime telefoni teel arvelduskonto numbri küsimise ning palume meie poole ise pöörduda!

Kui sul on olemas arvelduskonto number, siis soovitame Sul kojukande asemel hakata hüvitist arvelduskontole saama, selleks anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:

_____________________________________________________

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ!

В основную группу риска заболевания коронавирусом входят пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями. В этом возрасте работники должны по возможности трудиться на дому. Департамент здоровья настоятельно рекомендует пожилым людям избегать большого скопления людей, по возможности находиться дома и избегать контакта с заболевшими, а также контактировать с детьми и внуками только по телефону или посредством электронных каналов. 

Департамент здоровья приводит рекомендации, которым люди должны придерживаться для того, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Мойте руки часто и тщательно

Мойте руки под теплой водой с мылом и в публичных местах пользуйтесь дезинфицирующим средством на основании алкоголя. Мытье рук и дезинфицировании убивает вирус, который мог попасть на руки. При использовании транспорта необходимо помимо рук продезинфицировать также перчатки и ручки сумки.

 

Соблюдайте гигиену

При чихании и кашле прикрывайте одноразовым бумажным платком рот и нос. После использования платка сразу же выбросите его в мусорное ведро и помойте после этого руки. Если под рукой нет бумажного платка, можно использовать рукав одежды, не подносите к лицу голую руку. Прикрывание рта и носа помогает избежать дальнейшего распространения микробов. Если чихать в голую ладонь, то микробы могут попасть на других людей или на вещи к которым вы прикасаетесь.

 

Избегайте физического контакта с заболевшими людьми

Избегайте контакта с людьми у которых есть симптомы заболевания. Если это невозможно, то старайтесь находиться на расстоянии минимум одного метра от человека, который кашляет или чихает. Если стоять слишком близко к заболевшему человеку, то можно вдохнуть его микробы и таким образом заболеть. Поскольку сейчас также период распространения простуды, нежелательны и объятия. 

 

Не прикасайтесь к глазам, носу и рту

Мы прикасаемся в общественных местах к разным предметам и поверхностям, которые могут быть загрязнены носителем вируса. Если вы трогаете грязными руками глаза, нос и рот, то есть возможность заразиться.

 

При повышенной температуре, кашле и/или затрудненном дыхании звоните врачу

Скажите работнику здравоохранения или семейному врачу, если вы были в регионе риска с широким распространением COVID-19 или контактировали с кем-то, кто вернулся из региона риска и/или у кого есть повышенная температура, кашель или затрудненное дыхание. Для устранения симптомов респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) советуем оставаться дома и лечиться подручными лекарственными средствами. При затрудненном дыхании звоните на номер экстренной помощи 112.

 

Если у вас наблюдаются слабые симптомы дыхательных путей, соблюдайте правила гигиены, мойте в том числе руки и по необходимости оставайтесь дома до полного выздоровления (минимально до 14 дней).

 

Работники департамента здоровья не ходят по домам, это может быть мошенник

Департамент здоровья пока не планирует ходить по домам. Также все чиновники должны предоставлять справку с места работы. При любых подозрениях просим позвонить в Центр тревоги по номеру 112 или по инфотелефону Центра тревоги 1247.

 

Не употребляйте в пищу мало прожаренные продукты животного происхождения

Не употребляйте в пищу сырое или мало прожаренное мясо и необработанное молоко. Также не ешьте грязные овощи и фрукты.

Для того, чтобы лучше справиться с текущей ситуацией придерживайтесь следующих советов:

Соблюдайте ежедневную рутину

Старайтесь, находясь дома соблюдать привычную рутину, следуя здоровому образу жизни. Если это возможно, выходите на свежий воздух.

 

Не берите к себе внуков

Коронавирус не очень опасен для детей, но дети могут быть носителями вируса. Для того, чтобы избежать заболевания не приглашайте к себе внуков и не берите их под присмотр, а также других детей ваших близких.

 

Для общения с близкими пользуйтесь телефоном или интернетом

Старайтесь общаться со своими близкими, но желательно по телефону или интернету и избегайте с ними по возможности физического контакта.

 

Избегайте походов в магазин или аптеку

Не ходите по возможности в магазин и аптеку, попросите об этом близкого или социального работника от местного самоуправления. Составьте список необходимых продуктов и лекарств (с необходимым запасом) и попросите помощника принести вам все за один раз, передав через дверь. Если вы принимаете рецептурные лекарства, то пожалуйста проследите, чтобы их запаса хватило вам на месяц вперед. Выписанные вам лекарства за вас может выкупить другой человек. Для покупки вам выписанных лекарств человеку необходимо предоставить свою ID-карту и ваш личный код.

 

При необходимости попросите помощи у своего местного самоуправления

Если вы нуждаетесь в помощи доставки еды, лекарств и других необходимых вещей, свяжитесь с соседями и знакомыми и узнайте есть ли у них возможность вам помочь. Если среди ваших знакомых нет людей, которые могут вам помочь, то свяжитесь с социальным отделом волости или городского управления по месту жительства, которые вам помогут. Контакты: /сюда добавляют контакты журналисты/

 

Другая важная информация

 

Если вы не можете работать удаленно и вам нужно ходить на работу, следите за гигиеной и следуйте остальным мерам предосторожности:

 • По возможности избегайте общественного транспорта, пользуйтесь собственным автомобилем или идите на работу пешком.
 • Держитесь от людей на расстоянии двух метров.
 • Тщательно мойте руки после контакта с другими людьми, после прихода с улицы, после пользования туалетом, до еды, после лифта и так далее.
 • Избегайте рукопожатий, объятий и телесных контактов со всеми людьми.
 • При заболевании нужно оставаться дома и при необходимости попросить лист по нетрудоспособности.

 

При недомогании спросите совета по номеру семейных врачей 1220 (телефон работает круглосуточно на эстонском и русском языках).

 

С 16 марта открыт государственный бесплатный номер помощи 1247, позвонив по которому можно узнать всю информацию о коронавирусе. Телефон работает круглосуточно как на эстонском, так и на русском языках.

 

Союз семейных врачей Эстонии составил советы как уберечь пожилых людей от коронавируса. Советы можно найти на домашней странице союза https://www.perearstiselts.ee/ на эстонском языке.

 

Последние новости по поводу коронавируса можно смотреть на телеканале ETV+ на русском языке. На канале ETV+ по рабочим дням в 12:00 будет выходить специальный новостной выпуск «Актуальной камеры». Основные выпуски «Актуальной камеры» смотрите в рабочие дни в 18:00 и 20:00 на канале ETV+.

 

Не спешите с подачей декларации о доходах

Бюро налогово-таможенного департамента на данный момент закрыты. По этому поводу не стоит беспокоиться, так как до срока подачи (30 апреля) декларации еще достаточно времени. Налогово-таможенный департамент обновляет свою информацию. Если у вас возникли вопросы, звоните на номер 880 0811 или пишите на электронный адрес: eraklient@emta.ee.

 

Обслуживание департамента полиции и погранохраны

Бюро обслуживания департамента полиции и погранохраны открыты для оказания неотложных услуг. Без критической необходимости в залы обслуживания приходить не нужно.

 

Если документ устаревает, попросите близких помочь вам подать ходатайство через самообслуживание http://iseteenindus.politsei.ee или по почте Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060.

 

Дополнительную информацию можно найти на домашней странице департамента полиции и погранохраны на эстонском и русском языках: https://www.politsei.ee/ru.

 

Готовые документы департамент полиции и погранохраны хранит в своих бюро обслуживания до шести месяцев. 

 

Ходатайство пенсий

Если вы еще не пенсионер, то подать ходатайство на получение пенсии можно и через три месяца после вступления права на получение пенсии. Можно подать электронное ходатайство, подписав его дигитальной подписью, по адресу: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, дополнительная информация на русском языке доступна на домашней странице департамента социального страхования: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/pensiya-posobiya/hodataystvo-o-poluchenii-pensii.

Пенсия начисляется на расчетный счет каждый месяц. Для избежание проблем с доставкой пенсии на дом, департамент просит всех пенсионеров указать свой номер счета. Департамент социального страхования свяжется со всеми пенсионерами, которые получают пенсию на дом.  

В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в Эстонии, сотрудники Департамента социального страхования на протяжение двух дней связывались с людьми, получающими пенсии и пособия на дом, и просили номера банковских счетов для того, чтобы была возможность произвести выплату во время чрезвычайной ситуации.

В связи с распространением  случаев телефонного мошенничества мы перестали спрашивать номер текущего банковского счета по телефону и просим всех заинтересованных  выйти с нами на связь.

Если у вас имеется номер банковского счета, то мы рекомендуем вам вместо доставки на дом получать пособие на свой банковский счет, сообщив о нем Департаменту социального страхования.

 • через портал самообслуживания;
 • через  инфотелефон 6121360;
 • или отправьте электронное письмо по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee

_____________________________________________________

RIIK SAATIS LASTEAEDADELE JUHISED TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMISEKS

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia direktoril on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.

_____________________________________________________

ГОСУДАРСТВО ОТПРАВИЛО ДЕТСКИМ САДАМ ИНСТРУКЦИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Государство отправило местным самоуправлениям и детским садам инструкции по реорганизации работы дошкольных учреждений для того, чтобы избежать распространения инфекции. Для функционирования государства важно, чтобы детские сады были открыты в необходимом количестве, но при этом их бы работало как можно меньше. Организацию и время работы муниципальных садов по-прежнему определяют местные самоуправления, а частных детских садов – их владелец.

Для того, чтобы избежать передачи инфекции, при организации работы детских садов учитывать ряд ограничений: 

•       Людей с любыми симптомами заболевания в здание десткого сада пускать нельзя.
•       В детских садах не проводятся кружки по интересам.
•       Родителям и посторонним не разрешается заходить в здание детского сада. Детей передают воспитателям снаружи, не входя в помещение.
•       Количество контактов между людьми в здании следует свести к минимуму.
•       Разные группы не должны контактировать между собой. Помещения для спортивных занятий, залы, бассейны и прочее закрыты для общего пользования. 
•       В здании детских садов организован контроль за проявлением симптомов болезни, а также соблюдены меры предосторожности (возможность вымыть руки, дезинфицирующие средства и т.д.).
•       При реорганизации работы детских садов учитываются рекомендации Департамента здоровья при организации труда работников, входящих в группу риска (возраст, хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета и т.д).
•       В случае проявления у находящегося в детском саду человека признаков заболевания незамедлительно обеспечивается его изоляция, и при разрешении возникшей ситуации учитваются меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания и рекомендации Департамента здоровья.

У директора детского сада есть право в сотрудничестве с местным самоуправлением найти оптимальное решение для организации работы, в том числе позволить старшим группам обучаться дистанционно. Во период чрезвычайного положения директор детского сада имеет право уточнить у родителей необходимость в оказании услуг детского сада.

Местные самоуправления при необходимости должны обеспечить оказание услуг детского сада круглосуточно для людей, работающих на должностях, жизненно необходимых для функционирования государства (например полицейских, спасателей, медицинских работников и т.д), и для людей, которые работают в сферах, важных для обеспечения нормальной жизни в государстве (например коммунальные и социальные услуги, производство продуктов питания, продуктовые магазины, транспорт и т.д). Обеспечение услуги следует организовать как можно скорее, не позднее 20 марта.

_____________________________________________________

RIIGI JA KAUPMEESTE LIIDU JUHISED KAUPLUSTES KÄIMISEKS

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Kaupmeeste Liit saatsid kõikidele jaekaubandusettevõtetele juhised ja abimaterjalid klientide täiendavaks teavitamiseks, et piirata viiruse levikut ning hoida inimeste tervist.

MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talvingu sõnul on poodides kaupa piisavalt ja ostupaanikaks põhjust pole. "Olen aktiivselt suhelnud ettevõtjatega ning kuigi neil on keerulised ajad, siis kaupa ladudes jätkub ning kauba juurdevedu pole peatunud," ütles Talving.

Kauplustele saadeti abimaterjalid poekülastajate tervise hoidmiseks ning viiruse leviku piiramiseks. Eelkõige on materjalid mõeldud klientide teavitamiseks läbi siseraadio, plakatite, kleebiste ja infomaterjalide nii e-kanalites kui kauplustes kohapealt. Paljudes siseraadiotes on täna soovitusi juba ette mängitud. 

"Viiruse leviku peatamiseks soovitame klientidel käia poes sihtotstarbeliselt. Esmatarbe- ja toidukaupade erakordselt suur varumine mitmeks nädalaks ei ole vajalik," rõhutas Peil. "Kaupmeestel on nüüd riigi poolt abiks erinevaid suuniseid töötajate ja klientide turvalisuse tagamiseks ning ootame tulevikus väga ka toetavaid meetmeid."

 

Lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:

 • Väldi haigena poe külastamist
 • Ära muretse, kaupa jagub kõigile
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku
 • Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti
 • Hoia vähemalt meetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega
 • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa

_____________________________________________________

ERIOLUKORD RAAMATUKOGUS

Seoses eriolukorraga on Peipsiääre valla  raamatukogudes muutunud lugejateenindus kuni eriolukorra lõpuni.
Raamatuid saab tellida e-maili ja telefoni teel.

Raamatute kontaktivaba kättesaamine toimub vastastikusel kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

ÜLDINFO: 526 8065

Ärge muretsege oma laenutatud raamatute pärast, me pikendame tagastamistähtaegu.
Samuti palume tagastuskasti praegu raamatuid mitte tagastada, sest need ei mahu sinna ära.

NB! Palume raamatukogust saadud raamatuid mitte kohe kasutusele võtta, vaid hoida karantiinis 24 tundi, seda teie endi ohutuse tagamiseks

_____________________________________________________

POLITSEI HOIATAB VIIRUSEPUHANGUT ÄRA KASUTAVATE KELMIDE EEST

Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

 

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta.

 

Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele, milles pakutakse kodu desinfitseerimise teenust või püütakse müüa kaitsemaske ja desinfitseerimisvahendeid. Praegu teadaolevalt ükski meie inimene end petta lasknud ei ole ning kahtlaste kavatsustega võõraid oma koju lubanud pole, kuid ettevaatlik ja tähelepanelik tuleb olla sellegipoolest kõigil ja igal ajal.

 

Ettevaatlik tuleb olla näiteks igasuguste e-postile saabunud kirjade osas. Enne kui avada kirjas olevaid linke või manuseid, tuleb veenduda, et kiri on tulnud usaldusväärselt allikalt, et mitte pahavaraga oma arvutit nakatada. Selleks tuleb näiteks kontrollida e-posti aadressi, millelt kiri tuli. Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara.

 

Kelmuse eest kaitseb ettevaatlikus ja tähelepanelikkus. Võõrale helistajale ei tohi heauskselt edastada oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid. Mistahes pakkumisse tuleb suhtuda ettevaatlikult ja uurida helistaja või väidetava ettevõtte tausta, enne kui teha ülekanne.

 

Tasub silmas pidada, et ilma kutsumata ei saabu teie kodu puhastama ei desinfitseerimistöid pakkuvad ettevõtted ega ka proove võtvad meedikud. Juhul kui uksele koputab inimene, kes tutvustab end mõne ameti või ettevõtte esindajana, peab ta end töötõendi abil või muul moel tuvastama. Kahtluse puhul on kindlam inimest sisse mitte lubada ning vahejuhtumist politseile teada anda

 

Kelmid kasutavad inimesi ära kui nad on kõige haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse.

Eriolukorraga seotud info: https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

Kaupo Sirel

Tartumaa piirkonnapolitseinik

_____________________________________________________

 

Полиция предупреждает о мошенниках, которые используют как предлог коронавирус

 

Повсеместное распространение вируса показало, что мошенникам, к сожалению, чрезвычайное положение не помеха. Полицейские многих государств получили сообщения о возможных телефонных мошенничествах, выманивании личных данных, липовых предложениях дезинфицирующих средств и пр. Мошенники используют коронавирус как предлог, чтобы выудить у людей деньги.

 

В последние дни и в Эстонии участились подозрительные звонки от незнакомцев пожилым людям, которые, как правило, живут одни и в отдалении и центров. В таких звонках предлагаются, например, услуги по дезинфекции помещения либо продаются защитные маски или дезинфицирующие средства. На данный момент, насколько известно полиции, ни один человек еще не позволил себя обмануть, никто не пустил к себе домой подозрительного чужака, но в любом случае следует быть на чеку.

 

С осторожностью следует относиться к разным электронным письмам. До того, как открыть полученную в письме ссылку или приложенный файл, следует убедиться, что письмо пришло из заслуживающего доверия источника, чтобы не заразить свой компьютер вредоносным вирусом.

 

Во-первых, надо проверить сам адрес, с которого поступило письмо. На прошлой неделе, например, многие люди получили письмо якобы он имени Департамента здоровья, на самом деле письмо содержало вирус.

 

От мошенничества защитит внимательность и осторожность. Звонящему вам незнакомцу не надо передавать свои личные данные или данные кредитной карты. К любым коммерческим предложениям следует относиться трезво, и до того, как сделать перевод денег, надо поискать в интернете о предлагающем товар или предприятии товар.

 

Помните, что без приглашения не придет дезинфицировать ваш дом ни одно порядочное предприятие, так, как к вам домой не придут. Если в вашу дверь постучится человек и назовется представителем какого-либо департамента, организации или предприятия, он должен вам показать рабочее удостоверение или каким-либо другим образом себя идентифицировать. В случае сомнений не пускайте незнакомца к себе домой и сообщите о подозрительном случае полиции на номер 112.

 

Мошенники пытаются использовать людей, когда они наиболее уязвимы. И в чрезвычайной ситуации надо сохранять спокойствие и взвешенно относиться к подобного рода предложениям. Не дайте себя обмануть!

 

Kaupo Sirel

_____________________________________________________

KESKKONNAMINISTEERIUM AVALDAS KKK-D, MIS AITAVAD TUUA SELGUST JÄÄTMEKORRALDUSES ERIOLUKORRA AJAL. ON VÄGA TÄHTIS MINIMEERIDA NAKKUSE LEVIKUT JÄÄTMETE KAUDU.

Keskkonnaministeerium avaldas KKK-d, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal. On väga tähtis minimeerida nakkuse levikut jäätmete kaudu.

 

„Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne päeva ning küllap märkavad kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu," nentis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „On äärmiselt oluline mõista, et diagnoositud koroonaviiruse või tolle kahtluse korral kogutaks ka jäätmeid tavapärasest teisiti." Tollepärast on ministeerium pannud kokku vastused koroonapuhangu ajal tekkida võivatele põletavatele jäätmeküsimustele.

