Kallaste, Võidu tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Kallaste linna Võidu tänava piirkonna ehitustöödeks on Töövõtuleping sõlmitud, mille alusel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde piirkond Võidu tänava algusest kuni Võidu tänava lõiguni, mis ristub Oja-Liiva tänavatega. Ehitustööde lõpptähtaeg on juuni 2020 a. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib paljudel kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu juuni 2020 a.

Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liituda?

Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja enne liitumislepingu sõlmimist ehitustöödega alustada ei ole lubatud.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja Wesico Project OÜ. Töövõtja rajab kinnistu piirini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja ilma Emajõe Veevärgilt luba küsimata neid avada või ükskõik millisel muul moel kasutamine ei ole lubatud.

Kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise järgselt tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta.

Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. Nende süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.

Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnistute osas, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed torustiku lõigud tänavatorustiku töövõtja Wesico Project OÜ poolt. Töövõtja poolt rajatud kinnistusisesed torustiku võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega et Töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised kinnistus sees tehtavate tööde osas.

Teenuse tarbimine enne liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste Emajõe Veevärgile edastamist ei ole lubatud!

Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse omanikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla ühtki hargnemist. Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.

Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu omanikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris kohapeal, posti või e-posti vahendusel.  

Tarbimislepingut ei saa sõlmida varem kui kõik torustikud on valmis ehitatud ja kasutusluba väljastatud.

Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised hinnad (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,463 €/m3

Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 100 €.

 

Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU

e-post: evv@evv.ee

telefon: +372 731 1840

www.evv.ee