PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

Peipsiääre Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollid 2017

KOMISJON             VASTUTUSVALDKOND  PROTOKOLLID  
Arendus- ja keskkonnakomisjon

valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine),
ruumilise planeerimise, 
maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri,
ettevõtluse arendamise, energiasäästu,turismialased, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra jm küsimused

Protokollid
Eelarvekomisjon rahanduspoliitika kujundamine, eelarve, eelarvestrateegia,
finantsjuhtimise küsimused, investeeringute planeerimine,
vallale rahaliste kohustuste võtmise, maksude ja teenuste
hindade kehtestamise jm küsimused
Protokollid
Hariduskomisjon hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused Protokollid
Majanduskomisjon varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi,
elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni,
avaliku korra, teedekorralduse ja muud küsimused
Protokollid
 
Revisjonikomisjon vastutusvaldkond ja ülesanded vastavalt kohaliku omavalitsuse       seadusele ja Peipsiääre valla põhimäärusele

Protokollid

Sotsiaalkomisjon sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused Protokollid
Spordi- ja kultuurikomisjon kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused Protokollid