 

Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem enda ja teiste tervis, mistõttu tuleb vastupidiselt tavareeglitele panna kõik endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti, sulgeda too hoolikalt ning visata segaolmejäätmete sekka.  „Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist," lisas Heinma.

 

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.

Kui mul on diagnoositud koroonaviirus või mul on kahtlus, et olen sellega nakatunud, siis kuhu ma viskan n-ö koroonavarustuse (maskid, kindad, pabertaskurätid jms)?

Olles haige või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud jäätmed panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka. Kuna enamasti on jäätmed inimesega otseses kokkupuutes, tuleb neist mõelda kui nakkusohtlikest. Seega on oluline, et võimaliku nakkusega jäätmeid liigiti ei sordita!

Desinfitseerimisvahendi pudelikesed on pakendid, kuhu need panna?

Pakendeid, paberi- ja papijäätmeid ja muid jäätmeid tuleks endiselt koguda liigiti, kuid võimalusel oodata nende üleandmisega, kuniks olete tervenenud. Kui jäätmete üleandmisega ei ole võimalik oodata, siis mitte visata võimaliku nakkusohuga jäätmeid liigiti kogutavate jäätmete hulka, vaid panna need suletud kilekotis segaolmejäätmete konteinerisse. Kui te pole kindel, kas teie jäätmetel võib olla nakkusohtu, suhtuge neisse pigem kui nakkusohtlikkesse.

Kuidas ma saan karantiinis olles prügi välja viia?

Eramajades on lihtne – järgida eriolukorra sortimisnõudeid ja viia jäätmed konteinerisse. Kortermajades on asi keerulisem ning kõige õigem oleks karantiini ajal välja mitte minna. Kui aga tundub, et kogutud jäätmed tekitavad juba nähtavat ja ka tuntavat probleemi, siis tuleks need kellegi kaasabil konteinerisse saata. See eeldab, et nakkusohtlikud jäätmed on sulgetud kilekotti ja viimane tõstetud ühekordsete kinnastega näiteks ukse taha, kust keegi selle siis (samuti kaitsevahendeid kandes) ära viib.

Kui olen terve, nakkusohtu pole ja istun nagu kõik isolatsioonis, siis kuidas jäätmete sortimisega on?

Sellisel juhul läheb kõik tavapäraselt ning võite jätkata jäätmete liigiti kogumist. Tuletame meelde, et salvrätikud ei kuulu vanapaberikonteinerisse. Tavaoludes on salvrätid, sh ühekordselt kasutatavad taskurätid ja majapidamispaber, soovitatav visata biojäätmete hulka.

 • Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid ning tuleb visata pakendikonteinerisse.
 • Ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutate näiteks kauplustes käimiseks vm, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis. 
 • Äärmiselt oluline on pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.

Kuidas käib jäätmete kogumine haiglates, tervishoiuasutustes?

 • Kindad, maskid ja muud isikukaitsevahendid tulebarvata nakkusohtlike jäätmete hulka ja toimida kooskõlas tervishoiuasutuses kehtestatud nõuetega.
 • Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus avaldas 2019. aastal juhendi tervishoius tekkivate jäätmete käitluse kohta, juhendis on käsitletud ka nakkusohtlike jäätmete käitlemist. 

Kas ja kuidas saab eriolukorras jäätmeid ära anda?

 • Esmalt palun veenduge, et jäätmete kogumiskohad üldse avatud on. Praeguseks on suurem osa neist oma uksed ajutiselt sulgenud ja jäätmete vastuvõttu ei toimu. Lisaks kehtib praegu soovitus püsida kodudes ning mitte puutuda kokku teiste inimestega.
 • Kui aga siiski on võimalus ja karjuv vajadus jäätmeid ära anda, siis tuleb veenduda, et isikutuvastus käiks võimalikult kontaktivabalt, ja hoida distantsi. ID-kaardiga tohib tuvastada isik vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet ID-kaardi üleandmisel (näiteks saab klient ise ID-kaardi lugejasse sisestada). Muul juhul saab isiku tuvastada näiteks tema aadressi küsides. 
 • Jäätmejaamas tuleks viiruse leviku perioodil vältida sularahamakseid ja võimaldada vaid kaardimakseid.

Mida pean teadma, kui hoian jäätmejaama sel keerulisel ajal avatuna?

