« Tagasi

Korraldatud jäätmeveost endises Pala valla piirkonnas ja Kolkja, Kasepää, Varnja, Savka, Sipelga külades

__________________________________________________________

Alates 01.oktoobrist 2018 on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Peipsiääre vald sh Pala piirkonnas, Kolkja, Kasepää, Varnja, Savka ja Sipelga külades, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik.

Kui kinnistul ei elata, kinnistut ei kasutata või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis peab jäätmevaldaja esitama vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks,hiljemalt 20. jaanuariks 2019.

Vallavalitsus võib vabastada suveperioodil kasutatava kinnistu jäätmevaldaja 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Kohustust ei ole jäätmeluba ja kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel.

Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.10.2018 -30.09.2021

NB!Taotluste (korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus, kinnitus jäätmekäitluse kohta ja ühismahuti kasutamise taotlus) vormid leiad SIIT

 

Информация на русском языке - ЗДЕСЬ

_____________________________________________________________________

Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta liitumiskohustuset!
Eesti Keskkonnateenused AS saadab teile jäätmeveoga liitumise lepingu. Kindlasti kontrollige teile saadetud lepingus ja lepingu lisas olevaid andmeid, vajadusel parandage lepingut ja saatke tagasi vedajale. Kui täidate elektroonselt lepingu, www.keskkonnateenused.ee, siis saadetakse see koos lisaga teie e-postile. Digitaalselt allkirjastatud leping ja lepingu lisa saatke tagasi Eesti Keskkonnateenused AS.

Kui teile või teie tuttavale, sugulasele või naabrile ei ole lepingut saadetud hiljemalt 17 septembriks 2018, siis pöörduge Eesti Keskkonnateenused, Tähe 108, Tartu, e-post:tartu@keskkonnateenused.ee , tel 7386700.
 

Ühismahuti: 
vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest, st kelle nimel sõlmitakse leping ja kes arveldab vedajaga (taotlus valla kodulehel).

 

Kogumismahutite tühjendussagedused
Segaolmejäätmete väljaveo minimaalsed sagedused:

  • tiheasustuses (Pala küla, Kolkja, Varnja ja Kasepää alevikud) peab jäätmevedu toimuma vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul;
  • hajaasustuse (ülejäänud Pala piirkonna külad, Sipelga ja Savka külad) elamutes vähemalt
    1 kord 12 nädala jooksul;

Kui erandkorras on vaja vedu peatada, sest maja on mingil põhjusel tühi pikemaks ajaks kui veograafikus, siis palun pöörduge vallavalitsuse poole.
 

Veograafik
Graafikujärgne tühjendamine toimub ka riigipühal, kui on graafikus nii märgitud!
Kindlasti vaadake ainult teile saadetud graafikut!
 

Segaolmejäätmete konteinerite suurused ja jäätmekoti kasutamise võimalus
Jäätmevaldaja peab kasutama käsitsi teisaldatavaid ratastel, põhiliselt 80, 140, 240, 370, 600või 800 liitriseid kaanega suletavaid ning haaratavaid spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse.

Eramajade omanikel on võimalus  kasutada ka kuni 150 l kilekotte (max 10 kg), ehk ettemaksu kotiteenust. Kotte on võimalik osta Eesti Keskkonnateenused AS, Tähe 108, Tartust. Koti hind koos veoga on 2.42 eurot ja pärast arvet ei tule.

Kogumismahuti juurdepääsu tagab jäätmevaldaja või territooriumi haldaja. Käsitsi teisaldatavad kogumismahutid (kuni 370 l) võib paigutada kuni 10 m ning alates 600 l kogumismahutid ratastega kuni 4 m kaugusele auto peatuskohast. See teenus on tasuta.

Lubatust kaugemal on teenus tasuline vastavalt hinnakirja alusel. Käsitsi teisaldatavad konteinerid peavad asuma kõvakattega alusel ja nende transporditee peab samuti kõvakattega olema, sest pehme pinnase pealt on mahutite liigutamine raskendatud.

Juhul kui teie kinnistu juurde on võimalik sõita erinevaid teid pidi, siis teavitage kindlasti vedaja klienditeenindust sellest, et vältida teenindamisega segadusi. Samuti teavitage vedajat, kui kinnistu juures puudub raskeveokile mõeldud ringikeeramise võimalus või kui kinnistu juurde viiv tee ei kannata raskeveokit.

Kogumismahuteid võite osta või rentida ja need ei ole seotud veo ainuõigust omava vedajaga. Kogumismahuti rent on lisateenus ning lisateenuse eest on jäätmevedajal õigus võtta tasu piirkonnas kehtestatud hinnakirja alusel. Eesti Keskkonnateenused AS käest ostetud või renditud kogumismahutid tuuakse tasuta kinnistule ajavahemikul 1.10.2018-30.11.2018. Veoperioodi lõppedes viiakse kogumismahutid ära, millele lisandub kogumismahuti pesu tasu, kui on renditud Eesti Keskkonnateenused AS-lt.

Kui ajutiselt tekib rohkem jäätmeid kui mahutisse mahub, siis vedajal on õigus nende jäätmete eest küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kogumismahutivälised jäätmed viiakse ära ainult tellimisel.
 

Kogumismahutisse sobimatud jäätmed:
tule- ja plahvatusohtlikud jäätmeid, sealhulgas kuum tuhk, vedelad ja mudalaadsed jäätmed, ohtlikud või erikäitlust vajavad jäätmed, sealhulgas probleemtooted, käimlajäätmed või kogumiskaevude setted ning ained ja esemed, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.

 

Probleemtooted:
pataterid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, sealhulgas rehvid, PCB-sid (toksilisi ja kantserogeenseid orgaanilisi ühendeid) sisaldavad seadmed, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, vanarehvid ja põllumajandusplast.

 

Tühisõit
Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti.

Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõidu tasu võrdub vastava kogumismahuti kogumistasuga. Jäätmevedaja kohustus on teha foto tühisõidu tõendamiseks 
 

Jäätmeveo teenustasu ja tasumise tingimused

Teenustasu on tasu jäätmete vedamise ja/või lisateenuste eest. Tasumine esitatud arve alusel. Arve tasumise makseaeg on 14 päeva. Mittemaksmise korral viivis + õigus vedu peatada. Kordusarve ja võlateate saatmine.

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus