ÜLDPLANEERINGUTE KOOSTAMINE

Alates 15.05.2020 on võimalik Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapanekuga võimalik tutvuda Peipsiääre valla raamatukogudes.

PEIPSIÄÄRE VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIKUD ARUTELUD
 

Peipsiääre Vallavalitsus annab teada Peipsiääre valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 30.05.2020-28.06.2020.

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

06.07.2020 (esmaspäev)          10.00 Vara teeninduskeskus (Vara keskus, Vara küla)

                                               13.00 Koosa rahvamaja (Keskuse, Koosa küla)

07.07.2020 (teisipäev)             10.00 Kallaste raamatukogu (Sõpruse tn 4, Kallaste linn)

                                               13.00 Pala kultuurimaja (Kultuurimaja, Pala küla)

08.07.2020 (kolmapäev)          13.00 Kolkja teeninduskeskus (Suur tee 39, Kolkja alevik)

                                               16.00 Alatskivi (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik) (Peipsiääre vallamaja)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Peipsiääre valla kodulehel http://www.peipsivald.ee/uldplaneeringute-koostamine ja paberil Peipsiääre Vallavalitsuses (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik), Kolkja teeninduskeskuses (Suur tee 39, Kolkja alevik), Varnja raamatukogus (Kesk tn 78, Varnja alevik), Vara raamatukogus (Vara koolimaja, Vara küla), Koosa raamatukogus (Lasteaia, Koosa küla), Kallaste raamatukogus (Sõpruse tn 4, Kallaste linn), Pala raamatukogus (Kultuurimaja, Pala küla), Lümati raamatukogus (Lümatimäe, Lümati küla) ning Välgi raamatukogus (Välgi, Välgi küla).

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi aadressil vald@peipsivald.ee või Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Alatskivi, Pala, Peipsiääre ja Vara valla ning Kallaste linna ühinemisel moodustunud Peipsiääre valla territoorium. Peipsiääre valla üldplaneeringu eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Peipsiääre vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. 

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Avaliku väljapaneku ajal palume huvitatud isikutel soovi ja huvi korral teatada, kas on kohti, kuhu oleks vaja uue taristu või tehnorajatise (maaküttekontuur, sademevee torustik vms) rajamist või olemasoleva rekonstrueerimist. Uue rajatise rajamise vajadusel tuleb lisada juurde põhjendus ja täpne asukoht. Samuti palume teatada miljööväärtuslikest objektidest, mida oleks vaja kohaliku kaitse alla võtta, et tagada nende säilimine autentsel kujul.

 

Vektorkujul tuleb andmekihtide väljastamiseks esitada päring aadressil raimond.voimre@peipsivald.ee

Peipsiääre ÜP seletuskiri 

Peipsiääre KSH aruanne

Peipsiääre ÜP ja KSH lisad

Peipsiääre ÜP ja KSH Menetlusdokumendid

Maakasutuse kaart

Taristu ja tehnovõrgu kaart

Väärtused ja piirangud kaart

Lisa 1 Rahvastikuprognoos

Lisa 2 Ettevõtluse ja tööhõive analüüs

Lisa 3 Küsitluse analüüs

Kompaktsed alad

Alatskivi 

Kallaste

Kasepää

Kolkja

Koosa

Nina

Pala

Rootsiküla

Vara

Varnja

_____________________________________________________

Peipsiääre valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Peipsiääre Vallavolikogu algatas 22.08.2018 nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad.

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse üldplaneeringu dokumentatsiooni koostamine kooskõlas hetkel kehtivate seaduste, õigusaktide ja perspektiivsete arengustrateegiatega.

Kogu üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise koostamise info on leitav SIIT 

Peipsiääre valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse seisukohtade tabel

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad maakasutus

Peipsiääre ÜP KSH VTK

RMK

PPA

Metsatervenduse OÜ

Muinsuskaitseamet

Maa-amet

PMA

Terviseamet

Keskkonnaamet

Kaitseministeerium

Rahandusministeerium

Maanteeamet

Veeteede amet