« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre vallavolikogu  07. marts 2018.a. otsusega nr 21 on algatatud  Kolkja alevikus Koti (kat.tunnus 58701:001:0330)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Koti katastriüksust  ning lähiala. Planeeritava ala suurus on 19,56 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks. Kinnistule on planeeritud ca 34 elamumaa krunti, juurdepääsuteed ning tehnovõrgud. Lisaks soovitakse vähendada rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala 10 meetrile.

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre Vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.