 • Oma töötajatele tuleb selgeks teha võimalikud riskid ning oluliselt suurendada hügieeninõudeid.
 • Jäätmejaamas mitte katsuda ega käsitsi töödelda vastu võetud jäätmeid, mis võivad olla nakkusohtlikud. Vajadusel oodata töötlemisega vähemalt 72 tundi, et veenduda nakkusohu möödumises. 
 • Jäätmejaamas peab olema töökorraldus ja ruumilahendus selline, et inimeste vahel oleks distants: et ei oleks kokkupuudet järjekordades seistes jms. 
 • Jäätmejaamas tuleb regulaarselt kasutada desinfitseerimisvahendeid, et puhastada ID-kaardi lugeja, kaardimakseterminal ja muud rohkelt kasutatavad pinnad (uksenupud ja -lingid jm).  
 • Juhul kui kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) territooriumil asuv jäätmejaam on suletud, tuleb KOVil jagada inimestele sellekohast infot. Elanikel võib kodus olles tekkida soov kasutada vaba aega majapidamise korrastamiseks ning KOV peaks andma elanikele teavet, kas ja millal on võimalik jäätmejaama kasutada.
 • Elanikel tuleks soovitada ka avatud jäätmejaamade kasutamisest võimalusel hoiduda, kuni viiruse levik on kontrolli alla saadud. Nii on jäätmejaama töötajatel kui elanikel endal ohutum.
 • Jäätmejaamas või jäätmete kogumispunktis töötades on äärmiselt oluline pesta käsi võimalikult tihti sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. 

Millised nõuded on jäätmete käitlejatel eriolukorras?

 • Taas kord – tööandja peab garanteerima, et tema töötajad oleksid võimalikest ohtudest ja eriolukorra käitumisjuhistest teadlikud. Kehtivad kõiki tavapäraseid õigusaktidest ja keskkonnaloast tulenevaid nõuded, sh ohutusnõuded jäätmete käitlemisel.
 • Segaolmejäätmeid, mis võivad sisaldada nakatunud inimeste tekitatud jäätmeid, ei tohi enne põletamist või ladestamist käsitsi töödelda. Töötlemine peaks toimuma vaid automatiseeritult ehk inimesed ei tohiks jäätmetega kokku puutuda.
 • Rohkelt kasutatavad pinnad, nagu näiteks uksenupud ja -lingid, seadmed jm, tuleb regulaarselt desinfitseerida. 
 • Töötajatele tuleb luua tingimused pesta käsi võimalikult sageli sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendeid.

_____________________________________________________

7 PÕHIMÕTET PAKI- JA POSTITOIMINGUTEKS ERIOLUKORRAS

Eriolukorras saab igaüks midagi ära teha, et Eesti oleks kõigi jaoks ohutum paik. Reastasime seitse nõuannet, kuidas posti- ja pakitoiminguid tehes nii enda kui teiste tervist hoida.

 

 1. Pakkide saatmisel ja saamisel eelista pakiautomaati

Koroonaviirus levib piisknakkusena, mistõttu tasub vältida kaubanduskeskuseid ja rahvarohkeid kohti. Igaüks saab oma nakatumise riski vähendada, kui kasutab saadetiste edastamiseks just õues asuvaid pakiautomaate. Lisaks vähendab pakiautomaadi ees kuluvat aega see, kui vormistad saadetise eelnevalt minu.omniva.ee keskkonnas. Kaupa e-poodidest tellides eelista samuti võimalusel õuesasuvat kontaktivaba automaati kullertranspordile ja postkontorile.

 

 1. Pakiautomaati kasutades puuduta ekraani kindaga

Käte pesu ja desinfitseerimine on parim kaitse viiruse eest. Omniva töötajad on varustatud des-vahenditega ning Tallinna ja Tartu pakiautomaatide ekraane puhastatakse igapäevaselt, teistes piirkondades nii tihti kui võimalik. Lisaks hügieeninõuetest kinnipidamisele aitab tervena püsida ka otsese füüsilise kontakti vältimine avalike pindadega. Näiteks saad pakiautomaadi puutetundlikku ekraani kasutada kindaga.

 

 1. Eelista alati viipemakset

Piisknakkusena leviv viirus pesitseb ka materjalidel ja pindadel mida kätega katsutakse. Vaatamata sellele, et viirus paberil pikalt vastu ei pea, palume võimalusel tasumisel kasutada sularaha asemel pangakaarti. Selleks, et vältida kontakti makseterminaliga on võimalik kõikides pakiautomaatides tasuda ka viipemaksega.

 

 1. Külasta postiasutust ainult äärmisel vajadusel

Selleks, et vähendada inimeste omavahelist kokkupuudet ja piirata viiruse levikut palume klientidel eelistada iseteeninduskanaleid ja postkontorisse pöörduda vaid äärmisel vajadusel. Kõik postkontorid ja postipunktid on eriolukorras klientidele avatud, kuid töötajate ja külastajate tervise huvides piirame teenindussaalis korraga viibivate inimeste arvu. Postkontorisse minnes palume kõigil kinni pidada sealsetest siltidest, märgistest ja juhistest.

