HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Hajaasustuse programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2019-2023)  programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsiline isik, kes vastab kõigile  järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on  taotleja esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 27.12.2023 vastu korralduse nr 691 „Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine", mille alusel on Peipsiääre vallas hajaasustuse programmis 2024. aasta taotlusvoorus eelistatud sihtrühmaks pikaajalised Peipsiääre valla elanikud, kes on elanud Peipsiääre valla territooriumil rahvastikuregistri andmetel järjest vähemalt 10 aastat.

 

Samuti kehtestati 2024. aasta taotlusvoorus toetatavate valdkondade seast prioriteetseks veesüsteemid.

 • Taotlusi sai esitada 1. veebruarist 1. aprillini 2024. a
 • Peipsiääre vallavalitsuse kontaktisik on Marily Laak (tel: (+372) 5700 0004; e-posti aadress: marily.laak@peipsivald.ee).
 • Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel
 • Taotlemise dokumendid palume saata e-posti aadressile: vald@peipsivald.ee

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID
Kliki „Lae kõik failid alla", et saada mitte pdf- formaadis dokumendid.

TÄHELEPANU! PALUME KONTROLLIDA, ET ESITATE KÕIK LOETELUS TOODUD DOKUMENDID:

 1. Vormikohane projekti eelarve.

 2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus vastavalt projekti valdkonnale. 

 3. Oma- või kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (allkirjastatud garantiikiri taotlejalt ja kaastaotlejalt).

 4. Ehitusluba, ehitusteatis või määruse § 6 lõikes 6 nimetatud kooskõlastus (juhul, kui projekt seda eeldab). Ehitusloa, ehitusteatise ja kooskõlastuse võib esitada ka pärast määruse § 11 lõikes 14 nimetatud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist EHK PÄRAST RAHASTUSE OTSUSE SAAMIST.

 5. Kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi ei ole võimalik esitada, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.

 6. Kui rajatav juurdepääsutee, vee-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut, siis on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat vee-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutamist (võib esitada ka pärast määruse § 11 lõikes 14 nimetatud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).

 7. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele).

 8. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui lisaks taotluse esitajale rahastavad projekti elluviimist ka kaastaotlejad, kaastaotleja(te)ga sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord (võib esitada ka pärast määruse § 11 lõikes 14 nimetatud taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist).

 9. Korterelamute puhul määruse § 6 lõikes 3 nimetatud teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

______________________________________________________________________

В нынешнем году приём ходатайств по Программе редкого заселения будет открыт с 01.02.2024 по 01.04.2024. К субсидируемым видам деятельности относятся системы водоснабжения и канализации, подъездные пути и автономные электросистемы. Постановлением волостной управы Пепсияэре от 27.12.2024 № 691 определено, что предпочтительной целевой группой в 2024 году являются жители волости, прожившие на территории волости Пейпсияэре не менее 10 лет подряд, что подтверждается данными регистра народонаселения. Этим же постановлением утверждено, что среди направлений, которые будут поддерживаться в туре 2024 года, к приоритетным относятся действия, связанные с системой водоснабжения.

Корректно заполненный бланк заявления вместе со всеми требуемыми и необходимыми приложениями нужно подать в волостную управу Пейпсияэре. Ходатай может подписать документы вручную и опустить их в почтовый ящик волостной управы (Тартуское шоссе 4, поселок Алатскиви, волость Пейпсияэре, Тартуский уезд 60201) или же отправить подписанное в электронном виде ходатайство на адрес электронной почты vald@peipsivald.ee.

Дополнительную информацию о программе и условиях субсидирования можно получить в местном самоуправлении или на сайте Государственного центра вспомогательных услуг.

Контактное лицо со стороны волостной управы Пейпсияэре — Мэрили Лаак (тел. 5700 0004, адрес электронной почты marily.laak@peipsivald.ee.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА