« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest Ansu kinnistu

Peipsiääre Vallavolikogu kehtestas 07.10.2020 Ansu kinnistu, katastritunnus 57601:001:0044, Sääritsa küla Peipsiääre vald, detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on 5500 m2.

Detailplaneeringu käigus määrati maakasutustingimused ja maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala, haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks vähendati ranna või kalda ehituskeeluvööndit 45 meetrile. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.