 

 1. Telli postkontoris müügil olevad kaubad e-poest otse postkasti või pakiautomaati

Omniva e-poes on nüüd esindatud kogu postkontoritest tuttav kaubavalik. Kirjade saatmiseks vajalikud ümbrikud ja margid, post- ja õnnitluskaardid, saadetiste pakkimiseks karbid ning täitematerjal. Eriti mugavaks teeb e-poest kauba tellimise see, et väikesemõõdulised ostud toob postikuller koduväravas asuvasse postkasti. Suuremate mõõtmetega kaubad, mis postkasti ei mahu, toimetab kuller rõõmuga kliendi jaoks mugavaimasse pakiautomaati.

 

 1. Hoia distantsi ka postitöötajaga

Terviseameti soovitustest lähtudes tuleb hoida teise inimesega vähemalt 1 meetri pikkust vahemaad. Oma töötajate ja klientide tervise huvides soovime kõikidele südamele panna, et distantsi tuleb hoida ka postkontoritöötajate, kullerite ja teiste tublide eesliini töötajatega. Soovitusi silmas pidades ei sisene Omniva kullerid eriolukorras siseruumidesse ja annavad saadetisi üle vabas õhus, et vältida lähikontakti saajaga.

 

 1. Ära võta saadetist haigena vastu

Haigestumise korral soovitame kõik kullersaadetised suunata võimaluse korral pakiautomaati või lükata kättetoimetamist edasi kuni tervenemiseni. Paki hoiutähtaegade pikendamine pakiautomaatides ja postkontorites on tasuta, et haigussümptomitega inimene saaks end rahulikult kodus terveks ravida.

_____________________________________________________

EESTIMAAL ON VÄLJA KUULUTATUD ERIOLUKORD JA TÄHELEPANELIK TULEB OLLA KA VÄRSKES ÕHUS LIIKUDES.

Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga anname teada, et:

 • RMK külastuskeskustes on ajutiselt peatatud klienditeenindus, aga nõustame teid edasi läbi külastuskeskuste infotelefonide, e-posti aadresside ning kodulehekülje www.loodusegakoos.ee chat-lives.
 • Igaühel on võimalik alla laadida RMK äpp (Play pood, App Store), mille abil saab avastada enda lähiümbruse seni avastamata loodusradu.
 • Hoolimata sellest, et külastuskeskuste klienditeenindus on peatatud, jäävad külastajatele avatuks külastuskeskuste õuealadel olevad näitused.
 • Elistvere loomapark jääb avatuks, aga sissepääs külastajatele hakkab toimuma õuevärava kaudu ning on tasuta.
 • RMK metsa- ja loodusmajad on ajutiselt suletud. Kõigile majade kasutuse eest juba tasunud külastajatele tehakse tagasimaksed.

Paneme kõigile südamele, et RMK-l on üle Eesti looduses sadu objekte, kuid vältimaks suurte rahvahulkade koondumist ja sellega kaasneda võivat nakkusohtu soovitame vältida ülipopulaarseid radu vaata siit  ning pigem avastada seni avastamata jäänud radu ja objekte. Nende leidmisel on abiks nii RMK koduleht www.loodusegakoos.ee kui ka RMK äpp.

Looduses liikudes tasub enda ja teiste huvides silmas pidada, et:

 • Radadel liikudes hoia distantsi teiste looduses liikujatega.
 • Liigu radadel vastavalt kohapealsetele suunaviitadele.
 • Kui Sinu saabudes on parklas üle kümne auto, sõida edasi ja leia äpi abil järgmine objekt.
 • Eelista radu ja lõkkekohti ning väldi võimalusel metsaonnides viibimist.

Looduskülastuse puhul juhime teie tähelepanu sellele, et kõik, mis jaksad loodusesse viia, jaksad sealt ka tagasi tuua.
Ära jäta taskurätikuid, joogitopse, niiskeid salvrätikuid jm radade äärde ja teistele külastusobjektidele vedelema! Nii näitad, et hoolid ka RMK töötajate tervisest, kes tagavad nende külastusobjektide igapäevase korrasoleku.

Käitume looduses olles mõistvalt ja hoolivalt nii teise inimese kui ka looduse vastu!

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/juhised-targaks-looduskulastuseks

_____________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ, КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ С УМОМ

В Эстонии объявлено чрезвычайное положение, и, гуляя на свежем воздухе, нужно быть внимательнее. 

В связи с объявленным Правительством республики чрезвычайным положением, сообщаем, что:

 • В посетительских центрах RMK временно приостановлено обслуживание клиентов, но консультирование будет продолжено через инфотелефоны посетительских центров, по электронной почте или посредством онлайн-чата на сайте www.loodusegakoos.ee.
 • Каждый может скачать приложение RMK loodusega koos (Play, App Store), с помощью которого можно открыть для себя неизведанные природные тропы, расположенные неподалеку.
 • Несмотря на то, что обслуживание клиентов в посетительских центрах было приостановлено, открытыми для посещения остаются выставки во дворах посетительских центров.
 • Элиствереский лесной зоопарк останется открытым, но вход для посетителей будет организован через ворота. Вход – бесплатный.
 • Лесные и природные дома RMK временно закрыты. Всем посетителям, которые уже заплатили за использование домов, деньги будут возвращены.
 • Мы напоминаем всем, что RMK имеет сотни объектов на природе по всей Эстонии, но во избежание концентрации больших групп населения и сопутствующего этому риска заражения мы рекомендуем избегать наиболее популярных троп - список смотрите здесь - и, скорее, открывать для себя ранее не изведанные тропы и объекты. В их поиске помогут домашняя страница RMK www.loodusegakoos.ee/ru и приложение RMK.


Во время походов по дикой природе, стоит в собственных интересах и интересах других учитывать следующее:

 • При передвижении по тропам соблюдайте дистанцию с другими гуляющими.
 • Перемещайтесь по тропам в соответствии с имеющимися на месте указателями.
 • Если к моменту Вашего прибытия на парковке будет уже более десяти машин, то езжайте дальше и найдите с помощью приложения следующий объект.
 • Отдайте предпочтение тропам и местам для костров, по возможности избегайте нахождения в лесных хижинах.


При посещении природных мест обращаем Ваше внимание на то, чтобы Вы унесли с собой обратно все, с чем пришли на природу.
Не выбрасывайте около троп и других объектов носовые платки, стаканчики, влажные салфетки и т.п! Тем самым Вы покажете, что заботитесь о здоровье работников RMK, которые ежедневно поддерживают порядок на своих объектах.

Давайте вести себя разумно и на природе, бережно по отношению к другим людям и природе!

_____________________________________________________

TÄHELEPANU PEIPSIÄÄRE VALLA NOORED JA LAPSEVANEMAD!

Tänases eriolukorras ei ole noortel mõistlik nii õues kui kodus sõpradega kohtuda! Selliselt käitudes võib viirust edasi anda või selle ise saada. Õues käies tuleb hoida mõistlikku vahemaad ja pidada kinni hügieeninõuetest. Koosviibimisi ei soosita ja sealhulgas ka noorte kampades olemisi. Kui politsei seda märkab, võib ta ohutuse huvides grupi laiali ajada ja lapsed koju suunata. Hea lapsevanem palun jälgi, et sinu laps(ed) ei koguneks õues viibides gruppidesse!

МОЛОДЁЖЬ И РОДИТЕЛИ ИЗ ВОЛОСТИ ПЕЙПСИЯЭРЕ!  ВНИМАНИЕ!

 

В сложившейся ситуации молодые люди должны понять, что встречаться с друзьями – неразумно! Ни дома, ни на улице! При личном контакте вы можете передать инфекцию другому человеку или заразиться сами. Находясь на улице, держитесь от других людей на разумном расстоянии и придерживайтесь правил гигиены. Групповые встречи не приветствуются, и общение в компании подростков – не исключение. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, полиция имеет право разогнать детей или подростков, собирающихся в компании, и принудить их разойтись по домам. Уважаемые родители, пожалуйста, следите за вашими детьми, чтобы они не собирались группами, находясь на улице!

_____________________________________________________

HÄIREKESKUSE INFOTELEFON 1247

 

Häirekeskuse infotelefon 1247 Häirekeskuse infotelefon 1247 Numbrilt 1247 saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. Sellelt numbrilt ei saa meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni. Meditsiinialaste nõuannete ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed. Kui vajad kiirabi, siis helista 112. Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad, mida 112 ja 1220 ei kata. Välismaalt helistades +372 600 1247. 

_____________________________________________________

Cлужбa телефона информационной поддержки по номеру 1247

С понедельника, 16 марта, начинает работу справочный номер Центра тревоги 1247, который будет оказывать информационную поддержку по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны. Позвонив по номеру 1247, можно получить информацию по различным вопросам, связанным с коронавирусом и его распространением. Это не распространяется на медицинские рекомендации и консультации. Для получения медицинских рекомендаций и консультации семейного врача следует по-прежнему звонить по номеру 1220, где на звонок ответят люди с медицинской подготовкой. Если необходимо вызвать скорую помощь, нужно по-прежнему звонить по номеру 112. В центре внимания службы информационной поддержки 1247 находятся темы, не охваченные службами 112 и 1220. Из за рубежа набирайте +372 6001247. 

 

_____________________________________________________

Смотровая вышка в Колькя закрыта до конца чрезвычайного положения!

Kolkja vaatetorn on suletud kuni eriolukorra lõpuni!