« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre vallavalitsus algatas Alatskivi alevikus Puiestee tn 18 (58601:001:0234) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 7405 m2. Planeeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.