« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktori leidmiseks

 1. TÖÖANDJA ANDMED

Nimi: Peipsiääre Vallavalitsus

Aadress: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4, 60201

Registrikood: 77000192

 

Kontaktisik: Aleksandr Širokov

Kontakttelefon: (+372) 504 0738

Kontaktisiku ametikoht: Peipsiääre vallavanem

E-post: vallavanem@peipsivald.ee

 

 1. AMETIKOHA KIRJELDUS

Ametinimetus: Koosa raamatukogu - Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor

Teenistuskoha liik: hallatava asutuse juht

Asend struktuuris: struktuuriüksuse juht

Koormus: 1,0 kohta

Tööaeg: täistööaeg

Vahetu juht: vallavanem

Teenistusaeg: tähtajatu

Teenistuskoha asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Koosa küla

 

Kandideerimise tähtaeg: 29. märts 2019 kell 12.00

Tööleasumise aeg: 2. aprill 2019

Töötasu (bruto): 1350 eurot kuus

 

 1. TEENISTUSÜLESANDED

 • 3.1. esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

 • 3.2. kinnitab õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu, tööohutuse ja andmekaitse nõuete täitmise.

 • 3.3. võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.

 • 3.4. määrab töötajate töötasu suuruse lähtudes vallaeelarves raamatukogule kinnitatud eelarve osast.

 • 3.5. teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks.

 • 3.6. korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 • 3.7. juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust.

 • 3.8. koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele.

 • 3.9. teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid.

 • 3.10. osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule.

 • 3.11. osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel.

 

 1. OMALT POOLT PAKUME

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;

 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;

 • kaasaegset töökeskkonda;

 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:

 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

 

 1. NÕUDED KANDIDAADILE

Haridustase:  raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase

Teadmised ja oskused:

 • juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas;

 • eesti keele oskus kõrgtasemel;

 • arvutioskus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel;

 • koostöö- ja suhtlemisoskus;

 • vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus;

 • vähemalt B kategooria juhiluba;

 • kasuks tuleb vene keele oskus ja isikliku sõiduauto olemasolu.

Lisainfo:

 

 1. KANDIDEERIMISTINGIMUSED JA KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

Konkursi kestus: 14. märts – 29. märts 2019

Konkursi viib läbi ja kandidaatide ametikohale sobivust hindab viieliikmeline konkursikomisjon (Peipsiääre Vallavalitsuse 13.03.2019 korraldus nr 146 „Avaliku konkursi väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine ning konkursikomisjoni moodustamine").

Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet. Avaliku konkursi dokumendivoor viiakse läbi 1. aprillil 2019 kell 10.00 ja vestlusvoor samal kuupäeval kell 13.00 Peipsiääre vallamajas aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Kandideerimisdokumendid esitatakse märgusõna all "Keskraamatukogu direktor" Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60201 või digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee  hiljemalt 29. märtsil 2019 kell 12.00.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:

6.1. allkirjastatud kandideerimisavaldus;

6.2. elulookirjeldus, sealhulgas töö- või teenistuskäik;

6.3. haridust tõendavad dokumendid;

6.4. muud olulised andmed.

 

Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 2. märtsist 2019.

Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov, tel (+372) 504 0738, e-post vallavanem@peipsivald.ee.

Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis