ÜLDPLANEERINGUTE KOOSTAMINE

Peipsiääre valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Peipsiääre Vallavolikogu algatas 22.08.2018 nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad.

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse üldplaneeringu dokumentatsiooni koostamine kooskõlas hetkel kehtivate seaduste, õigusaktide ja perspektiivsete arengustrateegiatega.

Kogu üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise koostamise info on leitav SIIT 

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad

Peipsiääre ÜP lähteseisukohad maakasutus

Peipsiääre ÜP KSH VTK

Seisukohtade tabel

RMK

PPA

Metsatervenduse OÜ

Muinsuskaitseamet

Maa-amet

PMA

Terviseamet

Keskkonnaamet

Kaitseministeerium

Rahandusministeerium

Maanteeamet

Veeteede amet