« Tagasi

Teade detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust (Astangu kinnistu)

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et Peipsiääre Vallavolikogu 20.06.2018 otsusega nr 59 on algatatud Astangu kinnistu, katastritunnus 12601:002:0028, asukoht Pusi küla Peipsiääre vald, detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Lisaks soovitakse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 50 meetrile. Planeeritava ala pindala on 0,3 ha. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Detailplaneering muudab Alatskivi valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik arvamust/seisukohta kirjalikult 15.03.2019-14.04.2019.a. e-posti aadressil vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201. Kirjalike arvamuste/ettepanekute korral toimub eskiislahenduse avalik arutelu 22.04.2019.a.