ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE

Peipsiääre üldplaneeringu raames ehitusjoone määramine Kallaste linnas

Kallaste ehitusjoon

_____________________________________________________

Vektorkujul tuleb andmekihtide väljastamiseks esitada päring aadressil raimond.voimre@peipsivald.ee

Menetlusdokumendid

Peipsiääre ÜP seletuskiri 

Peipsiääre KSH aruanne

Peipsiääre ÜP ja KSH lisad

Maakasutuse kaart

Taristu ja tehnovõrgu kaart

Väärtused ja piirangud kaart

Lisa 1 Rahvastikuprognoos

Lisa 2 Ettevõtluse ja tööhõive analüüs

Lisa 3 Küsitluse analüüs

Kompaktsed alad

Alatskivi 

Kallaste

Kasepää

Kolkja

Koosa

Nina

Pala

Rootsiküla

Vara

Varnja

_____________________________________________________

Peipsiääre valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Peipsiääre Vallavolikogu algatas 22.08.2018 nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad.

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse üldplaneeringu dokumentatsiooni koostamine kooskõlas hetkel kehtivate seaduste, õigusaktide ja perspektiivsete arengustrateegiatega.

Kogu üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise koostamise info on leitav SIIT 

Peipsiääre valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse seisukohtade tabel

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad maakasutus

Peipsiääre ÜP KSH VTK

RMK

PPA

Metsatervenduse OÜ

Muinsuskaitseamet

Maa-amet

PMA

Terviseamet

Keskkonnaamet

Kaitseministeerium

Rahandusministeerium

Maanteeamet

Veeteede amet

_____________________________________________________