« Tagasi

Projekti „Kodud tuleohutuks“ muudatused ning juhised taotlejale perioodil jaanuar 2020 – detsember 2020

Projekti vajalikkuse põhjendus: Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti üks suuri proovikivisid, sest 2018. aasta tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. 2018 aastal põles kokku 732 kodu, tulekahjudes hukkus 50 ja sai vigastada 102 inimest. Kodudes hukkus neist 46 inimest. Üle poolte hukkunutest (53%) puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. Sellel aastal on tules hukkunud juba 31 inimest, vigastada saanuid 92. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid. 16.12. seisuga on 2019 aastal hukkunud juba 40 inimest. 

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunne, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Eelneval projekti perioodil sai korda tehtud 663 kodu ning oluline on selle tööga jätkata igas Eesti otsas. 

 

Projekt „500 kodu tuleohutuks" on selle nime all läbi saamas ning alustame uut perioodi nimega „Kodud tuleohutuks". Oleme eelnevast projektiperioodist nii mõndagi õppinud ning nii koostööpartnerite, tööde teostajate kui ka omavalitsuste tagasiside põhiselt teinud erinevaid muudatusi projekti sisus – nii raha saamise põhimõtetest kui ka abikõlblike kulude nimekirjas.

 

Võrreldes eelneva projektiperioodiga on tehtud kolm suurt muudatust:

§ Projektist käib toetuse saamine taotlemise teel;  § Kinnistu omandinõude laiendamine; § Abikõlbulike kulude laiendamine. 

 

Taotlusvooru kestvus: 

Taotlusvoor on avatud 1.01.2020– 29.02.2020. Taotluste menetlemine ja otsuste tegemine toimub jooksvalt kuni 13.märts 2020. 

 

Taotluse esitamine: 

Toetust vajavad kodud tuleb läbi arutada Päästekeskuse poolse kontaktiga ning teha ühised otsused sobivate kodude valimiseks. Päästeameti poolt on igale omavalitsusele saadetud taotlusevorm, mis tuleb esitada digitaalallkirjastatuna oma piirkonna Päästekeskusele hiljemalt 29.02.2020 kell 23.59. 

 

Toetuse suurus:

Projekti toetuse summa ei ületa ühe taotluse ehk ühe objekti kohta 5000 eurot. Kui objekti tuleohutuse tagamiseks on vajalik suurem summa, on omavalitsuse ülesandeks puudu jääv summa omafinantseeringuna lisada. 

 

 

 

 

Toetuse kinnitamine ja raha väljamaksed:

Toetuste saajad ja summad otsustab piirkondlik komisjon. Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud summale, mis tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 13.03.2020 kell 15.00. Toetus makstakse välja koheselt peale lepingu sõlmimist.  

 

Omafinantseering:

Kohaliku omavalitsuse omafinantseering on projektis soovituslik, kuid võib anda kaalu taotluse rahastamise otsustamisel. Toetuse taotlejal peab olema omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus.

 

Projekti sihtrühm: 

Inimene kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama:

 1. peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal;

või

 1. on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt 3 aastat ning on võimelised seda kirjalikult tõendama.  

 

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad
 • Puuetega inimesed
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju). 

Antud projekti raames ei kasutata riiklikku eraldist järgmistel pindadel:  

 • Omavalitsuse sotsiaalpind, munitsipaalpinnad 
 • Rendipind
 • Elamiskõlbmatud pinnad 

Mida toetame:

 • Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 • Vana küttekolde ja - seadme lammutamine ning uue ehitamine;
 • Korstnapühkimise teenus; 
 • Esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti); § Eksperthinnang;
 • Elektrisüsteemi parandamine;
 • Elektriaudit;
 • Gaasiseadmete parandamine;
 • Uue gaasiseadme ehitus;
 • Erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused (kirjeldada järgmises lahtris);

 

Toetuse saamise eeldused: 

Toetust taotletaval kinnistul peab olema Päästeameti poolt läbi viidud kodunõustamine. Juhul, kui Te pole kindel, kas seda on tehtud või mitte, võtke ühendust oma piirkonna komandopealiku või piirkonnajuhiga, kes Teid selles küsimuses aitab.  

 

Toetuse saaja esitab tulemuse saavutamist tõendavad dokumendid:  

 • Lõpparuanne (hiljemalt 30.11.2020);
 • Kuludokumendid: arve, maksekorraldus, leping, hinnapakkumised, töö üleandmisevastuvõtu akt; 
 • Pildid: pilt (või pildid) enne ja pärast kavandatud tööde lõpule viimist. 

 

Kohanduse tegemise periood: 

Kohandus peab olema teostatud projekti abikõlblikkuse perioodil.

 

Muutused kohanduste, kohandatavate ruumide või tegevuste osas

 • Juhul kui projekti jooksul peaks muutuma kodude/kodus tehtavate tööde loetelu, esitab toetuse saaja avalduse projekti muutmiseks; 
 • Juhul, kui kohanduse teostamise käigus isik sureb, siis pooleliolev töö tuleb teostada või vähemalt taastada eelnev olukorda ja see tegevus on abikõlblik. 

 

Aruandlus

Objektipõhiseid aruandeid ei ole vajalik esitada. Kohustuslikuks on esitada lõpparuanne, kus on toodud kõik toetust saanud objektid eraldi välja toodud ning kirjeldatud eraldi ridades nendes tehtud töid. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.11.2020. 

 

Tagasimaksed: 

Kui projekti toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, siis kasutamata jäävat osa ei tagastata. Juhul kui kasutamata summa ületab eeltoodud summat, tuleb tagasimakse teostada hiljemalt 4.12.2020. 

 

Projekti ajakava:

TEGEVUS

TÄHTAEG

TAOTLEMINE                                                          

02. JAANUAR – 29.VEEBRUAR 

KOMISJONID 

JAANUAR – 13.MÄRTS 

KOV TEAVITAMINE, LEPINGUD                                

JAANUAR -  03.APRILL 

TÖÖDE TEOSTAMISED                                                 

JAANUAR– NOVEMBER 

LÕPPARUANDED                                                           

30.NOVEMBER 

PROJEKTI KOKKUVÕTE                                                 

DETSEMBER  

 

Küsimuste, mõtete ja ettepanekute korral võtke ühendust kas oma piirkonnajuhi või üleeestilise projektikoordinaatoriga (Anni Alev, +372 5697 0703, anni.alev@rescue.ee).