VARA SAEVESKI DETAILPLANEERING

Peipsiääre Vallavalitsus võttis vastu Vara Saeveski maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 36 ha asub Vara külas. Planeeringu eesmärgiks on korrastada Vara Saeveski kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.11 - 25.11.2018. a Peipsiääre vallavalitsuses. Vastuväidete ja ettepanekute esitamise korral toimub avalik arutelu 26. novembril kell 13:00 Peipsiääre vallavalitsuses.

Planeeringu koostamise eesmärk on korrastada Vara saeveski (Vara Saeveski OÜ) kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Planeeringu ala ei ole seotud ühegi detailplaneeringuga ja planeeritud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Seotud failid:

J 1 Vara saeveski DP_olemasolev
J 2 Vara saeveski DP_p6hijoonis
J 3 Vara saeveski DP_tehnovõrgud
J 4 Vara saeveski DP_kruntimine
Vara saeveski DP lisad menetlusdokumendid2
Vara saeveski DP seletuskiri
Vara  saeveski DP ruumiline illustratsioon

Detailplaneeringu algatamine (Vara saeveski) 27.09.17

Detailplaneeringu kehtestamine (Vara saeveski) 19.12.2018