« Tagasi

Teade detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Peipsiääre Vallavolikogu 12.12.2018.a. otsusega nr 84 on tunnistanud osaliselt kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 30.11.2012 otsusega nr 30 kehtestatud Kallaste linnas asuva Sadama tn 1, 2, 3, Võidu tn 41 ja nende lähiümbruse, Võidu tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering Kallaste pank 3 maaüksuse osas. Planeeringuala suurus on ca 3,3 ha. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel planeeringuga hõlmatud maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringu alusel kavandatu terviklik elluviimine.