« Tagasi

Kallaste Lasteaed-Põhikool otsib direktorit

Tööülesanded

Lasteaed-Põhikooli direktori ülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest. Direktor muuhulgas:
1. juhib ja vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude läbiviidavate tegevuste, haridusasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2. esindab haridusasutust ja teeb eelarve piires tehinguid;
3. kehtestab seadusega ettenähtud õppekavad ja õppetegevusega seotud korrad, eeskirjad, reeglid ja muud õppetegevusega seotud dokumendid; 
4. kehtestab haridusasutuse kodukorra;
5. kehtestab õpilaskodu kodukorra; 
6. kehtestab haridusasutuse sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
7. valmistab ette haridusasutuse vastuvõtu tingimused ja korra eelnõu;
10. kinnitab käskkirjaga lapse/õpilase nimekirja arvamise ja väljaarvamise/lahkumise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
11. korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
12. kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
13. korraldab laste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise kodukorras sätestatu kohaselt;
14. korraldab laste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
15. korraldab hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
16. korraldab õppenõukogu tegevust;
17. määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel;
18. kutsub kokku lastevanemate koosoleku;
19. sõlmib töötajatega töölepingud ning koostab ametijuhendid;
20. korraldab avaliku konkursi pedagoogide ametikohtade täitmiseks;
21. täidab talle töölepinguga ning õigus- ja haldusaktidega pandud muid ülesandeid.

Nõuded kandidaadile

 
Haridustase
magister
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase

Omalt poolt pakume

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 56 kalendripäeva; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

 
 
 
 
Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kallaste linn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursi kestus: 16. juuli – 31. juuli 2019.

Kandideerimisdokumendid esitatakse digiallkirjastatult e-posti vald@peipsivald.ee hiljemalt 31. juuliks 2019 kell 16.00.

Dokumendivoor  ja vestlusvoor viiakse läbi Peipsiääre vallamajas aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.
Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised kandideerimisdokumendid:
1) allkirjastatud kandideerimisavaldus 
2) elulookirjeldus;
3) haridust tõendavad dokumendid;
4) muud olulised andmed. 
Konkursi võitnud isiku nimetab ametisse Peipsiääre vallavanem alates 1. juuli 2019.
Konkursi kohta annab informatsiooni Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov, tel (+372) 7 30 2374, e-post vallavanem@peipsivald.ee.
Konkursiteade on avaldatud Eesti Töötukassa tööportaalis (viide) ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 
 
Kandideerimise tähtaeg
31.07.2019
Vajalikud dokumendid
CV, muu
vt lisainfot kandideerijale
Kontakt
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 5040738, e-post: vallavanem@peipsivald.ee