HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2019. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2014-2018)  programmist saadud toetuse summa.Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsiline isik, kes vastab kõigile  järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on  taotleja esitamise aasta 1.jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotluste esitamise ajavahemik  11.03.2019- 13.05.2019.a.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Maimu Arro,  Tel: 517 7824, E-postiaadres: maimu.arro@peipsivald.ee

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Hajaasustuse programmi 2019.a programmdokument ja taotlusvormid

TAOTLUSVORM 2019

ARVUTAMISE ABIMEES

GARANTIIKIRJA NÄIDIS

PROJEKTI EELARVE

TAOTLUSE LISA - AUTONOOMNE ELEKTRISÜSTEEM

TAOTLUSE LISA - JUURDEPÄÄSUTEED

TAOTLUSE LISA - KANALISATSIOONISÜSTEEMID

TAOTLUSE LISA - VEESÜSTEEMID

TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 2019